НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ

   МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ
   чл. 25, ал. 4 Закон за администрацията
   Утвърдена със Заповед № 54 от 26.03.1996 г. на министъра на труда и
   социалните грижи, необнародвана
   МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
 
1. Националната класификация на професиите (НКП) е изградена в съответствие с националната практика в областта на труда и Международната стандартна класификация на професиите - ISCO 88 и е съвместима с нея.
2. С НКП се определя професионалната структура на населението на Република България.
3. НКП е създадена с цел осигуряване на:
- единен подход в страната при изследвания, анализи и функциониране на трудовите и осигурителните отношения (социална политика, социално осигуряване, социални грижи, заетост на персонала, професионална квалификация, пазар на труда, безопасност на труда);
- информационно единство при наблюдения и анализи на работната сила в международен аспект.
4. Комплектът методологични и методически материали по използване на Националната класификация на професиите включва следните елементи:
4.1. Национална класификация на професиите и правилник за нейното използване.
4.2. Методологични бележки.
4.3. Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите на Националната класификация на професиите (главно на единичните групи професии и на класовете).
4.4. Кодови таблици за преход от НКП към Класификатора на длъжностните наименования от 1991 г. и към Международната стандартна класификация на професиите ISCO 88.
5. Основни понятия в НКП са:
5.1. Професия - съвкупност от специални знания, конкретни умения и опит, придобити в резултат на обучение и реализиращи се в определен вид труд (дейност).
5.2. Специалност - съвкупност от знания и умения по определен вид работи или дейности, включени в една професия.
5.3. Професионална квалификация - критерий за степента на овладяване на знания, навици и професионално значими качества, придобити чрез обучение или натрупан опит, и която е предпоставка за изпълнение на конкретна трудова дейност.
5.4. Занятие - съвкупност от знания и умения, придобити в резултат на натрупан опит и съответстващи на определено ниво на квалификация на труда.
5.5. Длъжност (длъжностно наименование) - конкретизира вида и съдържанието на трудовата дейност на лицето, изразяващи се в система от функции, задачи и други изисквания към него, изпълнявани на разкрито работно място, които са описани в длъжностната характеристика и са отразени в разписанието на длъжностите.
Наименованията на професиите и длъжностите могат да съвпадат, в случай че кръгът от задачи и задължения, отнасящи се за дадена професия, съвпадат с тези на длъжността.
6. НКП е изградена на четири йерархични равнища: клас, подклас, група, единична група.
6.1. На всяко от четирите равнища на НКП е определен код и наименование. На равнища клас и единична група са дадени кратки описания на съдържанието с оглед улесняване прилагането на класификацията.
6.2. Структурата на кода в НКП има следния вид:

х х х х
¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ клас
¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ подклас
¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ група
¤¤¤¤¤¤ единична група

6.3. Равнищата в НКП се определят от професионалната характеристика, както следва:
- класовете са определени с обхвата на различни професионални области, в които се прилагат различни знания, умения и навици, придобити чрез съответна подготовка и натрупан опит;
- подкласовете и групите се характеризират със спецификата на съответните по-тесни и относително автономни професионални области на прилагане на съответните знания, умения, навици или натрупан опит;
- единичните групи са определени със съвкупност от сродни длъжности и се характеризират с извършване на сходни дейности, както и от насочеността на знанията и уменията към извършваните дейности (напр. към произвеждания продукт или към управлението и контрола на техническото средство, с което се борави, респ. към повтарящите се еднотипни операции).
6.4. Пример:

8 2 7 5
¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ Оператори на машини, съоръжения
¦ ¦ ¦ и транспортни средства
¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ Оператори на машини и работници
¦ ¦ по монтаж на изделия
¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ Оператори на машини в производството
¦ на хранителни продукти
¤¤¤¤¤¤ Оператори на машини за производство
на захарни и шоколадови изделия

7. Разпределението на позициите на НКП по йерархични равнища е следното:

І¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤џ
¦ № ¦ ¦ Подкла- ¦ Групи ¦ Ед. ¦
¦ по ¦ Класове ¦ сове ¦ ¦групи ¦
¦ред ¦ ¦ (брой) ¦ (брой) ¦(брой)¦
Ј¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤°
¦ ОБЩО 28 113 550 ¦
¦ 1. Ръководни служители 3 9 50 ¦
¦ 2. Аналитични специалисти 4 19 87 ¦
¦ 3. Приложни специалисти 4 20 96 ¦
¦ 4. Помощен персонал 2 5 23 ¦
¦ 5. Персонал, зает с услуги за ¦
¦ населението, охрана и търговия 2 7 30 ¦
¦ 6. Производители в селското, горското ¦
¦ и рибното стопанство, ловци и риболовци 2 6 19 ¦
¦ 7. Квалифицирани производствени работници 4 17 100 ¦
¦ 8. Оператори на машини, съоръжения и ¦
¦ транспортни средства 3 19 106 ¦
¦ 9. Нискоквалифицирани работници 3 10 38 ¦
¦10. Въоръжени сили 1 1 1 ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

8. НКП се използва за кодиране на длъжностни наименования с един код по единична група. Когато заеманите длъжности се характеризират с комбиниране на задачи и задължения, характерни за повече от една единична група професии, тези длъжности се класифицират само в една единична група професии, като за нейното определяне се използват следните приоритети:
8.1. На длъжността се присвоява кодът на единичната група професии с най-голям относителен дял от времето, необходимо за изпълнение на задачите.
8.2. Приоритет имат единичните групи професии, чиито задължения са свързани с етапа на производството, а не с търговията, транспорта или услугите.
8.3. При комбиниране на задължения, изискващи квалификация с различни равнища на образование и с различен стаж, приоритет има единичната група професии с най-висока степен на квалификация.
8.4. При липса на достатъчно информация за отнасяне на дадена длъжност към определена единична група професии тя се класифицира към единична група
"други . . . некласифицирани другаде".
9. Особености на НКП:
9.1. В НКП се отразява професионалното разделение на труда. Функционалното разделение на труда се използва само за конкретизиране формата на проявление на професията.
9.2. В НКП не се отчита дали работещият е собственик или наемен работник. Лицата се класифицират според професионалната насоченост, а не от гледна точка на социалния статус, което е обект на отделна класификация.
9.3. В НКП не се разглеждат длъжностите в армията, полицията и други закрити дейности.
10. НКП осигурява приемственост с Класификатора на длъжностните наименования от 1991 г. и Класификацията на персонала, зает в народното стопанство от 1986 г.
10.1. До приемането на НКП в Република България е в сила Класификаторът на длъжностните наименования, утвърден със Заповед № 109 от 12 август 1991 г. на Министерството на труда и социалните грижи.
За да не се наруши съществуващата практика на трудовоправните отношения, социалното осигуряване, определянето на продължителността на работния ден и отпуските по длъжности и работни места и др., списъкът на длъжностните наименования от последния класификатор се използва за дефиниране на съдържанието на единичните групи. Има се предвид също и регистрирането на нови длъжностни наименования, които социалната практика изисква. Съпоставимостта се основава на концепцията на обхвата на единичната група като група от длъжности със сходство на задачи и квалификационни степени.
В обяснителните бележки на НКП с "К" са означени професии и длъжности, които са класифицирани към дадена единична група, а с "КД" - сходни на тях, но отнесени към други единични групи.
За една част от длъжностните наименования (с многоточие след наименованието) не може да се осигури точно съответствие с НКП. За тези позиции в кодовата таблица за преход в част от кода са отбелязани звездички. Допълването на кода се осъществява от потребителя в зависимост от пълното наименование на длъжността или професията и при ползване на обяснителните бележки за единичните групи след съгласуване с Министерството на труда и социалните грижи.
10.2. Категориите персонал - работници, специалисти, ръководни кадри, помощен (обслужващ) персонал и охрана, отразени в класификацията от 1986 г., са взети предвид при определяне на единичните групи в НКП. В НКП диференцирането на заетия персонал в обществото е съобразено с особеностите на социално-икономическия и духовния живот на обществото, действащата образователна система, изискванията на съвременното управление, наличната индустриална и технологична база, сферата на приложение и вида на влагания труд.
11. Съдържанието на класовете в НКП е, както следва:
11.1. Ръководни служители (клас 1). В този клас се отнасят лица, които формулират, контролират, дефинират, ръководят и консултират разработването и провеждането на държавната политика; подготвят и утвърждават закони, държавни норми и разпоредби; организират и контролират тяхното изпълнение; представят законодателната и изпълнителната власт; формулират и ръководят политиката и дейността на организациите със специални интереси; планират, ръководят и координират политиката и дейността на стопанските субекти (включително и на малките предприятия и фирми) и на техни вътрешни структурни части. Спецификата на изпълняваните от тях управленски дейности определят описаните в класа длъжности, а не професии.
11.2. Аналитични специалисти (клас 2). В този клас са обхванати лица, заети с интелектуален труд, които анализират и дават решения на основни проблеми в областта, в която работят; генерират нови идеи; създават нови изделия и технологии; развиват методологични въпроси и разработват концепции, теории и методики, изготвят нормативни и поднормативни документи.
11.3. Приложни специалисти (клас 3). В този клас се отнасят лица, които изпълняват определени предписания и инструкции по създадените технологии, нововъведения, нормативни документи, методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, социалните грижи, държавната администрация; изпълняват задачи, свързани с националната сигурност за опазване на обществения ред и противопожарната охрана; участват в провеждането на художествени и спортни прояви; притежават опит в практическата реализация на технически, художествени и стопански решения; опит в събиране и обработване на информация, сключване на сделки; педагогически опит.
11.4. Помощен персонал (клас 4). В този клас се включват лица, които обслужват работещите в стопанските субекти, като организират и предоставят информация; обработват документи, подготвят и проверяват материали за печат; изпълняват общи канцеларски дейности; работят с клиенти по повод на парични операции и бизнессделки.
11.5. Персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия (клас 5). В този клас са обхванати лица, които обслужват непосредствено населението във връзка с пътувания и екскурзии, общественото хранене, организирането на домакинство; оказване на консултации по лични проблеми; осигуряване на защита и сигурност при пожари и незаконни действия; осъществяването на търговия на едро и дребно.
11.6. Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци (клас 6). Тук са обхванати лица, които отглеждат и прибират реколтата, развъждат, гледат или ловят животни; произвеждат различни видове животински продукти; култивират, предпазват и експлоатират горите; развъждат или ловят риба; култивират или събират диворастящи растения.
11.7. Квалифицирани производствени работници (клас 7). В този клас са обхванати лица, които познават производствения процес, изискванията по безопасност, използваните материали и инструменти, естеството и предназначението на продукцията; прилагат специфичните си знания и умения при изграждане, инсталиране, монтиране, ремонт и поддържане на сгради, съоръжения и оборудване и при изпълнение по поръчка на различни производствени услуги; настройват за работа машини в съответствие с технологичните инструкции и проектната документация; поддържат инструменталната екипировка за тях.
11.8. Оператори на машини, съоръжения и транспортни средства (клас 9). В този клас са обхванати лица, които управляват и контролират по стриктни предписания протичането на производствени (технологични) процеси при инсталации, съоръжения, машини, поточни линии. Към този клас се числят и водачите на сухопътни транспортни средства, селскостопански и други самоходни машини и моряците.
11.9. Нискоквалифицирани работници (клас 9). Тука са обхванати лица, които изпълняват рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми в производството, строителството, транспорта, селското, горското и рибното стопанство, търговията и услугите. Някои от тях изпълняват длъжността на общи работници.
12. При разработването на НКП се спазва съпоставимост с ISCO 88 (СОМ) до ниво група и се осигурява съвместимост на последното ниво - единична група. Особеностите при възприемане на концептуалната рамка на ISCO 88 (СОМ) са:
12.1. Формирането на структурата на държавната и местната администрация в България е свързано с конкретизиране на длъжностите, заемани от държавните служители, и тяхната характеристика.
Специалистите в държавната администрация се класифицират в група 247. Другите административни служители се класифицират според функциите, които изпълняват, в подклас 34 или клас 4.
Ръководителите на малки предприятия могат да бъдат регистрирани като еднолични търговци.
Лицата, регистрирани като еднолични търговци и работещи самостоятелно или със семействата си, се класифицират според изпълняваните дейности.
В обхвата на група 114 "Ръководители на организации със специални интереси" са включени допълнително ръководителите на спортни организации, висши служители в организации по вероизповеданията и ръководители в адвокатурата.
Развита е допълнителна група за ръководните държавни служители в учебните, здравните и социалните заведения, които се издържат от държавния и общинските бюджети.
Критерий за различието между подкласове 12 "Ръководни служители в стопанска администрация" и 13 "Ръководители на малки предприятия" е възприетата от ISCO 88 (СОМ) големина на предприятието - 10 човека, заети по трудов договор. (Понастоящем съгласно Постановление № 108 на Министерския съвет от 1991 г. "За създаване условия за развитие на малките предприятия" (ДВ, бр. 49 от 1991 г.) критерият за малко предприятие в България е 30 заети лица.).
12.2. В съответствие с изискванията на Класификацията на Европейската общност, разработващите специалисти в държавната администрация са обхванати в група 247, като е отразено съответното държавно устройство на България.
В единична група 2221 "Хуманни лекари" са включени висшите медицински кадри (специалисти) от всички специалности, в т. ч. и тези, които са придобили допълнителна специалност след съответната основна. Тук са класифицирани хуманните лекари, независимо от техния социален статус: не се включват завършилите медицинско образование, които изпълняват функции на държавни служители или ръководители на частни здравни заведения.
Инженерите, ползващи не само чисто технически, а и икономически методи в своята работа, са класифицирани в единична група 2419.
Специалистите, които са треньори, спортни методисти и инструктори, са класифицирани в група 245.
Във връзка със спецификата на образованието в България и изпълняваните функции специалистите с образование от полувисшите и средните специални медицински институти са отнесени в клас 3.
12.3. Особеностите на производството на селскостопански продукти в България налагат формирането на подклас 62 - "Селскостопански производители, осигуряващи си самостоятелно препитание".
Производителите на селскостопанска продукция са класифицирани в подклас 61 независимо от формата на собственост, тъй като в България все още не са създадени икономически условия за широко частно фермерско и кооперативно производство, което не дава възможност за обективна оценка.
12.4. В клас 7 се отнасят квалифицираните производствени работници, чиято трудова дейност е свързана със: изпълнение на производствена услуга чрез изработка на изделия по поръчка, при което използването на машини и съоръжения е според възможностите, необходимостта и случая; монтиране, ремонт и поддържане на сгради, съоръжения и оборудване; изпълнение на отговорните операции по производството на изделия, настройване за работа на машини в съответствие с технологичните инструкции и изискванията на проектната документация; контрол на качеството на произвежданата продукция; контрол на работата на други лица.
12.5. В клас 8 са класифицирани производствени работници, чиято трудова дейност е свързана със: изпълнение на еднотипни операции по управление на непрекъснати производствени процеси от пулт за управление; обслужване и контролиране на машини при изпълнение на еднотипни производствени операции; изпълнение на еднотипни операции по сглобяване на елементи на взаимосвързани работни места; управление на сухопътни транспортни средства и поддръжка на плавателни съдове.
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ
СТРУКТУРА
1 РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ
11 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ. РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИ НА
ДЪРЖАВНОТО И МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ИНТЕРЕСИ
111 Представители на държавната власт 1111 Представители на законодателната власт 1112 Висши представители на изпълнителната власт 1113 Висши представители на съдебната власт 112 Ръководни служители в органите на държавната власт 1121 Ръководни служители в Народното събрание, Президентството,
Министерския съвет и Конституционния съд
1122 Ръководни служители в министерства и други ведомства, пряко
подчинени на Народното събрание, Президентството и Министерския съвет
1123 Ръководни служители в специализирани бюджетни звена на национално и
териториално равнище, пряко подчинени на министерствата и другите
ведомства
1124 Ръководни служители в областна администрация 1125 Ръководители в правосъдието, прокуратурата и предварителното
разследване
113 Ръководни служители в органите на местното самоуправление и местната
администрация
1131 Кметове 1132 Ръководни служители в общинска администрация и звена към нея 114 Ръководители на организации със специални интереси 1141 Ръководители на политически партии, съюзи, движения, клубове,
организации
1142 Ръководители на организации на работодателите и на синдикални
организации на работници и служители
1143 Ръководители на хуманитарни, благотворителни организации с идеална
цел, професионални, творчески и други обществени сдружения на граждани
1144 Ръководители на спортни организации 1145 Висши служители в организации по вероизповеданията 1146 Ръководители в адвокатурата 115 Ръководни служители в организации на бюджетна издръжка, свързани с
дейностите по здравеопазване, образование, култура, социални грижи
1151 Ръководни служители в организации на бюджетна издръжка за научни
изследвания и експериментални разработки
1152 Ръководни служители във висши училища 1153 Ръководни служители в учебни заведения на бюджетна издръжка
1154 Ръководни служители в здравни заведения на бюджетна издръжка 1155 Ръководни служители в центрове за социални грижи и социални заведения
на бюджетна издръжка
1157 Ръководни служители в Националната телевизия, Националното радио,
Националната телеграфна агенция и в други културни институции на
бюджетна издръжка
12 РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ В СТОПАНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
121 Ръководители на стопанска администрация с общи функции 1211 Ръководители на стопанска администрация с общи функции 122 Ръководни стопански служители по производствена дейност 1221 Ръководни стопански служители по производствена дейност в селското,
горското, рибното стопанство и лова
1222 Ръководни служители по производствена дейност в индустрията 1223 Ръководни служители по производствена дейност в строителството 1224 Ръководни служители по основна дейност в търговията и битовите услуги 1225 Ръководни служители по основна дейност в общественото хранене и
хотелиерското стопанство
1226 Ръководни служители в транспорта, спомагателните му дейности,
складовото стопанство, в пощи и далекосъобщения
1227 Ръководни служители на основни дейности по бизнесуслуги
1228 Ръководни служители на основни дейности по комунални услуги 1229 Ръководни служители по производствена дейност, некласифицирани другаде 123 Ръководни стопански служители в специализирани звена, извън
производствените
1231 Ръководни финансово-счетоводни служители 1232 Ръководни служители в звена по управление на персонала и безопасност
на труда
1233 Ръководни служители в звена за маркетинг, снабдяване и пласмент 1234 Ръководни служители в звена за реклама, връзки с обществеността
и международни връзки
1235 Ръководни служители в юридически звена 1236 Ръководни служители в звена за информационно обслужване и компютърна
обработка
1237 Ръководни служители в звена за изследователска, проектно-конструкторска
и технологична дейност
1239 Ръководни стопански служители в звена, некласифицирани другаде
13 РЪКОВОДИТЕЛИ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
131 Ръководители на малки предприятия 1311 Ръководители на малки предприятия в селското, горското, рибното
стопанство и лова
1312 Ръководители на малки производствени предприятия 1313 Ръководители на малки предприятия в строителството 1314 Ръководители на малки предприятия за търговия и за ремонт на моторни
превозни средства, домакински и лични стоки
1315 Ръководители на малки предприятия в общественото хранене и в
хотелиерското стопанство
1316 Ръководители на малки предприятия в транспорта, складовото стопанство,
съобщенията и пощите
1317 Ръководители на малки предприятия за бизнесуслуги 1318 Ръководители на малки предприятия за дейности по обслужване на
населени места и поддържане на физическото състояние на населението
1319 Ръководители на малки предприятия, некласифицирани другаде
2 АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ
21 АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ,
МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ, ИНЖЕНЕРНИТЕ И ДРУГИ ТОЧНИ НАУКИ
211 Аналитични специалисти в областта на физиката, химията, геологията 2111 Физици и астрономи 2112 Метеоролози 2113 Химици 2114 Геофизици, геолози
212 Аналитични специалисти в областта на математиката и статистиката 2121 Математици 2122 Статистици 213 Аналитични специалисти в областта на информатиката 2131 Аналитични специалисти по техническо осигуряване на компютърни системи 2132 Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи 214 Инженери и архитекти 2141 Архитекти 2142 Строителни инженери, геодезисти, картографи и земемери 2143 Електроинженери 2144 Инженери по електроника и автоматика 2145 Машинни инженери 2146 Инженери по минно и геологопроучвателно дело 2147 Инженери-химици и инженери-металурзи 2148 Други инженери-технолози 2149 Инженери и архитекти, некласифицирани другаде
22 АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ
НАУКИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
221 Аналитични специалисти в областта на естествените науки 2211 Аналитични специалисти в областта на биологическите науки
2212 Агрономи 2213 Зооинженери 2214 Лесоинженери 222 Аналитични специалисти в областта на здравеопазването 2221 Хуманни лекари 2222 Стоматолози 2223 Ветеринарни лекари 2224 Фармацевти 2225 Кинезитерапевти 2229 Други здравни специалисти
23 ПРЕПОДАВАТЕЛИ
231 Преподаватели във висши училища 2311 Хабилитирани преподаватели във висши училища 2312 Нехабилитирани преподаватели във висши училища 232 Преподаватели в системата на средното образование 2321 Учители по общообразователни учебни предмети в средни училища 2322 Учители по учебни предмети от професионалната и предпрофесионалната
подготовка в средни училища
2323 Възпитатели в средни училища 233 Преподаватели в системата на основното образование
2331 Учители по общообразователни учебни предмети в основни училища 2332 Учители по професионална и предпрофесионална подготовка в основни
училища
2333 Възпитатели в основни училища, здравни заведения и санаториуми 234 Преподаватели в детски учебно-възпитателни и здравни заведения 2341 Учители в детски градини 2342 Възпитатели в домове за деца от предучилищна възраст, здравни
заведения и санаториуми
2343 Други преподаватели в детски учебно-възпитателни заведения 235 Преподаватели в специални училища 2351 Учители в специални училища и детски градини 2352 Възпитатели в специални училища и детски градини 2353 Логопеди и рехабилитатори на слуха и зрението с висше образование 236 Други аналитични специалисти в образованието 2361 Педагогически съветници 2362 Специалисти по професионално ориентиране 2363 Специалисти по извънучилищни дейности
24 ДРУГИ АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ
241 Аналитични специалисти в стопанската дейност 2411 Финансови счетоводни специалисти
2412 Специалисти по социално осигуряване 2413 Специалисти по безопасност на труда и управление на персонала 2414 Специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент 2415 Специалисти по международни връзки, връзки с обществеността и реклама 2416 Специалисти по инвестиционна дейност 2418 Специалисти по тарифна политика 2419 Други аналитични специалисти по стопанска ефективност 242 Юридически специалисти 2421 Адвокати 2422 Съдии 2423 Нотариуси и съдии-изпълнители 2424 Прокурори 2425 Следователи 2429 Други юристи 243 Архивисти, библиотекари и сродни 2431 Архивисти 2432 Специалисти в музеи 2433 Библиотекари 2434 Консерватори (реставратори) 244 Аналитични специалисти в областта на обществените науки
2441 Икономисти 2442 Философи, историци, географи, политолози 2443 Психолози 2444 Социолози 2445 Аналитични специалисти по социални дейности 2446 Филолози 2447 Преводачи 245 Творци, специалисти в областта на изкуството, културата и спорта 2451 Писатели, журналисти, критици 2452 Издатели и редактори 2454 Скулптори, художници, дизайнери 2455 Музикални специалисти 2456 Специалисти в балетното изкуство 2457 Филмови, театрални, радио- и телевизионни режисьори и изпълнители 2458 Треньори 246 Духовни лица 2461 Духовни лица 247 Аналитични специалисти в държавната администрация 2471 Аналитични специалисти в Народното събрание, Президентството,
Министерския съвет
2472 Аналитични специалисти в министерства, други ведомства и специализирани
бюджетни звена на национално равнище, пряко подчинени на Народното
събрание, Президентството, Министерския съвет
2473 Аналитични специалисти в областна администрация 2474 Аналитични специалисти в общинска администрация и звена, подчинени
на общините
2475 Аналитични специалисти в инспекциите по труда 2476 Аналитични специалисти в данъчна администрация 2477 Аналитични специалисти по финансов контрол 2478 Аналитични специалисти в митници 2479 Държавни експерти в Патентното ведомство
3 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
31 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИКАТА
311 Приложни специалисти в областта на физиката, математиката и техниката 3111 Приложни специалисти във физиката, химията и математиката 3112 Приложни строителни специалисти 3113 Приложни специалисти - земемери, земеустроители топографи 3114 Приложни специалисти в електротехниката, електрониката и
телекомуникациите
3115 Приложни специалисти - механици
3116 Приложни специалисти в химическото производство, металургията
и минното дело
3117 Приложни специалисти в атомна електрическа централа 3118 Приложни специалисти - технолози 3119 Приложни специалисти в точните науки, некласифицирани другаде 312 Приложни специалисти в областта на информатиката 3121 Приложни специалисти по техническо осигуряване на компютърни системи 3122 Приложни специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи 3123 Настройчици на автоматизирани производствени системи, роботи 313 Приложни специалисти на оптична апаратура и прецизна техника 3131 Приложни специалисти на оптична, звукова апаратура и музикални
инструменти
3132 Приложни специалисти на кино-, видео- и звукова и светлинна апаратура 3133 Фотографи 3134 Приложни специалисти на радио- и телекомуникационни съоръжения 3135 Приложни специалисти на медицинска апаратура 3136 Работници по научна апаратура 3139 Приложни специалисти по прецизна техника, некласифицирани другаде 314 Приложни специалисти във водния и въздушния транспорт 3141 Капитани на кораби
3142 Корабни механици 3143 Други приложни специалисти във водния транспорт 3144 Пилоти на самолети 3145 Авиодиспечери 3146 Приложни специалисти по безопасност на авиосистемите 3147 Други приложни специалисти във въздушния транспорт 315 Приложни специалисти по безопасност и качество. Приложни специалисти
в железопътния транспорт
3151 Приложни специалисти по противопожарна охрана 3152 Диспечери в жп транспорта 3153 Приложни специалисти в жп транспорта 3154 Приложни специалисти по безопасност на труда 3155 Приложни специалисти по качество и метролози 3156 Производствени лаборанти
32 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
321 Приложни специалисти в областта на естествознанието, селското и
горското стопанство
3211 Приложни специалисти в областта на естествознанието 3212 Агротехници и зоотехници
3213 Горски приложни специалисти, лесовъди 3214 Приложни специалисти - консултанти в областта на селското стопанство 322 Приложни специалисти в здравеопазването 3221 Фелдшери 3222 Санитарни инспектори. Помощник-епидемиолози 3223 Инструктори по хранене 3224 Медицински лаборанти 3225 Рентгенови лаборанти 3226 Зъботехници 3227 Ветеринарни фелдшери 3228 Помощник-фармацевти 323 Медицински сестри. Акушерки 3231 Медицински сестри 3232 Акушерки 325 Други приложни специалисти в здравеопазването 3251 Рехабилитатори 3252 Масажисти 3253 Ортопедични техници 3254 Оптици 3259 Други приложни специалисти в здравеопазването, некласифицирани другаде
33 ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ПО-НИСКО ОТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 331 Преподаватели с по-ниско от висше образование в училища 3311 Учители с по-ниско от висше образование по общообразователни
учебни предмети
3312 Учители с по-ниско от висше образование по учебни предмети от
професионалната подготовка
3313 Преподаватели в училища по изкуствата 3314 Възпитатели с по-ниско от висше образование в училища, здравни
заведения и санаториуми
332 Преподаватели с по-ниско от висше образование в детски
учебно-възпитателни и здравни заведения
3321 Учители с по-ниско от висше образование в детски градини 3322 Възпитатели с по-ниско от висше образование в домове за деца
от предучилищна възраст, здравни заведения и санаториуми
333 Преподаватели с по-ниско от висше образование в специални училища 3331 Учители с по-ниско от висше образование в специални училища и
детски градини
3332 Възпитатели с по-ниско от висше образование в специални училища и
детски градини
3333 Логопеди и рехабилитатори на слуха и зрението с по-ниско от висше
образование
334 Други приложни специалисти по преподавателска дейност 3341 Инструктори на водачи на моторни превозни средства всички категории
34 ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
341 Приложни финансови специалисти 3411 Дилъри и брокери на ценни книжа и парични средства 3412 Застрахователи 3413 Посредници по недвижими имоти 3414 Приложни специалисти по туристически услуги 3415 Ценовици, оценители и организатори на търгове 3419 Приложни финансови специалисти, некласифицирани другаде 342 Посредници в търговията и бизнесуслугите 3421 Посредници при продажби 3422 Посредници в транспорта 3423 Посредници по набиране на персонал 3429 Посредници в бизнесуслугите и некласифицирани другаде 343 Приложни административни специалисти 3431 Административни организатори 3432 Приложни финансово-счетоводни специалисти 3433 Приложни специалисти по обработка на статистическа информация 3434 Приложни съдебни специалисти
3439 Приложни административни специалисти, некласифицирани другаде 344 Приложни специалисти в държавната администрация 3441 Приложни специалисти в Народното събрание, Президентството,
Министерския съвет
3442 Приложни специалисти в министерства и други ведомства, пряко
подчинени на Народното събрание, Президентството, Министерския
съвет и специализирани бюджетни звена на национално равнище
3443 Приложни специалисти в областна администрация 3444 Приложни специалисти в общинска администрация и звена,
подчинени на общината
3445 Приложни специалисти в дипломатически представителства и
консулски служби
3446 Приложни специалисти в данъчна администрация 3447 Приложни специалисти в митници 3449 Приложни специалисти в държавната администрация, некласифицирани
другаде
345 Служители в държавния апарат за национална сигурност, противодействие
на престъпността, опазване на обществения ред и противопожарна охрана
3451 Служители в държавния апарат за национална сигурност 3452 Служители в Националната полиция
3453 Служители в Противопожарната охрана 3454 Служители в администрацията и общите служби 3459 Служители в специалните служби, некласифицирани другаде 346 Приложни специалисти по социални дейности 3461 Приложни специалисти по социални дейности 347 Приложни специалисти в областта на културата и спорта 3471 Декоратори и търговски аранжори 3472 Десенатори на текстил и облекло 3473 Помощен персонал в театъра, телевизията, радиото и филмопроизводството 3474 Водещи предаване, говорители в телевизията и радиото, конферансиета
и дисководещи
3475 Коректори и технически редактори 3476 Циркови, вариететни артисти, стажант-артисти 3477 Състезатели и спортен персонал 3479 Приложни специалисти в културата и спорта, некласифицирани другаде 348 Религиозни служители 3481 Религиозни служители
4 ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ
41 ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В КАНЦЕЛАРИИ
411 Помощен персонал, регистриращ текст и данни
4111 Стенографи 4112 Машинописци 4113 Оператори на текстопредаващи машини 4114 Оператори на компютри 4115 Секретари 412 Помощен персонал, обработващ финансова и статистическа информация 4121 Помощен персонал, обработващ финансово-счетоводна информация 4122 Помощен персонал, обработващ статистическа информация 413 Помощен персонал, документиращ движението на стоки 4131 Управители на складове 4132 Помощен персонал, водещ документи по цени и себестойност 4133 Помощен персонал по осигуряване на снабдяването 4234 Домакини 4135 Помощен персонал, водещ документи в жп транспорт 4136 Помощен персонал, водещ документи във водния транспорт 4137 Помощен персонал, водещ документи в автомобилния транспорт 414 Помощен персонал в пощи, архиви и деловодства 4141 Пощенски служители 4142 Помощен персонал в архивохранилища 4143 Помощен персонал в деловодство
4144 Помощен персонал по кодиране на документи 4145 Паспортисти и калиграфи 419 Друг помощен персонал в канцеларии 4191 Административен персонал 4192 Помощен персонал по управление на персонала 4193 Технически изпълнители 4195 Чертожници
42 ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ, РАБОТЕЩ С КЛИЕНТИ
421 Касиери на гише 4211 Касиери на банкови гишета и пазители на ценности 4212 Касиери в магазини 4213 Касиери в общественото хранене 4214 Билетопродавачи 4215 Крупиета, описвачи в спортния тотализатор 4216 Касиери на данъчни приходи 4217 Касиери-инкасатори и събиратели на дългове 4218 Обменители на валута, заемодатели 4219 Касиери на гише, некласифицирани другаде 429 Помощен персонал, предоставящ информация на клиенти 4221 Помощен персонал в агенция за пътуване и туризъм
4222 Информатори-регистратори 4223 Телефонисти на разпределителни комутационни табла
5 ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ОХРАНА И ТЪРГОВИЯ
51 ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОХРАНА
511 Персонал, обслужващ пътници и туристи 5111 Стюарди във въздушния транспорт 5112 Обслужващ персонал на кораби 5113 Обслужващ персонал в жп транспорт 5114 Кондуктори и контрольори в автотранспорт и градски ел. транспорт 5115 Екскурзоводи (туроператори) 5116 Екскурзоводи в музеи и художествени галерии 512 Персонал, обслужващ хотели, домакинства и обществено хранене 5121 Домоуправители 5122 Салонни управители 5123 Готвачи 5124 Сервитьори и бармани 513 Персонал, полагащ грижи за хора 5131 Обслужващ персонал в детски заведения 5132 Обслужващ персонал в здравни заведения 5133 Обслужващ персонал в домовете за социални грижи и заведения за
социално обслужване 5134 Обслужващ персонал в домашни условия 5139 Санитари, некласифицирани другаде 514 Персонал, зает с други услуги за населението 5141 Фризьори, бръснари, козметици 5142 Придружители 5143 Обслужващ персонал по поддържане на физическото състояние на
населението
5144 Персонал по обредни услуги 5145 Обслужващ персонал в театри и други културни институции 5146 Консултанти-прогностици 5149 Обслужващ персонал, некласифициран другаде 516 Персонал, зает с издирвателна и охранителна дейност 5161 Пазачи - въоръжена охрана 5162 Надзиратели 5163 Частни охранители и детективи 5169 Персонал, зает с издирвателна и охранителна дейност,
некласифициран другаде
52 ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ В ТЪРГОВИЯТА
521 Манекени, фотомодели
5211 Манекени, фотомодели 522 Продавачи и демонстратори 5221 Продавачи в магазини и демонстратори 5222 Продавачи на пазари и открити щандове 5223 Персонал, зает в изкупуване на селскостопанска продукция и амбалаж
6 ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО,
ЛОВЦИ И РИБОЛОВЦИ
61 ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО
СТОПАНСТВО ЗА ПАЗАРА
611 Растениевъди 6111 Полевъди 6112 Тютюнопроизводители 6113 Зеленчукопроизводители, овощари, лозари, винопроизводители 6114 Гъбари 6115 Производители на посадъчен материал 612 Животновъди 6121 Животновъди, производители на месо, мляко и други животински продукти 6122 Зверовъди 6123 Птицевъди 6124 Пчелари и бубари
6129 Животновъди, некласифицирани другаде 613 Производители в комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство 6131 Производители в комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство 614 Работници в горското стопанство и дърводобива 6141 Залесители 6142 Други горски работници и събирачи на диворастящи горски продукти 6143 Работници в дърводобива 615 Рибовъди, риболовци и ловци 6151 Рибовъди 6152 Риболовци в крайбрежни и речни води 6153 Риболовци в дълбоки води 6154 Ловци
62 СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОСИГУРЯВАЩИ СИ САМОСТОЯТЕЛНО ПРЕПИТАНИЕ
621 Селскостопански производители, осигуряващи си самостоятелно препитание 6211 Селскостопански производители, осигуряващи си самостоятелно препитание
7 КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ
71 КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ В ДОБИВА И СТРОИТЕЛСТВОТО
711 Квалифицирани работници по изграждане, ремонт и поддържане на обекти по
добива, обогатяването на полезни изкопаеми, каменообработка и солодобив
7111 Миньори
7112 Спасители в мини 7113 Солодобивчици 7114 Работници по обогатяване на полезни изкопаеми 7115 Работници по геоложки проучвания 7116 Работници по оценяване на минните работи 7117 Бомбаджии, взривачи 7119 Каменоделци 712 Квалифицирани работници по основни строителни работи 7121 Зидари, мазачи 7122 Кофражисти 7123 Строителни дърводелци 7124 Арматуристи 7125 Бетонджии 7126 Работници по производство и монтаж на стоманобетонни конструкции и
изделия (СБКИ)
7129 Строителни работници, некласифицирани другаде 713 Квалифицирани работници по довършителни работи в строителството 7131 Работници по строителството, ремонт и поддържане на покриви 7132 Работници по поставяне и ремонт на облицовки и подови настилки 7133 Работници по изолации
7134 Работници по строителство на водни и канализационни инсталации 7135 Строителни тенекеджии 7136 Работници по стъклопоставяне 7139 Други строителни работници по довършителни работи 714 Бояджии 7141 Строителни бояджии и тапетаджии 7142 Бояджии, работещи с органични разтворители, оловни бои и нитроцелулозни
лакове
7143 Работници по почистване на фасади и комини и фина довършителна работа
72 КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ В МЕТАЛООБРАБОТВАНЕТО,
МОНТАЖНИЦИ И МОНТЬОРИ
721 Леяри, заварчици, монтажници 7211 Работници по поддържане на съоръжения в металургията 7212 Леяри и формовчици 7213 Заварчици и резачи на метал 7214 Квалифицирани работници по разкрояване на метални листове 7215 Монтажници на метални конструкции и съоръжения 7216 Монтажници на проводници и такелажници 7218 Монтажници под вода 7219 Други монтажници
722 Настройчици на металообработващи машини и производители на инструменти 7221 Настройчици на металообработващи машини 7222 Ковачи-железари 7223 Щанцьори 7224 Производители на прецизни инструменти 7225 Заточвачи на инструменти. Шмиргелисти 7226 Шлосери 7229 Други производители на инструменти и сечива 723 Монтьори на машини и механични съоръжения 7231 Монтьори на моторни превозни средства 7232 Монтьори на трактори, пътностроителни и селскостопански машини 7233 Монтьори на летателни апарати 7234 Монтьори на подвижен жп състав 7235 Монтьори на енергийни съоръжения 7239 Монтьори на машини, некласифицирани другаде 724 Монтьори на електрически и електронни съоръжения 7241 Монтьори на електрически машини и апарати 7242 Монтьори на електрически мрежи и системи 7243 Монтьори на електронна техника 7249 Монтьори на електрически и електронни съоръжения, некласифицирани
другаде
73 КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПО ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА
МАТЕРИАЛИ, КЕРАМИКА, ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ, ПОЛИГРАФИЯ
731 Квалифицирани работници по прецизна обработка на материали 7311 Фини механици 7312 Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни 7313 Квалифицирани работници по производство и поддържане на музикални
инструменти
732 Квалифицирани работници в керамичното, порцеланово-фаянсовото и
стъкларското производство, грънчари
7321 Формовчици на порцеланово-фаянсови и стъклени изделия 7322 Гравьори, декоратори и други работници по допълнителна обработка на
порцеланово-фаянсови и стъклени изделия
7323 Квалифицирани работници по производство на изделия от строителна
керамика
7324 Грънчари 733 Квалифицирани работници, упражняващи художествени занаяти 7331 Производители на художествени изделия от различни материали 7332 Производители на учебни помагала 7333 Производители на реквизит в киното и театъра
734 Полиграфисти 7341 Словослагатели 7342 Стереотипери и галванопластици 7343 Гравьори, офортисти-печатари, букволеяри 7344 Фотографи - работници 7345 Книговезци 7346 Печатари по шаблон с клишета, на текстил 7349 Други квалифицирани работници в полиграфията
74 ДРУГИ КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ
741 Квалифицирани работници по производство на хранителни продукти 7411 Квалифицирани работници по производство на месо, месни и рибни продукти 7412 Квалифицирани работници по производство на хлебни и сладкарски изделия 7413 Квалифицирани работници по преработка на мляко 7414 Квалифицирани работници по преработка на плодове и зеленчуци 7415 Квалифицирани работници по преработка на тютюн 7416 Квалифицирани работници в производството на напитки, дегустатори 7417 Други квалифицирани работници по преработка на хранителни продукти 742 Дърводелци и мебелисти 7421 Моделиери на изделия от дърво 7422 Мебелисти и дограмаджии
7423 Квалифицирани работници по разкрояване и рендосване на дърво 7424 Квалифицирани работници по повърхностна обработка на дърво 7425 Дърворезбари и пирографисти 7426 Производители на изделия от дърво 7427 Производители на дървен амбалаж. Бъчвари 7428 Производители на кошничарски изделия, четки и метли 7429 Настройчици на дървообработващи машини 743 Текстилци 7431 Работници по първична обработка на растителни влакна 7432 Работници по първична обработка на вълна 7433 Квалифицирани работници по предене и свилоточене 7434 Квалифицирани тъкачи 7435 Квалифицирани килимари 7436 Квалифицирани плетачи 7437 Квалифицирани работници по художествено оформление на текстилни изделия 7439 Работници по текстилни услуги, некласифицирани другаде 744 Квалифицирани работници по производство на облекло и галантерия 7441 Моделиране и кроячи на облекло 7442 Квалифицирани шивачи 7443 Квалифицирани шапкари
7444 Квалифицирани бродировачи 7445 Квалифицирани тапицери 7446 Производители на пълнени шивашки изделия 7447 Кожухари, шивачи на кожено облекло и галантерия 7449 Други работници по шивашки услуги 745 Квалифицирани кожари, сарачи и обущари 7451 Квалифицирани кожари 7452 Производители на куфари и чанти 7453 Производители на сарашки изделия 7454 Квалифицирани обущари
8 ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
81 ОПЕРАТОРИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ
811 Оператори на пулт за управление на процеси в добива 8111 Сондьори 8112 Оператори в мини 8113 Оператори по обогатяване и обработка на полезни изкопаеми, брикетиране
на въглища, обработка на азбест
8114 Оператори по добив на инертни материали 812 Оператори на пулт за управление на процеси в металургията 8121 Оператори на металургични пещи
8122 Оператори по добив на метали чрез електролиза 8123 Оператори по първична обработка на метали 8124 Оператори по термична и химикотермична обработка на метали 8125 Оператори по изтегляне на проводници и тел 8126 Оператори по леене на метали 813 Оператори на пулт за управление на процеси за преработката на
неметални минерални суровини
8131 Оператори по подготовка на порцеланово-фаянсова и стъклена маса 8132 Оператори по производство на порцеланово-фаянсови и стъкларски изделия 8133 Оператори по производство на строителни керамични изделия 8134 Оператори по производство на електропорцеланови изделия 8135 Оператори по производство на строителни изолационни стъкломатериали 8136 Оператори по производство на промишлени диаманти, абразиви и диамантени
изделия
8137 Оператори по производство на цимент, вар и азбестоциментови изделия 814 Оператори на пулт за управление на процеси в дървообработването и
целулозно-хартиеното производство
8141 Оператори по първоначална обработка на дървото 8142 Оператори по сушене, пропарване, лепене и импрегниране на дърво 8143 Оператори по производство на дървесни плоскости
8144 Оператори в производството на целулоза, хартия и картон 8145 Оператори по производство на хартиени изделия 815 Оператори на пулт за управление на химически процеси 8151 Оператори по химическо смилане и смесване 8152 Оператори по топлообменни и високотемпературни процеси в химията 8153 Оператори по химическо филтриране 8154 Оператори по масообменни процеси 8155 Оператори по производство на нефтопродукти 8156 Оператори по термична обработка на горивата за получаване на кокс и газ 8157 Оператори по производството на торове, пестициди и други химически
продукти
8158 Оператори в производството на изкуствени и синтетични влакна 8159 Оператори по химически процеси, некласифицирани другаде 816 Оператори на пулт за управление на процесите в енергийното производство 8161 Оператори по производство и разпределение на електроенергия 8162 Оператори по производство на топлоенергия 8163 Оператори по транспортиране под налягане на газове и течности.
Компресористи
8164 Оператори по вентилация, отопление и охлаждане 8165 Оператори по пречистване на вода и обработка на отпадъци
817 Оператори на пулт за управление на поточни линии 8171 Оператори на автоматизирани поточни линии 8172 Оператори на роботизирани линии
82 ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ
821 Оператори на машини по обработка на метал и
неметални минерални продукти
8211 Оператори на металообработващи машини 8212 Шлайфисти 8213 Оператори в праховата металургия 8214 Оператори в производството на електровакуумни изделия и електронни
елементи
8215 Оператори в производството на кондензатори 8216 Оператори в производството на химически токоизточници 8217 Оператори в производството на кабели и изолирани проводници 8218 Оператори в производството на бетон и бетонови изделия 8219 Оператори по обработка на скални облицовъчни материали 822 Оператори на машини за производството на химически продукти 8221 Оператори по производство на фармацевтични продукти, козметични
средства и етерични масла
8222 Оператори по производство на миещи продукти, туткал, глицерин
8223 Оператори по производство на експлозивни материали 8224 Оператори по химическа обработка на повърхности 8225 Оператори по производство на пишещи изделия, бои, лакове, китове,
мастила
8226 Оператори по производство и обработка на фотографски химически
материали
8227 Оператори по производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи 823 Оператори на машини за производство на пластмасови и каучукови изделия 8231 Оператори по производство на каучукови изделия 8232 Оператори по производство на пластмасови изделия 824 Оператори на дървообработващи машини 8241 Оператори на дървообработващи машини 825 Оператори на машини в полиграфията 8251 Оператори на наборни машини 8252 Оператори на печатарски машини 8253 Оператори на книговезни машини 826 Оператори на текстилни и шевни машини 8261 Оператори на машини за подготовка на текстилни влакна 8162 Оператори на предачни машини 8263 Оператори на бобинажни машини
8264 Оператори на тъкачни машини 8265 Оператори на плетачни машини 8266 Оператори на шевни и бродировачни машини 8267 Оператори на машини за избелване, багрене, печатане, апретиране и
почистване на влакна, тъкани, кожа и изделия от тях
8268 Оператори на машини за обработка на кожи 8269 Оператори на машини в обувното и галантерийното производство 827 Оператори на машини в производството на хранителни продукти 8271 Оператори на машини за преработка и консервиране на месо, риба, плодове
и зеленчуци и производство на сокове и пектин
8272 Оператори на машини за производство на млечни продукти 8273 Оператори на машини за обработка на зърнени мелничарски продукти и
фуражи
8274 Оператори на машини за производство на хляб и тестени изделия 8275 Оператори на машини за производство на захарни и шоколадови изделия 8276 Оператори на машини за производство на захар и съпътстващи производства 8277 Оператори на машини за производство на алкохолни напитки, бира и
безалкохолни напитки
8278 Оператори на съоръжения по манипулиране и ферментиране на тютюн и
производство на тютюневи изделия
8279 Оператори на машини в производството на хранителни продукти,
некласифицирани другаде
828 Работници по монтаж на изделия в производството 8281 Работници по монтаж на механични компоненти 8282 Работници по монтаж на електрически компоненти 8283 Работници по монтаж на електронни компоненти 8284 Работници по монтаж на пластмасови, каучукови и метални компоненти 8285 Работници по монтаж на дървени, текстилни, кожени и хартиени компоненти 8286 Работници по монтаж на компоненти от други материали 829 Други оператори 8291 Оператори на машини за пълнене, пакетиране, етикетиране 8292 Оператори, некласифицирани другаде
83 ВОДАЧИ НА СУХОПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ САМОХОДНИ МАШИНИ.
МОРЯЦИ
831 Машинисти и оператори в релсовия транспорт 8311 Локомотивни машинисти 8312 Оператори в железопътния транспорт 8313 Ватмани 8314 Машинисти на руднични локомотиви 832 Водачи на моторни превозни средства
8321 Водачи на товарни и специализирани автомобили 8322 Водачи на автобуси и тролейбуси 8323 Водачи на леки и лекотоварни автомобили 8324 Мотоциклетисти 8325 Водачи на електрокари и мотокари 833 Водачи на селскостопански и други самоходни машини 8331 Водачи на селскостопански машини 8332 Трактористи 8333 Машинисти в дърводобива 8334 Машинисти на изкопни машини 8335 Машинисти на самоходни съоръжения в добив на полезни изкопаеми 8336 Машинисти на пътностроителни машини. Машинисти на жп ремонтни и
строителни машини
8337 Машинисти на кранове 8338 Машинисти на въжени линии 8339 Машинисти на други подемно-транспортни и самоходни съоръжения 834 Моряци 8341 Моряци - палубна команда 8342 Моряци - машинна команда
9 НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ
91 НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ 911 Продавачи на обществени места 9111 Продавачи на стоки извън магазини и щандове 9112 Продавачи в разносна търговия 912 Нискоквалифицирани работници, извършващи услуги на улицата 9121 Ваксаджии и други нискоквалифицирани работници, извършващи услуги на
улицата
913 Нискоквалифицирани работници, поддържащи хигиената в помещения и
транспортни средства
9131 Домашни прислужници 9132 Камериери в хотелиерството 9133 Нискоквалифицирани работници в общественото хранене 9134 Хигиенисти 9135 Чистачи на помещения 9136 Чистачи на транспортни средства 9137 Перачи и гладачи 914 Портиери на сгради и стъкломиячи 9141 Портиери на сгради 9142 Стъкломиячи 915 Куриери, пазачи, инкасатори
9151 Носачи на багажи 9152 Куриери 9153 Гардеробиери, разпоредители и обслужващи атракционна дейност 9154 Пазачи - невъоръжена охрана 9155 Инкасатори 916 Нискоквалифицирани работници по поддържане
чистота на населени места
9161 Събирачи на смет 9162 Чистачи на улици 9163 Нискоквалифицирани работници, извършващи временни услуги
92 НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО,
РИБНОТО СТОПАНСТВО, ЛОВА И РИБОЛОВА
921 Нискоквалифицирани работници в селското, горското,
рибното стопанство, лова и риболова
9211 Нискоквалифицирани работници в растениевъдството 9212 Нискоквалифицирани работници в поливното строителство 9213 Нискоквалифицирани работници в животновъдството 9214 Нискоквалифицирани работници в горското стопанство и дърводобива 9215 Нискоквалифицирани работници в рибовъдството, риболова и лова
93 НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ДОБИВА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОИЗВОДСТВОТО
И ТРАНСПОРТА 931 Нискоквалифицирани работници в добива, строителството и транспорта 9311 Нискоквалифицирани работници по добив и обогатяване на полезни
изкопаеми
9312 Нискоквалифицирани работници по добив на инертни материали 9313 Земекопачи 9314 Нискоквалифицирани работници в строителството и поддържането на
язовири, пътища и други обекти на инженерното строителство
9315 Нискоквалифицирани работници в строителството и поддържането на сгради 9316 Нискоквалифицирани работници в строителството и поддържането на релсов
път
932 Нискоквалифицирани работници в производството 9321 Нискоквалифицирани работници, заети в производство (без тези в
производството на хранителни продукти)
9322 Нискоквалифицирани работници, заети в производството на хранителни
продукти
9323 Пакетировачи 9324 Сортировачи в производството 933 Нискоквалифицирани работници при пренасяне, товарене и разтоварване 9331 Водачи на транспортиращи средства с ръчно и педално управление 9332 Водачи на транспортиращи средства с животинска сила 9333 Товарачи и разтоварачи
КОДОВА ТАБЛИЦА
ЗА ПРЕХОД ОТ КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ
КЪМ НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ (НКП)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Класификатор на длъжностните наименования Код
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Код Наименование НКП
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
10000 01001 Автоклавчик... 8231
10000 01002 Автомонтьор на МПС 7231
10000 01003 Администратор на хотел 4222
10000 01004 Акордьор 3131
10000 01005 Анализатор... 3156
10000 01006 Апаратчик... 81**
10000 01007 Асансьоропридружител 9151
10000 01008 Балировач-опаковчик 9323
10000 01009 Барман 5124
10000 01010 Лекар 7412
10000 01011 Билетопродавач 4214
10000 01012 Бонитировчик 7417
10000 01013 Бояджия... 714*
10000 01014 Брояч... 9324
10000 01015 Бюфетчик 5124
10000 01016 Ваксаджия 9121
10000 01017 Варогасач 9312
10000 01018 Вещопазач 9153
10000 01019 Влагоизмерител 3156
10000 01020 Водопроводчик... 7134
10000 01021 Вулканизатор 8231
10000 01022 Въглищар-сгураджия 9321
10000 01023 Въжар 8265
10000 01024 Газорезчик 7213
10000 01025 Газоспасител 7112
10000 01026 Гардеробиер 9153
10000 01027 Генераторчик 8156
10000 01028 Гледач на дресирани животни 6129
10000 01029 Говорител по радиоуредба 3474
10000 01030 Готвач 5123
10000 01031 Гримьор-перукер 5141
10000 01032 Декоратор-рисувач 3472
10000 01033 Дефектоскопист 3156
10000 01034 Дърводелец... 742*
10000 01035 Дърворезач 9163
10000 01036 Екскурзовод 5115
10000 01037 Експедитор... 4133
10000 01038 Електромеханошлосер... 7242
10000 01039 Електромонтьор... 7242
10000 01040 Електронник... 7243
10000 01041 Етикетировач 9323
10000 01042 Заварчик... 7213
10000 01043 Закупчик 4133
10000 01044 Запойчик... 7213
10000 01045 Изготвител на грим 8221
10000 01046 Изпитател... 3156
10000 01047 Изкърпвач и гладач... 9137
10000 01048 Инвентарчик 4132
10000 01049 Информатор 4222
10000 01050 Инкасатор-касиер 4217
10000 01051 Калкулант 4132
10000 01052 Кантарджия 4133
10000 01053 Камериер 9132
10000 01054 Каруцар 9332
10000 01055 Касиер 4***
10000 01056 Киномеханик 7311
10000 01057 Киноработник 9153
10000 01058 Книжар 5221
10000 01059 Ковач... 7222
10000 01060 Козметик 5141
10000 01061 Коминочистач 7143
10000 01062 Колар 9332
10000 01063 Комплектовчик... 9321
10000 01064 Контрольор... 7***
10000 01065 Копист на филмови материали 7342
10000 01066 Кошничар 7428
10000 01067 Крановик... 8337
10000 01068 Крупие 4215
10000 01069 Куриер 9152
10000 01070 Лаборант (производствен) 3156
10000 01071 Лепач на известия 9152
10000 01072 Магазинер 4133
10000 01073 Майстор-готвач 5123
10000 01074 Майстор-сладкар 7412
10000 01075 Манекен 5211
10000 01076 Маникюрист-педикюрист 5141
10000 01077 Манипулант... 8278
10000 01078 Маркировач 9323
10000 01079 Машинист... 831*
10000 01080 Машинописец 4112
10000 01081 Механик 3115
10000 01082 Механошлосер... 723*
10000 01083 Мехатроник... 7243
10000 01084 Мияч... 9133
10000 01085 Моделчик... 7212
10000 01086 Монтажник... 721*
10000 01087 Монтьор... 723*
10000 01088 Настройчик... 7221
10000 01089 Обменител на валута 4218
10000 01090 Общ работник 9***
10000 01091 Овоскопист 5223
10000 01092 Огняр... 8162
10000 01093 Окачествител 7***
10000 01094 Оксиженист (газозаварчик) 7213
10000 01095 Опаковач 9323
10000 01096 Оператор... 8***
10000 01097 Описвач в спортен тотализатор 4215
10000 01098 Осветител 7333
10000 01099 Отговорник... 7***
10000 01100 Перач 9137
10000 01101 Пещар... 8***
10000 01102 Пиколо 9151
10000 01103 Пиротехник 8124
10000 01104 Плазморезчик 7213
10000 01105 Пласьор 9112
10000 01106 Помощник машинист... 8311
10000 01107 Помощник оператор... 8***
10000 01108 Помпиер 8163
10000 01109 Портиер 9141
10000 01110 Почиствач... 9321
10000 01111 Преносвач-товароразтоварач 9333
10000 01112 Пресьор... 8211
10000 01113 Прислужник 9131
10000 01114 Пробовземач 3156
10000 01115 Проверител... 7***
10000 01116 Продавач в магазин 5221
10000 01116 Продавач на обществени места 9111
10000 01117 Проявител на филмови материали 8226
10000 01118 Пълнач 9323
10000 01119 Работник в баня 9134
10000 01120 Работник в зоопарк 9153
10000 01121 Работник в институт по изкуствата и КТР 7333
10000 01122 Работник в кухня 9133
10000 01123 Работник в музей 7333
10000 01124 Работник в обществена тоалетна 9153
10000 01125 Работник в ателие от култ. (изк.) КТР 7333
10000 01126 Работник по домашно почистване 9131
10000 01127 Работник по научна апаратура 3136
10000 01128 Работник по озеленяване 9211
10000 01129 Работник по проучвателни и земемерни работи 9314
10000 01130 Работник по ремонт на бойна техника 7223
10000 01166 Раздавач на инструменти и материали 9321
10000 01167 Разносвач 9152
10000 01168 Разпоредител 9153
10000 01169 Ракетострелец 5169
10000 01170 Реставратор 3471
10000 01171 Свещоизготвител 9321
10000 01172 Сервитьор 5124
10000 01173 Системоператор на електронно-изчислителни машини 4114
10000 01174 Сладкар 7412
10000 01175 Снадбител 4133
10000 01176 Сортировач 9324
10000 01178 Спасител на плаж 9153
10000 01179 Строителен работник по ремонт и поддържане 7129
10000 01180 Стъклар (стъклопоставяне) 7136
10000 01181 Стъкломияч 9142
10000 01182 Сценичен работник 7333
10000 01183 Събирач на смет 9161
10000 01184 Табелчик 9323
10000 01185 Тарифьор 4135
10000 01186 Такелажник 7216
10000 01187 Температуродозатор 81**
10000 01188 Термист... 81**
10000 01189 Техник... 72**
10000 01190 Тракторист 8332
10000 01191 Файтонджия 9332
10000 01192 Фактурист 4132
10000 01193 Фирмописец 7346
10000 01195 Фотограф 7344
10000 01196 Фотоработник 7344
10000 01197 Фризьор 5141
10000 01198 Хидронаблюдател 3156
10000 01199 Хидроизмерител 3156
10000 01200 Хижар 5121
10000 01201 Хронометражист 3156
10000 01202 Художник-декоратор 3471
10000 01203 Часовникар по ремонт на часовници 7311
10000 01204 Чистач... 91**
10000 01205 Помощник-готвач 5123
10000 01206 Шлайфист 8212
10000 01207 Шлосер... 7226
10000 01208 Шприцьор 8231
10000 01209 Бръснар 5141
10000 01210 Търговски помощник 9111
10000 02001 Дозиметрист 3156
10000 02002 Изолаторчик за топлинна изолация 7133
10000 02003 Котляр по ремонт на енергийни съоръжения 7214
10000 02004 Работник по поддържане на хидротехнически съоръжения 7235
10000 02005 Работник по настройване на енергийно оборудване 7235
10000 02006 Работник по релейна защита 7242
10000 03001 Агломератчик 8121
10000 03003 Бисмутчик 8121
10000 03004 Валцьор-оператор на стан... 8123
10000 03005 Взривач на метални блокове 7211
10000 03006 Водопроводчик-мазутчик на метална пещ 7211
10000 03007 Газовчик... 8121
10000 03008 Газорезач... 7213
10000 03009 Грундировач на тръби 7211
10000 03010 Дозировач на въглища 8156
10000 03011 Дозировач на металургични продукти 8121
10000 03012 Електродчик 8122
10000 03013 Запресовач на дюзи 7211
10000 03014 Зачиствач... 9321
10000 03015 Зидар при горещ ремонт на метални съоръжения 7211
10000 03016 Изтегляч 8125
10000 03017 Калибровчик на прокатни валци 8123
10000 03018 Катодчик 8122
10000 03019 Коксосортировач 8156
10000 03020 Конверторчик 8121
10000 03021 Кофаджия... 8121
10000 03022 Леяр на аноди 8122
10000 03023 Матричар на катодни основи 8122
10000 03024 Надзорник на газопроводни магистрали 8163
10000 03025 Наплавчик 8123
10000 03026 Обслужващ работник в металургията 9321
10000 03027 Плакировчик за студено валцоване 8123
10000 03028 Поцинковащ на прокатна репродукция 8123
10000 03029 Приемчик-зареждач на шприц 9321
10000 03030 Приемчик-разпределител... 8156
10000 03031 Работник на формовачни смеси 7212
10000 03032 Работник по обработка на маринит 8123
10000 03033 Работник по подготовка за разливане на стомана 8121
10000 03034 Работник по поддържане в тунели на к. батерия 7211
10000 03035 Работник по силози и въглищна кула 7211
10000 03036 Работник по събличане на блокова стомана 7211
10000 03037 Разливач на цветни метали и сплави 8126
10000 03038 Рафиньор 8121
10000 03039 Сортировач-опаковчик на м. продукция 9324
10000 03040 Стомановар... 8121
10000 03041 Феросплавчик 8121
10000 03042 Флюсовар 8123
10000 03043 Флюсодобивчик 8121
10000 03044 Чугунодобивчик 8121
10000 03045 Шихтовчик 7211
10000 03046 Шлаковчик 7211
10000 04001 Басейнчик (солодобив) 7113
10000 04002 Бомбаджия 7117
10000 04003 Бункерист 9311
10000 04004 Геофизичен оператор 7115
10000 04005 Замервач-отчетник (в минни работи) 7116
10000 04006 Крепач 7111
10000 04007 Мелничар (обработка на полезни изкопаеми) 8113
10000 04008 Минен работник 7111
10000 04009 Минен спасител 7112
10000 04010 Миньор 7111
10000 04011 Миньор по механизирано пробиване на дупки 8112
10000 04012 Нитовчик на багерни конструкции 7232
10000 04013 Обогатител на гравит. обогатяване 8113
10000 04014 Обрушвач на бордове в открити рудници 9311
10000 04015 Отговорник на взривен склад 7117
10000 04016 Работник за валиране 9316
10000 04017 Работник на рудн. жп линии и автопътища 9316
10000 04018 Работник на солен стиф 7113
10000 04019 Работник на солодобивен район 7113
10000 04020 Работник на черпещи сонди и к. магистрали 8111
10000 04021 Работник по вент. газ. и прах. измервания 3156
10000 04022 Работник по зареждане на торп. и грунтоноси 7115
10000 04023 Работник по извозване и доставка (минни работи) 9311
10000 04024 Работник по изпробване и докум. на работни места 7116
10000 04025 Работник по крепежни конструкции 7111
10000 04026 Работник при многокофни багери 9311
10000 04027 Работник по монтаж на дъски на басейните 7113
10000 04028 Работник по насипищата 9311
10000 04029 Работник по обработване на азбестови изделия 8137
10000 04030 Работник по обслужване в лампистерна 9311
10000 04031 Работник по отводняване на работни места 7112
10000 04032 Работник по пакетиране на кристална сол 9323
10000 04033 Работник по подготовка на филтърни платна 9311
10000 04034 Работник по подготовка на сондажи за ремонт 9311
10000 04035 Работник по поддържане на защитно облекло 9311
10000 04036 Работник по поддържане на съоръжения (солодобив) 7113
10000 04037 Работник по производство на диамантов инструмент 8111
10000 04038 Работник по производство на плочи 8137
10000 04039 Работник по производство на соли от морска вода 7113
10000 04040 Работник по промиване на злато 9311
10000 04041 Работник по изследване на работно време 7116
10000 04042 Работник по ремонт на контейнери 7214
10000 04043 Работник по ръчно обогатяване на полезни изкопаеми 9311
10000 04044 Работник по хидроциклони 8113
10000 04045 Работник при водно-отпадъчно стопанство 7114
10000 04046 Реагентчик 7114
10000 04047 Солодобивчик 7113
10000 04048 Сондьор 8111
10000 04049 Тампонажник 8111
10000 04050 Торкретист 7111
10000 04051 Филтърджия 8113
10000 04052 Флотиер 7114
10000 05001 Алуминизатор 8224
10000 05002 Флотиер 8216
10000 05003 Арматурист на леярски форми и сърца 7212
10000 05004 Армировчик в производство на порцеланови изделия 8134
10000 05005 Асфалтьор на метални изделия 8224
10000 05006 Байцвач... 8224
10000 05007 Бакърджия 7214
10000 05008 Балансьор на ротори 8282
10000 05009 Балансьор-коректор на абразиви 8136
10000 05010 Бандажор на бобини, секции и ротори 8282
10000 05011 Бобиньор на електрически машини 8282
10000 05012 Боргвергист 8211
10000 05013 Вакуумапаратчик 8214
10000 05014 Вакуумимпрегнатор 8282
10000 05015 Валцовач 8123
10000 05016 Възстановител-металик 7224
10000 05017 Газгенераторчик 8156
10000 05018 Галванотехник 8224
10000 05019 Галтовчик 7212
10000 05020 Гравьор на метал 8211
10000 05021 Гресировач 7231
10000 05022 Гумаджия 7231
10000 05023 Деломайстор в локомотивно депо 3153
10000 05024 Диагностик на МПС 7231
10000 05025 Дозировчик на абразиви 8136
10000 05026 Дообработчик на плочи 8216
10000 05027 Експандерист 8214
10000 05028 Експериментатор на плавателни съдове 3156
10000 05029 Електроерозист 8224
10000 05030 Електровакуумист 8214
10000 05031 Електродчик 8122
10000 05032 Електролизьор-апаратчик на метални прахове 8213
10000 05033 Електролитчик 8122
10000 05034 Електрофорезчик 8224
10000 05035 Емайлатор... 8224
10000 05036 Ецер-гравьор по химичен начин 7343
10000 05037 Завалцовчик на кондензатори 8215
10000 05038 Заварчик на изолатори за кондензатори 8215
10000 05039 Заготвител на активна маса 8216
10000 05040 Залепвач на детайли 9321
10000 05041 Заливач... 8215
10000 05042 Зареждач на абразиви 8136
10000 05043 Затиловчик 8211
10000 05044 Заточвач на инструменти 7225
10000 05045 Зъбонарезвач 8211
10000 05046 Изготвител на мостри от кабели 8217
10000 05047 Изготвител на разтвори за мембрани 8144
10000 05048 Изготвител на свръзки 8136
10000 05049 Изготвител на стъкло на стъклошайби 8135
10000 05050 Изготвител на телени изделия 8125
10000 05051 Изготвител-монтажник на вентилационни системи 7215
10000 05052 Изготвител-монтьор на корабна електроника 7243
10000 05053 Измервач на фер. и магнитни изделия 7243
10000 05054 Изпитател на МПС 7231
10000 05055 Изпитател на хидравлично налягане 8163
10000 05056 Изтръсквач на форми и отливки 9321
10000 05057 Импрегнатор... 8231
10000 05058 Кабелен муфаджия 7216
10000 05059 Калибровчик на телове и проводници 8125
10000 05060 Кварцодув 8214
10000 05061 Кислородчик 8163
10000 05062 Ковач 7222
10000 05063 Компаудировчик 8151
10000 05064 Корабен ел. заварчик в двойни дъна 7213
10000 05065 Корабен изготвител на тр. инсталации 7215
10000 05066 Корабен изолаторчик 7133
10000 05067 Корабен корпусник на стъкл. конструкции 8232
10000 05068 Корабен радиомонтьор 7243
10000 05069 Корабен разкройчик на кабели 7216
10000 05070 Корабен формовчик на стъкл. конструкции 8232
10000 05071 Корабомоделист 7215
10000 05072 Корпусник 7215
10000 05073 Котлочистач 9321
10000 05074 Котляр 7214
10000 05075 Лакировач на преходни детайли и възли 8224
10000 05076 Лепач на главички (шлайфгрифери) 8136
10000 05077 Леяр... 7212
10000 05078 Лодкостроител на лодки от стъклопласти 8232
10000 05079 Матировач на стъкла за осветителни тела 7321
10000 05080 Мачтовик 7216
10000 05081 Машинист на тигелна машина 8126
10000 05083 Метализатор... 8224
10000 05084 Моделчик на модели 7212
10000 05085 Моторист на корабни силови уредби 8342
10000 05086 Навивач... 9321
10000 05087 Нагревач на метални заготовки 7222
10000 05088 Наливач на метални спирали 7212
10000 05089 Нарезвач на винтове и резби 8211
10000 05090 Обдухвач на ел. порцеланови изделия 8134
10000 05091 Общ работник в леярна 9321
10000 05092 Остъклител на транспортни средства 7231
10000 05093 Отвръщач на изделия от метали 8124
10000 05094 Пастировчик на плочи 8216
10000 05095 Пенополиуретанчик 8232
10000 05096 Пилозъбчик 5211
10000 05097 Плазовчик 7213
10000 05098 Плакировач на пясък 8126
10000 05099 Плетач и почиствач на кабелни форми 8217
10000 05100 Плетач на шелф 8283
10000 05101 Пясъкоструйчик 7212
10000 05102 Подготвител на полуфабрикати за ел. елементи 8214
10000 05103 Подготвител на смеси и разтвори 8151
10000 05104 Подготвител на смоли за термообработка 8154
10000 05105 Подготвител на стоманени блокове за пресоване 8211
10000 05106 Поцинковач 8224
10000 05107 Престъргвач на лагери 8211
10000 05108 Приготвител на възли за кондензатори 8215
10000 05109 Приготвител на изолационни спомагателни материали 8215
10000 05110 Приготвител на сплави за разпрашаване 8213
10000 05111 Приготвител на сплави за акумулатори 7212
10000 05112 Припойчик... 7213
10000 05113 Протировач-хонингмашинист 8212
10000 05114 Пробивчик 8211
10000 05115 Просветител на оптични елементи 7311
10000 05117 Прочиствач на ел. възли в ултразвукова вана 8214
10000 05118 Почиствач-шмиргелист 9321
10000 05119 Пълнач на решетки 8216
10000 05120 Работник по обработване на алуминиеви листа 7212
10000 05121 Работник в производство на металокерамични изделия 8213
10000 05122 Работник в производство на горивни газове 8156
10000 05123 Работник в производство на елементи и батерии 8216
10000 05124 Работник в производство на фрикционни изделия 8213
10000 05125 Работник в производство на феритни и магнитни изделия 8213
10000 05126 Работник в сушилно помещение 9321
10000 05127 Работник за рязане на кварцови тръби 8214
10000 05128 Работник на машина за пробиване и заделване на траверси 8241
10000 05129 Работник на машини за брониране на кабели 8217
10000 05130 Работник на машини за намагнитване 8224
10000 05131 Работник на пропанбутанова станция 8163
10000 05132 Работник на микрофилмова техника 4193
10000 05133 Работник по глазиране на порцеланови изделия 8134
10000 05134 Работник по глазиране на ел. елементи 8214
10000 05135 Работник по зареждане и сплавяне 8214
10000 05136 Работник по изготвяне на монокристали 8214
10000 05137 Работник по изготвяне на селенови клетки 8214
10000 05138 Работник по изолация на локомотивни котли 7234
10000 05139 Работник по изработване на радиоскали 7283
10000 05140 Работник по изработване на холографски изделия 7311
10000 05141 Работник по изработване на керамични камъни 7312
10000 05142 Работник по изработване на печатни платки 8283
10000 05143 Работник по изработване на пластмасови антени за СВЧ 7243
10000 05144 Работник по изработване на плексигласови изделия 8232
10000 05145 Работник по импрегнация 8224
10000 05146 Работник по лакиране на кабели и проводници 8217
10000 05147 Работник по метализиране на резонатори 8214
10000 05148 Работник по механизирана обработка на техническа
керамика 8134
10000 05149 Работник по механизирана обработка на металокерамични
изделия 8213
10000 05150 Работник по механизирана обработка на пиезокварц 8214
10000 05151 Работник по набиране на магнитопроводи 8282
10000 05152 Работник по обвиване на проводници 8217
10000 05153 Работник по обработка на слюда за кондензатори 8215
10000 05154 Работник по обработка на кварцов прах 8214
10000 05155 Работник по обработка на неонови тръби 8214
10000 05156 Работник по подготовка на заваръчни детайли 7213
10000 05157 Работник по преработка на фенол 8154
10000 05158 Работник по приготвяне на ел. порцеланова маса 8134
10000 05159 Работник по приготвяне на шамот 8133
10000 05160 Работник по приготвяне на материали за пресоване 8134
10000 05161 Работник по производство на силови
полупроводникови изделия 8214
10000 05162 Работник по производство на ситови шаблони 7346
10000 05163 Работник по производство на подложки 9321
10000 05164 Работник по производство на емулсия 8222
10000 05165 Работник по производство на бижутерия 7312
10000 05166 Работник по производство на каучукови профили 8231
10000 05167 Работник по производство на никелово-кадмиеви
акумулатори 8216
10000 05168 Работник по производство на платинови изделия 7311
10000 05169 Работник по производство на слаботокови предпазители 8214
10000 05170 Работник по производство на шнурове 8216
10000 05171 Работник по производство на ел. инсталации за
транспорта 8216
10000 05172 Работник по производство на колектори 8282
10000 05173 Работник по ръчно обработване на детайли и възли за
слаботокови апарати 8214
10000 05174 Работник по сребърни и златни изделия за медицински
и технически цели 7311
10000 05175 Работник по студено гумиране на кабели 8217
10000 05176 Работник по термообработка на детайли за
електрически елементи 8214
10000 05177 Работник по усукване на проводници 8217
10000 05178 Работник по фотосъпротивления 8214
10000 05179 Работник по пресоване на метални изделия 8211
10000 05180 Работник по художествено изработване на кована
мед и сребро 7312
10000 05181 Работник по флотация на кварцов прах 8126
10000 05182 Радиаторджия 7231
10000 05183 Разкройчик 7214
10000 05184 Разпрашител на метални прахове 8213
10000 05185 Рамаджия 7231
10000 05186 Рафиньор на благородни метали 7312
10000 05187 Регулировчик на хранителни уредби и горивни
апаратури 7231
10000 05188 Редач... 9324
10000 05189 Резач... 9321
10000 05190 Резбошлифовчик 8212
10000 05191 Рентгенометрист 3156
10000 05192 Ресьорджия 7231
10000 05993 Сапанджия 7216
10000 05194 Сеяч на метални прахове и смеси 8213
10000 05195 Ситопечатар 7346
10000 05196 Смазвач на стрелки 9316
10000 05197 Смесоприготвител 8151
10000 05198 Стругар... 8211
10000 05199 Стъклар в производство на осветителни тела 8132
10000 05200 Стъклар на МПС 7231
10000 05201 Стъклодув в производство на електронни елементи 8214
10000 05202 Стъргалчик 9321
10000 05203 Сушилчик... 9321
10000 05204 Сърцар-формовчик 7212
10000 05205 Тапицер... 7445
10000 05206 Тахографчик и термографчик 3156
10000 05207 Темперовчик на отливки 8124
10000 05208 Тенекеджия 7214
10000 05209 Топилчик... 7212
10000 05210 Трасировчик 7214
10000 05211 Тровалчик 9321
10000 05212 Тръбар 7215
10000 05213 Тръборезач-тръбочистач 7215
10000 05214 Филигранист на филигранна бижутерия 7312
10000 05215 Финомеханик... 7311
10000 05216 Формовчик 7212
10000 05217 Формовчик на фолио 8215
10000 05218 Фрезист... 8211
10000 05219 Химикалист по обработка на стоманени профили 8224
10000 05221 Шаблоногравьор 7346
10000 05222 Шефмонтажник на хидросистеми 7215
10000 05223 Шефмонтажник на електронни технически средства и системи 7217
10000 05224 Шихтовчик 7212
10000 05225 Шлиценарезвач 8211
10000 05226 Шмиргелист... 7225
10000 05227 Щрекмашинист 8211
10000 06001 Асфалтьор-импрегнатор на хартиени изделия 8145
10000 06002 Бемберист 8231
10000 06003 Бласьор 8232
10000 06004 Бункерист 9321
10000 06005 Газголдерчик 8156
10000 06006 Генераторчик 8156
10000 06007 Гранульор 8159
10000 06008 Дестилатор 8154
10000 06009 Екстрактьор 8154
10000 06010 Екструдерист 8232
10000 06011 Заготовчик на изолационни платове 8231
10000 06012 Захранвач 9321
10000 06013 Изготвител на болкит 8231
10000 06014 Изготвител на амбалаж 9321
10000 06015 Изготвител на парфюмерийни и козметични изделия 8221
10000 06016 Изготвител на лекарствени форми 8221
10000 06017 Изтегливач 8158
10000 06018 Изцепвач на дунапрен 8232
10000 06019 Импрегнатор на корд 8231
10000 06020 Кашировчик на пластмаси 8232
10000 06021 Каландрист 8231
10000 06022 Конфекционер... 8231
10000 06023 Лепач на детайли 9321
10000 06024 Наливач на моноориентирани материали 8227
10000 06025 Навивач на тел за маркучи 8231
10000 06026 Напульор 8232
10000 06027 Обрезвач 9321
10000 06028 Пренамотвач на изкуствена коприна 8158
10000 06029 Приготвител на лакове и багрила 8225
10000 06030 Работник по производство на бергманови изделия 8232
10000 06031 Работник по контрол на температурата и степента
на изтегляне 8158
10000 06032 Работник по механична обработка на пластмасови
детайли и възли 8232
10000 06033 Работник по подмяна на авиаж 8158
10000 06034 Работник по производство на етерични масла 8221
10000 06035 Работник по производство на индикаторни тръби 8221
10000 06036 Работник по производство на миканитни изделия 8232
10000 06037 Работник по производство на пишещи изделия 8225
10000 06038 Работник по производство на пресматериали 8232
10000 06039 Работник по производство на смоли 8154
10000 06040 Работник по производство на спринцовки 8232 10000 06041 Работник по производство на памук, тампони,
марлени компреси и др. 8221
10000 06042 Работник по производство на намотъчни изделия 8232
10000 06043 Работник по ремонт на линейни газопроводи 7215
10000 06044 Работник по ръчно дообработване на
пластмасови детайли и възли 9321
10000 06045 Работник по термично обработване на пластмасови
детайли и възли 8232
10000 06046 Работник по механично и термично обработване на
пресови изделия 8232
10000 06047 Регенераторчик на платинови мрежи 8157
10000 06048 Регулировчик на електролизни вани 8157
10000 06049 Регулировчик на дюзи 8158
10000 06050 Резач на полиестерни плочки и пръчки 8232
10000 06051 Спойвач на пластмасови изделия 8284
10000 06052 Тъкач на моноориентирани материали 8227
10000 06053 Фасонировач-сортировач на копчета 8232
10000 06054 Филерист 8158
10000 06055 Химикалист 8231
10000 07001 Амалгамчик... 7321
10000 07002 Ангобировач на капсули 8132
10000 07003 Глазировач... 7322
10000 07004 Гравьор... 7322
10000 07005 Декоратор... 7322
10000 07006 Духач на стъклени изделия 7321
10000 07007 Заготовчик на гипсови смеси 7321
10000 07008 Закалчик на стъкло 8132
10000 07009 Изготвител на бои, флюсове и лустра 7322
10000 07010 Крояч-резач на стъкло 8132
10000 07011 Лепач на дръжки 9321
10000 07012 Масоприготвител 8131
10000 07013 Материалчик 8131
10000 07014 Матировач на стъклени изделия 7321
10000 07015 Моделист 7321
10000 07016 Наблюдател на стъклолента 8132
10000 07017 Обгорвач 8132
10000 07018 Отливар 8132
10000 07019 Пирометрист 8132
10000 07020 Полировач... 8132
10000 07021 Пълнач на изолационно въже 8135
10000 07022 Раздробвач на ивици от стъклен воал 8135
10000 07023 Редач-вадач на изделия за глазиране 8132
10000 07024 Редач-вадач на пещ с декорирана продукция 8132
10000 07025 Редач-вадач на изделия за бисквитно изпичане 8132
10000 07026 Ретушор 7322
10000 07027 Топитьор 8131
10000 07028 Формовач... 8133
10000 07029 Циментатор на стъклени изделия 8132
10000 08001 Белач-зареждач на роли 9321
10000 08002 Бронзировач 7349
10000 08003 Букволеяр-машинист 7343
10000 08004 Валцолеяр 7343
10000 08005 Вътрешен коректор 7349
10000 08006 Галванопластик 7342
10000 08007 Гилюшор 7342
10000 08008 Гравьор... 7343
10000 08009 Депозитор-комплектовчик на шрифтове 7343
10000 08010 Ецер на клишета 7343
10000 08011 Зареждач на цехове с материали и полуфабрикати 9321
10000 08012 Зареждач-събирач на книговезки машини 9321
10000 08013 Изчислител на грешки и отчетник 7349
10000 08014 Картонажист за овлажняване на книжни материали 7345
10000 08015 Картооформител... 7342
10000 08016 Клавиатурист... 8251
10000 08017 Книговезец 7345
10000 08018 Колорист 7349
10000 08019 Копист 7342
10000 08020 Корнировач 7242
10000 08021 Крояч на книговезки материали 7345
10000 08022 Лепиловар 7345
10000 08023 Леяр на типографска композиция и торпили 7343
10000 08024 Макетьор 7345
10000 08025 Метранпаж 7341
10000 08026 Матричар... 7343
10000 08027 Моделиер на печатни форми за ситов печат 7346
10000 08028 Монтажист
10000 08029 Печатар... 8252
10000 08030 Полиграфист във филиал 7349
10000 08031 Работник по техническо редактиране
10000 08032 Работник по технологическа обработка на текстова и
илюстрована информация 7349
10000 08033 Работник-полиграфист
10000 08034 Разносвач на коректури 9321
10000 08035 Разпределител-контрольор на материали 7349
10000 08036 Резач на картон на циркуляр 8253
10000 08037 Репродукционен фотограф за фотоформи и комплектоване
на поръчки 7344
10000 08038 Ретушор 7342
10000 08039 Словослагател... 7341
10000 08040 Стереотипер 7342
10000 08041 Събирач 7345
10000 08042 Технически ревизор 7349
10000 08043 Фотоцинкограф-оператор за фотополимерни форми 7343
10000 08044 Фрезист-монтажист на клишета 7346
10000 08045 Хромолитограф 7343
10000 08046 Щанцьор за изработване на щанц-форми 7223
10000 08047 Линотипер 7341
10000 09001 Апретурист 8267
10000 09002 Бродировач 7444
10000 09002 Бродировач-оператор 8266
10000 09003 Бубохранител 6124
10000 09004 Вдевач 8264
10000 09005 Вулканизатор на тапицерски плоскости 7445
10000 09006 Въжар 8265
10000 09007 Гладач... 7442
10000 09007 Гладач-оператор 8267
10000 09008 Гравьор... 7437
10000 09009 Заготовчик на текстилни основи 8263
10000 09010 Зареждач... 8264
10000 09011 Изготвител на автоседалки 7445
10000 09012 Изготвител на връзки за обувки 8265
10000 09013 Изготвител на даражни гарнитури 7225
10000 09014 Изготвител на кордони 8264
10000 09015 Изготвител на тапицерска вложка 7445
10000 09016 Изтегляч на медна жица 7434
10000 09017 Комплектовач-зареждач 9321
10000 09018 Конфекционер... 8264
10000 09019 Мартеничар 7331
10000 09020 Отливар на кукли за флехт машина 7225
10000 09021 Печатар 7437
10000 09022 Плетач... 7436
10000 09022 Плетач-оператор 8265
10000 09024 Предач... 7433
10000 09024 Предач-оператор 8262
10000 09025 Пренавивач... 8263
10000 09026 Работник за дообработване на тъкани 8267
10000 09027 Работник за изготвяне на изкуствени цветя 7331
10000 09028 Работник за посребряване и позлатяване на медна жица 7434
10000 09029 Работник на търтър и сърма 7434
10000 09030 Работник по обслужване на текстилна техника 7434
10000 09031 Работник по производство на пана 7434
10000 09032 Работник по производство на бубено семе 6124
10000 09033 Работник по първична преработка на памук 7431
10000 09034 Работник по първична преработка на ликови стебла 7431
10000 09035 Работник на бобинарка и шпулмашина 8263
10000 09036 Резач... 9321
10000 09037 Свилар 7433
10000 09038 Скробвач 8263
10000 09039 Смесител на влакна 8262
10000 09040 Сновач... 8264
10000 09041 Тъкач... 7434
10000 09041 Тъкач-оператор 8264
10000 09042 Хелеографист за изработване на шаблони 7437
10000 10001 Изпълнител на модели 7441
10000 10002 Комплектовач-зареждач 9321
10000 10003 Крояч... 7441
10000 10004 Моделиер-конструктор 7441
10000 10005 Работник на машина - машинист 8266
10000 10006 Работник на ръка - ръчник 7442
10000 10007 Работник по допълнителни обслужващи дейности 9321
10000 11001 Агрегатчик 8333
10000 11002 Водач на машини в дърводобива 8333
10000 11003 Въглищар 6143
10000 11004 Залесител 6141
10000 11005 Извозвач с животинска тяга 9214
10000 11006 Лесозащитник 6142
10000 11007 Моторист на моторен трион 8333
10000 11008 Прикачвач 9214
10000 11009 Работник по екологични изследвания 3156
10000 11010 Секач с ръчни инструменти 9214
10000 11011 Смоляр 6143
10000 11012 Фиданкопроизводител 6141
10000 11013 Фитолог 6142
10000 12001 Анализатор-регулировчик на сушене 8142
10000 12002 Банцигар 8141
10000 12003 Бъчвар 7427
10000 12004 Гатерист 8141
10000 12005 Дефектоотстранител 7422
10000 12006 Дърворезач 8241
10000 12007 Коробелач 8141
10000 12008 Лепилообмазвач 8142
10000 12009 Лепилоприготвител 8142
10000 12010 Навивач на скоби за траверси 8241
10000 12011 Навивач на фурнир 8143
10000 12012 Парафиньор 8142
10000 12013 Подавач на плочи за лакиране 8143
10000 12014 Подреждач на пакети за обрязване 8143
10000 12015 Почиствач на сита и цулаги 8143
10000 12016 Приготвител на лакове и багрила 8225
10000 12017 Пропарчик 8142
10000 12018 Разкройвач с верижен транспортьор 8141
10000 12019 Раклировач на дървени материали 8142
10000 12020 Регулировчик на трансп. съоръжения 8143
10000 12021 Рендосвач 7423
10000 12022 Смоловар 8142
10000 12023 Фурнирослепвач 8143
10000 12024 Циркулярист 8141
10000 12025 Шелист 8241
10000 13001 Грундировач-байцвач 7424
10000 13002 Дъворезбар 7425
10000 13003 Комплектовач на мебелен обков 7422
10000 13004 Лакировач-ситопечат на ски 7424
10000 13005 Моделиер на калибри и шаблони 7421
10000 13006 Пирографист 7425
10000 13007 Плетач на мебелни елементи 7428
10000 13008 Подготвител на фурнирни платна 8143
10000 13009 Полировач 7424
10000 13010 Работник за производство на кибрит 8241
10000 13011 Работник на машина за талаш 8241
10000 13012 Работник по подготовка на мебелни плочи 7422
10000 13013 Работник по производство на декоративни елементи 7426
10000 13014 Работник по производство на домашни потреби 7426
10000 13015 Работник по производство на кошничарски изделия 7428
10000 13016 Работник по производство на клечки за обувки 8241
10000 13017 Работник по производство на метли 7428
10000 13018 Работник по производство на погребални изделия 7426
10000 13019 Работник по производство на кламери и пружини 7445
10000 13020 Работник по производство на сувенири 7331
10000 13021 Разкройвач... 7423
10000 13022 Сглобвач на кошери 7426
10000 13023 Работник по рекламации на мебели 7422
10000 13024 Формовчик на елементи от пенополистирол 8232
10000 13025 Четкар 7428
10000 14001 Лютиер 7313
10000 14002 Моделиер-конструктор на музикални инструменти 7313
10000 14003 Работник по производство на музикални инструменти 7313
10000 14004 Работник по производство на кутии за музикални
инструменти 7313
10000 14005 Работник по производство на струни 7313
10000 14006 Работник по производство на ударни инструменти 7313
10000 15001 Вдевач 8264
10000 15002 Гладач на облекла от лицеви кожи 7447
10000 15003 Изготвител на производствени образци 7447
10000 15004 Изпълнител на модели 7441
10000 15005 Кожар... 7451
10000 15006 Кожухар... 7447
10000 15007 Конструктор на техн. кожарски изделия 7453
10000 15008 Конфекционер... 7447
10000 16001 Сарач 7453
10000 16002 Седлар 7453
10000 17001 Изготвител на модели и екипировки 7454
10000 17002 Обущар за поправка на обувки 7454
10000 17003 Тефлонизатор 8269
10000 17004 Финишист на каучуково-обувни изделия 8269
10000 18001 Аквакултурист
10000 18002 Акротофорчик 7416
10000 18003 Аспираторчик 7416
10000 18004 Валцар 8273
10000 18005 Варач на сапуни 8222
10000 18006 Газировчик 8277
10000 18007 Гланцировач 9322
10000 18008 Гледач на животни 6121
10000 18009 Градировач 7416
10000 18010 Дестилатор... 8277
10000 18011 Доставчик на технически зрял тютюн 7415
10000 18012 Дробилчик на комбинирани фуражи 8273
10000 18013 Екстрактьор на пектин 8271
10000 18014 Заготвител... 9322
10000 18015 Зареждач... 9322
10000 18016 Захаровар за производство на захарна маса 8276
10000 18017 Категоризатор на животни 7411
10000 18018 Кожар за следкланична обработка 7411
10000 18019 Колбасар... 7411
10000 18020 Коректор на яйчна маса 7412
10000 18021 Кръвосъбирач 7411
10000 18022 Мелач на суровини и полуфабрикати 8271
10000 18023 Мелничар на червен пипер и др. 8273
10000 18024 Мелничар 8273
10000 18025 Месач... 7412
10000 18026 Месодобивник 7411
10000 18027 Минералчик на комбинирани фуражи 8273
10000 18028 Обезкоствач на бланширана риба 7411
10000 18029 Обслужващ млечно отделение 7413
10000 18030 Отговорник на зърночистачно отделение 8273
10000 18031 Отговорник на отделение за ориз 8273
10000 18032 Оценител на тютюн 7415
10000 18033 Пакетировач... 9323
10000 18034 Подготвител... 9322
10000 18035 Почиствач на зърнени храни 9322
10000 18036 Приемчик... 7417
10000 18037 Пълнач в бутилково отделение 9322
10000 18038 Пълнач на варели 9323
10000 18039 Пълнач на консерви 8271
10000 18040 Работник за обработ. на субпродукти 7411
10000 18041 Работник за приемане и съхранение 7411
10000 18042 Работник на авт. линия за бутилиране 8291
10000 18043 Работник на захарни и шоколадови изделия 8275
10000 18044 Работник на линия за макаронени изделия 8274
10000 18045 Работник в миячно отделение 9322
10000 18046 Работник на пресевна инсталация 8273
10000 18047 Работник на силози 8273
10000 18048 Работник на тестомесачна машина 8274
10000 18049 Работник по добиване на пчелно млечице и пчелна отрова 6124
10000 18050 Работник по прераб. на восъчна суровина 6124
10000 18051 Размразвач на риба 7411
10000 18052 Разносвач на изсушен тютюн 9322
10000 18053 Разпоредител междинни продукти 7414
10000 18054 Разфасовач 7411
10000 18055 Рафиньор 8279
10000 18056 Риболовец 6152
10000 18057 Рибосолар 7411
10000 18058 Ронач на царевица 9322
10000 18059 Сернировач 7411
10000 18060 Силажор 8273
10000 18061 Сиропчия 7412
10000 18062 Сортировач и опаковач на м. амбалаж 9322
10000 18063 Стифьор... 9322
10000 18064 Сулфитьор 7411
10000 18065 Техник-винар 7416
10000 18066 Фасонатор на месо 7411
10000 18067 Ферментатор... 8277
10000 18068 Формовач... 7412
10000 18069 Футеровчик 8273
10000 18070 Червар 7411
10000 18071 Четинар 9322
10000 18072 Чистач на серпентини 9322
10000 18073 Шоколадиер 7412
10000 18074 Организатор по сортиране на тютюн 7415
10000 18075 Работник по обраб. на птици 7411
10000 19001 Бункерист 9321
10000 19002 Вадач 8137
10000 19003 Гипсар 8137
10000 19004 Дозировач 8137
10000 19005 Пълнач на изолационно въже 8135
10000 19006 Пълнач на циментовози 8137
10000 19007 Разтоварач на пещни вагони 8133
10000 19008 Редач на пещни вагони 8133
10000 19009 Сушар на керамични изделия 8133
10000 19010 Сушар на суровини и материали 8137
10000 19011 Формовач на керамични изделия 8133
10000 19012 Химикалист на сита за декориране 7322
10000 20001 Армировчик 7124
10000 20002 Бетонджия 7125
10000 20003 Гипсаджия 7139
10000 20004 Демонтажник-събарач на сгради и др. 7129
10000 20005 Дърводелец-паркетчия 7132
10000 20006 Зидар на леярски ковашки и терм. пещи 7121
10000 20007 Зидар на мостови съоръжения 7121
10000 20008 Зидар на огнеупорна зидария 7121
10000 20009 Зидаромазач 7121
10000 20010 Изкопчия 9313
10000 20011 Изпълнител на специални изолации 7133
10000 20012 Каменомонтажник 7132
10000 20013 Каналджия 7134
10000 20014 Кесонен апаратчик 7218
10000 20015 Кесонен работник 7218
10000 20016 Коминджия при промишлени комини 7125
10000 20017 Кофражист 7122
10000 20018 Мозайкаджия 7132
10000 20019 Монтажник на радиосъоръжения 7216
10000 20020 Облицовчик 7132
10000 20021 Приготвител на изолац. материали 7133
10000 20022 Пътен работник 9314
10000 20023 Работник по полагане на подови настилки 7132
10000 20024 Работник по полагане на пътни настилки 9314
10000 20025 Работник по производство на СБКИ 7126
10000 20026 Работник по производство на асфалтови смеси 7133
10000 20027 Работник по специално фундиране 7125
10000 20028 Работник по туристическа маркировка 7129
10000 20029 Работник при археологически разкопки 7129
10000 20030 Строител на релсови пътища 9316
10000 20031 Строител на съобщителни съоръжения 7125
10000 20032 Строител-монтажник на АТЦ 7216
10000 20033 Строител-монтажник на високочестотни уредби 7216
10000 20034 Строител-монтажник на антенни съоръжения 7116
10000 20035 Строителен бояджия-тапетаджия 7141
10000 20036 Строителен импрегнатор 7133
10000 20037 Строителен тенекеджия 7135
10000 20038 Фаянсаджия 7132
10000 20039 Формовач на панели 7133
10000 20040 Хидроизолаторчик 7133
10000 20041 Шпакловчик 7139
10000 21001 Водач на електрокар, мотоциклет, дрезина 83**
10000 21002 Водач на машина за утъпкване на сняг 8336
10000 21003 Водолаз 7218
10000 21004 Втори механик 3142
10000 21005 Втори помощник-капитан 3141
10000 21006 Главен механик 3142
10000 21007 Девиатор 3143
10000 21008 Електромеханик 3142
10000 21009 Капитан на кораб 3141
10000 21010 Капитан на плаващо средство 3141
10000 21011 Корабен агент 3422
10000 21012 Корабен електроник 3142
10000 21013 Корабен електротехник 3142
10000 21014 Корабен кормчия 8341
10000 21015 Корабен моторист (машинист) 8342
10000 21016 Корабен огняр 8162
10000 21017 Корабен помпиер 8342
10000 21018 Лоцман 3141
10000 21019 Машинен боцман 8342
10000 21020 Механик на плаващо средство 3142
10000 21021 Моряк 8341
10000 21022 Палубен боцман 8341
10000 21023 Капитан пилот 3141
10000 21024 Пристанищен работник 9333
10000 21025 Радиотелеграфист 8341
10000 21026 Първи пом.-капитан 3141
10000 21027 Сдатъчен капитан 3141
10000 21028 Старши помощник-капитан 3141
10000 21029 Старшина на шлеп 8341
10000 21030 Стифадор 3143
10000 21031 Талиман 4136
10000 21032 Тралмайстор 6153
10000 21033 Трети механик 3142
10000 21034 Трети помощник-капитан 3141
10000 21035 Четвърти помощник-капитан 3141
10000 21036 Шофьор на автобус и тролейбус 8322
10000 21037 Шофьор на лек автомобил до 7 места 8323
10000 21038 Шофьор на съчленен автобус и тролейбус 8322
10000 21039 Шофьор на товарен автомобил до 25 т 8321
10000 21040 Шофьор на товарен автомобил над 25 т 8321
10000 21041 Щурман 3144
10000 21043 Докер 9333
10000 21044 Ватман 8313
10000 22001 Авиомеханик 3146
10000 22002 Авиомоторист 3146
10000 22003 Авиотехник 3146
10000 22004 Борден съпроводител 5111
10000 22005 Командир пилот 3144
10000 22006 Летец-борден радист 3144
10000 22007 Летец-инженер 3144
10000 22008 Летец-механик 3144
10000 22009 Летец-пилот 3144
10000 22010 Летец-щурман 3144
10000 22011 Нотам 3147
10000 22012 Ръководител на авиационни резервации 4221
10000 22013 Ръководител на полети 3145
10000 22014 Стартьор 3145
10000 22015 Стюард (стюардеса) 5111
10000 22016 Адиодиспечер 3145
10000 23001 Багажен преносвач 9151
10000 23002 Вагоноописвач 4135
10000 23003 Гаров оператор 8312
10000 23004 Инструктор на водачи на превозни средства 3341
10000 23005 Кантонер 9316
10000 23006 Кондуктор 5114
10000 23007 Контрольор по движението 5113
10000 23008 Локомотивен машинист 8311
10000 23009 Маневрист 8312
10000 23010 Началник на влак 5113
10000 23011 Началник на жп гара и др. 3152
10000 23012 Организатор по експедиция, спедиционна дейност 3422
10000 23013 Организатор по експл., жп посредник 3422
10000 23014 Помощник-локомотивен машинист 8311
10000 23015 Прелезопазач 9316
10000 23016 Работник по ремонт на подвижния жп състав 7234
10000 23017 Работник по ремонт на жп съоръжения 9316
10000 23018 Ръководител движение 3152
10000 23019 Ръководител търговска експлоатация 1226
10000 23020 Сигналист-маневрист 8312
10000 23021 Спедиционен посредник 3422
10000 23022 Спирач 8312
10000 23023 Стрелочник 8312
10000 24001 Пощенски контрольор 4141
10000 24001 Телефонен-телеграфен контрольор 3134
10000 24002 Пощенски оператор 4141
10000 24002 Телефонен-телеграфен оператор 3134
10000 24003 Пощальон 9152
10000 24004 Радиооператор 3134
10000 24005 Радиотелеграфист 3134
10000 24006 Разпределител по печата 4141
10000 24007 Телеграфист 3134
10000 24008 Телефонист 4223
10000 25001 Биволовъд 6121
10000 25002 Билкопроизводител 6613
10000 25003 Бубар 6124
10000 25004 Водоразпределител 9212
10000 25005 Гледач на кучета 6129
10000 25006 Гледач на работен добитък 6121
10000 25007 Говедовъд 6121
10000 25008 Дезинсектор 6115
10000 25009 Дератизатор 6115
10000 25010 Дресьор... 3476
10000 25011 Зверовъд 6122
10000 25012 Зеленчукопроизводител 6113
10000 25013 Коневъд 6121
10000 25014 Лозар 6113
10000 25015 Месодобивник 7411
10000 25016 Млекар експедитор 5223
10000 25017 Гледач... 6121
10000 25018 Овощар 6113
10000 25019 Овцевъд (козевъд) 6121
10000 25020 Оризопроизводител 6111
10000 25021 Осеменител 6121
10000 25022 Пастир 9213
10000 25023 Полевъд 6111
10000 25024 Поливач 9212
10000 25025 Птицевъд 6123
10000 25026 Пчелар 6124
10000 25027 Работник по производство на кръвен серум 5139
10000 25028 Работник по производство на мицел 6114
10000 25029 Работник по фиксиране и кръвопускане 5139
10000 25030 Растителнозащитник 6115
10000 25031 Рибовъд 6151
10000 25032 Риболовец 6152
10000 25033 Свиневъд 6121
10000 25034 Селекционер 6121
10000 25035 Тютюнопроизводител 6112
10000 25036 Фуражир 6121
10000 25037 Хмелопроизводител 6111
10000 25038 Цветопроизводител 6113
10000 26001 Препаратор 7332
10000 26002 Работник по изготвяне на влажни препарати 7332
10000 26003 Работник по изготвяне на скелети 7332
10000 26004 Работник по изготвяне на хербарии 7332
10000 26005 Работник по микроскопни материали 7332
10000 26006 Работник по монтаж на биологични модели 7332
10000 26007 Работник по презаписване на магн. запис 4193
10000 27001 Болногледач 5132
10000 27002 Водолечител 5132
10000 27003 Гледач на отровни змии 6129
10000 27004 Дезинфектор 5132
10000 27005 Каловадач... 5132
10000 27006 Калолечител 5132
10000 27007 Луголечител 5132
10000 27008 Обеззаразител 5132
10000 27009 Парафинист 5132
10000 27010 Работник в зъботехническа лаборатория 7311
10000 27011 Работник по изготвяне на ортопед. апарати 7311
10000 27012 Работник-трудотерапевт 5132
10000 27013 Санитар 5132
10000 27014 Серум-продуцент 5132
10000 27015 Хигиенист 9134
10000 28001 Диктовач-корег. на брайлова азбука 7341
10000 28002 Клавиатурист на релефнонаб. машина 7341
10000 28003 Книговезец-подвързвач (брайл. азбука) 7345
10000 28004 Работник по презапис на магн. фонограми 4193
10000 29001 Изготвител на бои за рисуване 8225
10000 29002 Изготвител на фирниси и маслен пастел 8225
10000 29004 Изготвител-разфасовчик на туш 8225
10000 29005 Изпълнител на художествено оформление 3471
10000 29006 Изпълнител на ръчна бродерия 7444
10000 29007 Изпълнител на худ. пластични изделия 7333
10000 29008 Изпълнител на худ. изделия от сребро 7312
10000 29009 Каменоделец на скулптурни произведения 7119
10000 29010 Леяр формовач на скулптури 7212
10000 29011 Машинист на сух пастел и моделин 8225
10000 29012 Машинист на таблетираща машина за акварел 8225
10000 29013 Плетач на синджир 7312
10000 29014 Работник по изработка на керамични камъни 7312
10000 29015 Работник по изработка на ахатни камъни 7312
10000 29016 Резач на скални материали за художеств. мозайка 7119
10000 29017 Работник по ръчно изработване на гоблени 7435
10000 29018 Работник по художествено оформ. на каменни изделия 7119
21000 31001 Диспечер 3***
21000 31002 Експерт по... 2***
21000 31003 Ергоном 2413
21000 31004 Инспектор... 2***
21000 31005 Инструктор... 3***
21000 31006 Кадровик 2413
21000 31007 Книговед 2433
21000 31008 Консултант 2***
21000 31009 Контрольор... 2***
21000 31010 Координатор... 2***
21000 31011 Методист... 2***
21000 31012 Методолог 2***
21000 31013 Митничар 3447
21000 31014 Нормировчик 2413
21000 31015 Оператор... 31**
21000 31016 Организатор... 3***
21000 31017 Отговорник на проект... 2***
21000 31018 Програмист 3122
21000 31019 Проектант 2***
21000 31020 Проучвател 3***
21000 31021 Ревизор 2477
21000 31022 Секретар... 343*
21000 31023 Систем-организатор 2419
21000 31024 Систем-програмист 2132
21000 31025 Съветник 2471
21000 31026 Сътрудник 2***
21000 31027 Анализатор 2***
21000 31034 Старши митнически инспектор 3447
21000 31035 Митнически инспектор 3447
21000 31036 Държавен патентен експерт 2479
21100 32001 Архитект 2141
21100 32002 Биотехнолог 2148
21100 32003 Биохимик 2148
21100 32004 Геодезист 2142
21100 32005 Геолог 2114
21100 32006 Геофизик 2114
21100 32007 Десенатор 3472
21100 32008 Енергетик 2143
21100 32009 Завеждащ техническа безопасност... 2413
21100 32010 Инвеститор 2416
21100 32011 Инженер... 214*
21100 32012 Информатик 2132
21100 32013 Конструктор 214*
21100 32014 Контролен специалист 2***
21100 32015 Маркшайдер 3116
21100 32016 Механик... 3115
21100 32017 Патентовед 2479
21110 32018 Техник... 31**
21100 32019 Технолог... 31**
21100 32020 Хидропневматик 2145
21100 32021 Хидроакустик 2149
21100 32022 Хидрогеолог 2146
21200 33001 Аграрикономист 2212
21200 33002 Брокер 3411
21200 33003 Заместник-главен счетоводител 2411
21200 33004 Застраховател 3412
21200 33005 Плановик 2419
21200 33006 Икономист... 2441
21200 33007 Себестойчик... 3415
21200 33008 Статистик 2122
21200 33009 Стоковед 2414
21200 33010 Счетоводител 3432
21200 33011 Трудовик 2413
21200 33012 Мениджър 2419
21200 33013 Старши финансов ревизор 2477
21200 33014 Финансов ревизор 2477
21200 33015 Специалист по данъци 2476
21200 33016 Данъчен експерт 2476
21200 33017 Главен данъчен инспектор 2476
21200 33018 Данъчен инспектор 2476
21300 34001 Агроном 2212
21300 34002 Агротехник 3212
21300 34003 Ветеринарен лекар 2223
21300 34004 Ветеринарен фелдшер 3227
21300 34005 Зоотехник 3212
21300 34006 Лесничей 3213
21300 34007 Озеленител 3213
21400 35001 Арбитър при областен държавен арбитраж 2422
21400 35002 Арбитър при върховен държавен арбитраж 2422
21400 35003 Арбитър при градски държавен арбитраж 2422
21400 35005 Криминолог 2445
21400 35006 Нотариус 2423
21400 35007 Прокурор 2424
21400 35008 Прокурор в областна прокуратура 2424
21400 35009 Прокурор при главна прокуратура 2424
21400 35010 Прокурор при Софийска градска прокуратура 2424
21400 35011 Следовател при прокуратура 2425
21400 35012 Стажант юрист 242*
21400 35013 Съдия 2422
21400 35014 Съдия на общински съд 2422
21400 35015 Съдия на софийски районен съд 2422
21400 35016 Съдия-изпълнител 2423
21400 35017 Член съдия на Върховния съд 1125
21400 35018 Член съдия на градски съд 2422
21400 35019 Член съдия на областен съд 2422
21400 35020 Член съдия на Соф. градски съд 2422
21400 35021 Юрисконсулт 2429
21400 35022 Младши съдия 2422
21400 35023 Младши прокурор 2424
21400 35024 Районен съдия 2422
21400 35025 Старши юрисконсулт 2429
21400 35026 Прокурор при районна прокуратура 2424
21500 36001 Археолог 2442
21500 36002 Архивист 2431
21500 36003 Библиограф-информатор 2433
21500 36004 Библиотекар 2433
21500 36005 Биолог, вкл. микробиолог 2211
21500 36006 Географ 2442
21500 36007 Екскурзовод 3414
21500 36008 Журналист 2451
21500 36009 Историк 2442
21500 36010 Математик 2121
21500 36011 Метеоролог 2112
21500 36012 Метролог 3155
21500 36013 Педагог 2363
21500 36014 Преводач 2447
21500 36015 Психолог 2443
21500 36016 Социолог 2444
21500 36017 Стенограф 4111
21500 36018 Физик 2111
21500 36019 Химик 2113
22000 37002 Н. с. I степен 2***
22000 37003 Н. с. II степен 2***
22000 37004 Н. с. III степен 2***
22000 37005 Научен секретар 1151
22000 37006 Ст. н. с. II степен 2***
22000 37007 Ст. н. с. I степен 2***
23000 38001 Асистент 2312
23000 38002 Възпитател 23**
23000 38003 Гл. асистент 2312
23000 38004 Гл. учител 23**
23000 38005 Детска възпитателка 33**
23000 38006 Детска учителка 234*
23000 38007 Доцент 2311
23000 38008 Дружинен ръководител 2363
23000 38009 Зав. учебен кабинет работилница 3312
23000 38010 Логопед 2353
23000 38011 Преподавател 2312
23000 38012 Професор 2311
23000 38013 Ст. асистент 2312
23000 38014 Ст. учител 23**
23000 38015 Ст. преподавател 2312
23000 38016 Учител 23**
23000 39001 Акушерка 3232
23000 39002 Главна акушерка 3232
23000 39003 Главна медицинска сестра 3231
23000 39004 Зав. аптечен филиал 2224
23000 39005 Зав. отделение в аптечен склад 2224
23000 39006 Завеждащ оптичен филиал 3254
23000 39007 Зъболекар 2222
24000 39008 Зъботехник 3226
24000 39009 Козметик 3252
24000 39010 Лекар-ординатор 2221
24000 39011 Лекар-член на ТЕЛК 2221
24000 39012 Лекар-член на ЦТЕЛК 2221
24000 39013 Масажист 3252
24000 39014 Медицинска сестра 3231
24000 39015 Медицински лаборант 3224
24000 39016 Оптик 3254
24000 39017 Помощник-фармацевт 3228
24000 39018 Рентгенов лаборант 3225
24000 39019 Рехабилитатор 3251
24000 39020 Социален работник 3461
24000 39021 Старша акушерка 3232
24000 39022 Старша медицинска сестра 3231
24000 39023 Управител на аптечен пункт 2224
24000 39024 Фармацевт 2224
24000 39025 Фелдшер 3221
25000 40001 Акомпанятор 2455
25000 40002 Аниматор 3132
25000 40003 Артист... 2455
25000 40004 Артист-ученик в цирк 3476
25000 40005 Балетен репетитор 2456
25000 40006 Балетмайстор 2456
25000 40007 Говорител в КТР 3474
25000 40008 Дизайнер 2454
25000 40009 Диригент 2455
25000 40010 Дисководещ 3474
25000 40011 Драматург 2457
25000 40012 Завеждащ културно-масова работа 2363
25000 40013 Изкуствовед 2451
25000 40014 Коментатор 2451
25000 40015 Композитор 2455
25000 40016 Консерватор (реставратор) 2434
25000 40017 Координатор в КТР 3429
25000 40018 Коректор 3475
25000 40019 Корепетитор 2455
25000 40020 Литературен сътрудник 2452
25000 40021 Моделиер 3472
25000 40022 Музикален оформител 2455
25000 40023 Музикален ръководител 2455
25000 40024 Музиколог 2455
25000 40025 Постановчик... 245*
25000 40026 Програмен ръководител 2452
25000 40027 Редактор 2452
25000 40028 Режисьор... 245*
25000 40029 Репортьор 2451
25000 40031 Скулптор 2454
25000 40032 Стажант-артист 3476
25000 40033 Сценограф... 2454
25000 40034 Филмов и телевизионен оператор 3132
25000 40035 Артистичен секретар 3431
25000 40036 Фотограф 3133
25000 40037 Фоторепортьор 2451
25000 40038 Хореограф 2456
25000 40039 Хормайстор 2455
25000 40040 Художествен ръководител 2457
25000 40041 Художник... 2454
25000 40042 Читалищен секретар 1157
25000 40043 Уредник в музей (художествена галерия) 2432
26000 41001 Състезател... 3477
26000 41002 Треньор... 2458
32000 50001 Главен счетоводител 1231
31000 50002 Управител на клон във фин.-кред. система 1211
31000 50003 Управител на курортен комплекс 1211
31000 50004 Управител на обреден дом 1132
32000 50005 Главен икономист 1233
31000 50006 Зам.-началник на звено и др. 123*
32000 50007 Зам.-началник на митница 2478
32000 50008 Главен данъчен експерт 2476
32000 50009 Началник (управител) на звено и др. 123*
32000 50010 Началник на пласментно-снабд. база 1224
32000 50011 Началник (управител) на филиал 1211
32000 50012 Началник на бюро 1227
31000 50013 Началник на домоуправление 1225
32000 50014 Началник на митница 2478
32000 50015 Началник на обособено производство 1222
32000 50016 Началник на обща канцелария 1122
32000 50017 Началник на отдел 1***
32000 50018 Началник на протокола 1121
32100 50020 Началник на служба 112*
32000 50021 Началник на смяна... 1222
32000 50022 Началник на управление 1***
32000 50023 Началник на цех 1222
32000 50024 Началник на щаб на ГО 1121
32000 50025 Председател на УС на клон на ПК 1211
32000 50026 Председател на контролен съвет 1211
32100 50027 Ръководител (управител) на база 122*
32000 50028 Ръководител на група 1227
32000 50030 Ръководител на кач. техн. контрол 1237
32100 50031 Ръководител на програма 1227
32000 50032 Ръководител на лаборатория 1227
32000 50033 Ръководител на направление... 122*
32100 50034 Ръководител на програмен колектив 1227
32100 50035 Ръководител на сектор 2***
32100 50036 Ръководител на секция 1151
32000 50037 Ръководител на участък... 1222
31000 50038 Ръководител на център... 1227
32000 50039 Секретар на кметство 1132
32100 50040 Управител на гробища 1228
32100 50041 Управител на заведение за обслужване 1224
32100 50042 Управител на зоопарк 1229
32100 50043 Управител на курортно заведение 1225
32100 50044 Управител на общежитие 1225
32100 50045 Управител на търговски обект 1224
32100 50046 Управител на хижа 1319
32100 50047 Управител на хотел, къмпинг и др. 1225
32100 50048 Управител на ателие 1224
32100 50049 Управител на стол 1225
32100 50050 Зам.-директор във фин.-кредит. система 1227
32000 51001 Главен архитект 1227
32000 51002 Главен дежурен в АЕЦ 1222
32000 51003 Главен оператор на реактор в АЕЦ 1222
32000 51004 Главен пилот на БГА 1226
32000 51005 Главен проектант на обект 1227
32000 51006 Дежурен на атомно-енергиен блок 1222
32000 51007 Завеждащ обсерватория 1151
32000 51008 Завеждащ синоптична станция 1151
31000 51009 Началник на рудник 1222
31000 51010 Началник на строеж 1223
31000 51011 Началник на строителен обект 1223
32100 51012 Пом.-началник на смяна в минен участък 1222
32100 51013 Технически ръководител 1223
32000 51014 Главен механик 1222
32000 51015 Главен инженер 1222
32000 51016 Главен проектант 1227
32000 51017 Главен енергетик 1222
32000 51018 Главен технолог 1222
32000 51019 Главен конструктор 1237
32100 51020 Главен експерт 2***
31100 51021 Директор на външнотърговска кантора 1224
32200 52001 Зам.-ръководител на бригада в селскостоп. организация 1221
32200 52002 Ръководител на бригада в селскостоп. организация 1221
32200 52003 Главен агроном 1221
32200 52004 Главен зоотехник 1221
32200 52005 Главен ветеринарен лекар 1221
31000 53001 Главен арбитър на градски държавен арбитраж 1125
31000 53002 Главен арбитър на областен държавен арбитраж 1125
32000 53003 Главен юрисконсулт 1235
32000 53004 Зам.-главен арбитър в градски държавен арбитраж 1125
32000 53005 Зам.-главен арбитър в областен държавен арбитраж 1125
31000 53006 Заместник-председател на Софийски градски съд 1125
31000 53007 Заместник-председател на Софийски районен съд 1125
31000 53008 Заместник-председател на областен съд 1125
31000 53009 Заместник-районен прокурор 1125
31000 53010 Заместник Софийски градски прокурор 1125
31000 53011 Областен прокурор 1125
31000 53012 Председател на Софийски градски съд 1125
31000 53013 Председател на Софийски районен съд 1125
31000 53014 Председател на областен съд 1125
32000 53015 Председател на отделение във върх. съд 1125
32000 53016 Прокурор - зав. отделение в главна прокуратура 1125
31000 53017 Районен прокурор 1125
31000 53018 Софийски градски прокурор 1125
31000 53019 Заместник областен прокурор 1125
31000 54001 Декан 1152
31000 54002 Директор на ПУЦ 1229
31000 54003 Директор на библиотека 1157
31000 54004 Управител на детско заведение 1153
31000 54005 Управител на 1***
31000 54006 Директор на учебно заведение 1153
31000 54007 Заместник-декан 1152
31000 54008 Заместник-управител 1***
31000 54009 Заместник-директор на учебно заведение 1153
31000 54010 Заместник-ректор 1152
31000 54011 Помощник-председател на академия 1151
31000 54012 Помощник-ректор 1152
31000 54013 Ректор 1152
32000 54014 Ръководител на катедра 1152
32000 55002 Завеждащ детска ясла 1154
32000 55003 Завеждащ медицинско отделение 2221
32000 55005 Председател на ТЕЛК 1154
31000 55006 Председател на ЦТЕЛК 1154
32100 55007 Управител на аптека 1224
32100 55008 Управител на аптечен склад 1154
32100 55008 Управител на заведение за социални грижи 1155
32100 55010 Управител на санитарен и оптич. магазин 1224
32000 56001 Главен балетмайстор 1157
32000 56002 Главен диригент 1157
32000 56003 Главен кинорежисьор 1157
32000 56004 Главен координатор 1157
32000 56005 Главен оператор 1157
31000 56006 Главен редактор на... 1211
32000 56007 Главен режисьор 1157
32000 56008 Главен телевизионен режисьор 1157
32000 56009 Главен хореограф 1157
32000 56010 Главен хормайстор 1157
31000 56011 Главен художествен ръководител на творческо обединение 1157
32000 56012 Главен художник 1157
32000 56013 Директор на институт по изкуствата 1157
32000 56014 Заместник-директор на институт по изкуствата 1157
31000 56015 Завеждащ редакция... 1211
31000 56016 Заместник-главен редактор... 2452
32000 56017 Наблюдател в КТР 1157
32000 56018 Главен художествен ръководител 1157
32000 56019 Отговорен секретар на вестник 2452
32000 56020 Програмен директор в КТР 1123
32000 56021 Главен библиотекар 1157
32000 56022 Ръководител на творчески фонд 1157
32000 56023 Ръководител на творческо ателие 1319
32000 56024 Художествен ръководител на творчески колектив... 1157
32000 56025 Концертмайстор 2455
32000 56026 Директор на филмова продукция 2457
31000 60001 Генерален директор 1211
31000 60002 Главен директор на районна банка 1211
31000 60003 Главен лекар... 1154
31000 60004 Главен секретар на ведомство 1122
31000 60005 Директор на ССО 1211
31000 60006 Заместник-генерален директор 1211
31000 60007 Заместник-главен директор на районна банка 1227
31000 60008 Заместник-главен лекар... 1154
31000 60009 Заместник-директор на ССО 1211
31000 60010 Заместник-началник на държавна инспекция 1123
31000 60011 Заместник-председател на ИК на областен НС 1124
31000 60012 Заместник-председател на ИК на общински НС 1131
31000 60013 Заместник-председател на управителен съвет 1211
31000 60014 Заместник-председател на обединение 1211
31000 60015 Началник на държавна инспекция 1123
31000 60016 Председател на ИК на областен НС 1112
31000 60017 Председател на ИК на общински НС 1131
31000 60018 Председател на управителен съвет 1211
31000 60019 Председател на комисия при НС 1131
31000 60020 Председател на обединение 1211
31000 60021 Секретар на асоциация и НС 1132
31000 60022 Кмет 1131
31000 60023 Заместник-кмет 1131
31000 60024 Председател на бригада в НАПС 1221
31000 60025 Заместник-председател на бригада в НАПС 1221
31000 60026 Директор на здравно заведение 1154
31000 60027 Медицински управител на здравно заведение 1154
31000 60028 Управител на поликлиника 1154
31000 60029 Управител на здравно заведение 1154
31000 60030 Директор на стоматологична поликлиника 1154
31000 60031 Икономически директор на стоматологична поликлиника 1154
31000 60032 Председател на спортно дружество или клуб 1144
31000 60033 Зам.-председател на спортно дружество или клуб 1144
31000 60034 Прокурист (търговски управител) 1211
31000 60035 Изпълнителен директор 1211
40000 80001 Архивар 4142
40000 80002 Асистиращ на режисьора 3473
40000 80003 Асистиращ на филмовия тел. оператор 3132
40000 80004 Деловодител 4143
40000 80005 Домакин 4134
40000 80006 Домоуправител 5121
40000 80007 Зав. административна служба 4191
40000 80008 Зав. архивохранилище (книгохранилище) 4142
40000 80009 Зав. бюро за обредни услуги 5144
40000 80010 Зав. лаборатория 4191
40000 80011 Зав. морска регистрация 4136
40000 80012 Зав. нотариална служба 3434
40000 80013 Зав. пристан 4136
40000 80014 Зав. техническа служба 4191
40000 80015 Завеждащ личен състав 4192
40000 80016 Издирвач на адреси 4141
40000 80017 Изпълнител на бюджета 4216
40000 80018 Изчислител 4121
40000 80019 Технически сътрудник в личен състав 4192
40000 80020 Информатор в институт на културата 4222
40000 80021 Калиграф 4145
40000 80022 Картограф-чертожник 4195
40000 80023 Картотекар 4142
40000 80024 Касиер в счетоводство 4121
40000 80025 Касиер-домакин 4121
40000 80026 Книговодител 4121
40000 80027 Ковчежник 4211
40000 80028 Контурист 4195
40000 80029 Макетист 4195
40000 80030 Наносвач 4136
40000 80031 Нарядчик в гараж 4137
40000 80032 Нотограф 4145
40000 80033 Нототекар 4142
40000 80034 Определител на копирни светлини 3473
40000 80035 Отчетник 4122
40000 80036 Паспортист 4145
40000 80037 Планопазител 4142
40000 80038 Помощник-възпитател в детска градина 5131
40000 80039 Помощник-режисьор 3473
40000 80040 Пом.-длъжностно лице по гражд. състояние 5144
40000 80041 Регистратор 4143
40000 80042 Реквизитор 5145
40000 80043 Секретар 4115
40000 80044 Секретар-касиер в учебно заведение 4121
40000 80045 Сенсинометрист 3473
40000 80046 Статистик-отчетник 4122
40000 80047 Стенограф 4111
40000 80048 Суфльор 3473
40000 80049 Съдебен (арбитражен) секретар 3434
40000 80050 Съдебен документатор 4142
40000 80051 Сътрудник в редакция 3475
40000 80052 Театрален гардеробиер 5145
40000 80053 Технически изпълнител 4193
40000 80054 Технически организатор 4191
40000 80055 Технически секретар 4115
40000 80056 Технически сътрудник 4193
40000 80057 Технически редактор 3475
40000 80058 Управител на склад 4131
40000 80059 Театърмайстор 3473
40000 80060 Уредник... 4191
40000 80064 Фактурист-счетоводител 4121
40000 80065 Филмов монтажист 3473
40000 80066 Филмов разпределител 3473
40000 80067 Филмотекар 4142
40000 80068 Фондохранител в музей 4142
40000 80069 Фонотекар 4142
40000 80070 Фотограф-оператор 3133
40000 80071 Фоторетушьор 3133
40000 80072 Фототекар 4142
40000 80074 Чертожник 4195
40000 80075 Шифровчик 4144
51000 90001 Горски надзирател 5162
51000 90002 Ловен надзирател 5162
50000 90003 Пазач в музей и др. под. 9154
50000 90004 Пазач - въоръжена охрана 5161
50000 90005 Пазач - невъоръжена охрана 9154
50000 90006 Риболовен надзирател 5162
------------
* Кодове по НКП, които съдържат *, се уточняват в съответствие с функциите, които се изпълняват на конкретното работно място и обяснителните бележки на НКП.