Обработка на данни за работни заплати

Обработката на данни за работни заплати е услуга, известна като payroll. В страните с по-развита икономика ползването на тази услуга е масова практика поради многото предимства, които има пред традиционното изчисляване на работните заплати "вътре" във фирмата

Спестяват се разходите по откриването и поддръжката на ново работно място, купуването на компютър, софтуер

Спестяват се разходите по поддръжката на хардуера и обновяването на софтуера, което е неминуемо, поради честите промени в законодателството в тази област

Висококвалифицирани специлисти контролират правилното изчисляване на всички начисления, удръжки, данъци, осигуровки

Абонатите на услугата получават готови попълнени банкови платежни документи на извършване на всички разчети с държавните институции, както и подготвени данни за подаване към НОИ

Всички ведомости, рекапитулации, фишове са навреме и акуратно подготвени

Бизнес Софтуер Консулт е един от лидерите в тази област. Постоянните ни клиенти са се убедили в качеството и експресността на предлаганата от нас услуга. Нашата утвърдена в дългогодишна практика методика ни позволява да намалим до крайност влиянието на грешки, предизвикани от човешки фактор, техника и други непредвидени обстоятелства. Ние Ви гарантираме, че всички направени от нас изчисления са в съответствие с нормативната уредба. Конфиденциалността на данните и информацията, станали ни известни в процеса на работата, е наша фирмена политика. Ние поддържаме актуален архив на обработваните данни, което минимизира риска от загуба на информация и прави възможно извеждането на справки за изминали периоди.

За повече информация и подробности - пишете ни