Постановление № 85 на МС от 4 април 2001 г.
    за работната заплата в бюджетните организации и дейности
      Обн., ДВ, бр. 35 от 10 април 2001 г.
 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Приема:
1. средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, областни администрации и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, съгласно приложение № 3;
2. средни месечни брутни работни заплати на едно лице в организациите и звената на отраслите и дейностите образование, здравеопазване, култура и социално подпомагане, финансирани от общинските бюджети, съгласно приложение № 3;
3. единна таблица на размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за работещите по трудово
правоотношение съгласно приложение № 3;
4. таблица на ръководните длъжности, чиито основни месечни работни заплати се определят в процент към основната месечна заплата на народен представител, съгласно приложение № 4;
5. таблица на длъжностните наименования и длъжностните степени, които се ползват според категорията на съответната администрация, съгласно приложение № 5;
6. таблица на длъжностните наименования и длъжностните степени за заетите в организациите, дейностите и звената на бюджетна издръжка, които не прилагат Закона за държавния служител, съгласно приложение № 6;
7. таблица на длъжностите и размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за заетите в науката и образованието съгласно приложение № 7;
8. таблица на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати за висшия, полувисшия и средния медицински и друг персонал с висше образование, зает в здравните и лечебните заведения към Министерството на здравеопазването, общините и Министерството на транспорта, съгласно приложение № 8.
(2) За администрациите със специфичен характер, необхванати в ал. 1, т. 1 и 2, както и за финансираните от други източници министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите определят съвместно средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала по предложение на ръководителите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(3) Организациите и звената със специфичен характер, необхванати в приложенията към ал. 1, т. 5, 6, 7 и 8, за специфичните длъжности прилагат длъжностни наименования, предвидени с акт на организацията, след съгласуване със съответния ръководител на министерство, организация, областен управител или кмет на община. Размерите на началните основни месечни работни заплати за тези длъжности се диференцират с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работна заплата и не могат да бъдат по-ниски от утвърдените за съответните длъжностни степени с единната таблица за определяне размерите на началните основни месечни работни заплати по приложение № 3.
(4) За длъжности, определени с нормативен акт, се ползват специфичните длъжностни наименования и приравняването им към съответната длъжност от Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Чл. 2.. (1) Годишният размер на средствата за работна заплата на организациите и дейностите на бюджетна издръжка, включително за администрациите от централната и териториалната изпълнителна власт, се формира с натрупване от началото на годината на основата на разчетената с държавния бюджет и с общинските бюджети численост на персонала, без броя на длъжностите по чл. 8, и определените по реда на постановлението средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за съответния период.
(2) Средствата за работна заплата, установени по реда на ал. 1 за съответния период, се ползват за определяне и изплащане на основните работни заплати, на допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работна заплата, или с индивидуалния трудов договор.
(3) Разликата между формираните по ал. 1 средства за работна заплата и фактически начислените през годината, както и целесъобразни икономии по другите разходи се ползват за еднократно допълнително материално стимулиране в края на годината в размер до една месечна брутна работна заплата на отделно лице.
(4) Алинея 3 се прилага, доколкото с акт на Министерския съвет за организации и дейности със специфичен характер не са утвърдени други разпоредби за формирането и разходването на средствата за работна заплата.
(5) В случаите, когато в бюджетните кредити за заплати за 2001 г. са включени плащания за предходната година, за допълнително материално стимулиране може да се ползва разликата между утвърдените с бюджета за 2001 г. кредити за работна заплата и фактически начислените средства за работна заплата за годината, както и целесъобразни икономии по другите разходи.
(6) Промените в разходната част на общинския бюджет, произтичащи от прилагането на ал. 3 и 5, се извършват по решение на съответния общински съвет.
(7) Алинеи 3, 5 и 6 се прилагат в случаите, когато бюджетните организации са изпълнили всичките си задължения, включително по текущите месечни възнаграждения, както и по доставките и услугите към външните доставчици.
(8) Разпределянето на средствата за еднократно допълнително материално стимулиране и определянето на индивидуалните размери се извършват по ред и начин, установени в колективния трудов договор или с вътрешните правила за работна заплата.
(9) Паричните награди или стойността на предметните целеви награди, дадени по силата на устройствените правилници или вътрешнитеправила за работна заплата, се определят в рамките на средствата по ал. 2 и не се включват в максималния размер на еднократното допълнително материално стимулиране по ал. 3.

Чл. 3.. В съответствие със Закона за висшето образование и Закона за Българската академия на науките ръководствата на гражданските държавни висши училища и на Българската академия на науките самостоятелно определят числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати на едно лице, като:
1. се ръководят от предоставените им субсидии от държавния бюджет;
2. използват собствени средства, набрани по самостоятелните им бюджети;
3. спазват размерите на началните заплати, определени по длъжности вприложение № 7.

Чл. 4.. В съответствие със Закона за радиото и телевизията управителните съвети на Българското национално радио и на Българската национална телевизия самостоятелно определят числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати на едно лице и средствата за работна заплата.

Чл. 5.. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, без кметовете на общините, в рамките на утвърдените средства и средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за съответните системи, отрасли и дейности определят съобразно структурата и квалификацията на персонала конкретните размери на средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала по второстепенни и
от по-ниски степени разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 9 от Наредбата за договаряне на работната заплата, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 1991 г.; изм., бр. 30 и 40 от 1993 г.).

Чл. 6.. (1) Общинските съвети по предложение на кметовете на общините в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждават средствата за работна заплата и средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за работещите в общинската администрация и в звената към нея по реда на чл. 9 от Наредбата за договаряне на работната заплата.
(2) Министърът на здравеопазването, съответно министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите диференцират средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за заетите съответно в здравеопазването, включително за персонала на лечебните заведения, преобразувани по Закона за лечебните заведения, в образованието, в културата и в социалното подпомагане съгласно приложение № 2 по общини съобразно квалификационния
състав и образователната структура на персонала.
(3) Общинските съвети определят средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата на организациите, дейностите и заведенията, финансирани от общинските бюджети, като спазват разчетената средна месечна брутна работна заплата по реда на ал. 2.

Чл. 7.. (1) Конкретните размери на индивидуалните месечни работни заплати на работещите по трудово правоотношение се договарят и определят с индивидуалните трудови договори в рамките на средствата за работна заплата, установени по чл. 2, ал. 1 и 2, както следва:
1. на персонала в органите на държавната власт, в местното самоуправление и местната администрация и в техните структури и звена-по ред и начин, установени с колективния трудов договор и/или с вътрешните правила за работна заплата;
2. на персонала в средното образование-по ред и начин, утвърдени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите, при условията и по реда на постановлението, както и с отраслово (браншово) споразумение;
3. на персонала в здравните заведения по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за народното здраве и в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения-по ред и начин, утвърден с отраслово (браншово) споразумение и/или с колективни трудови договори и вътрешни правила за работна заплата;
4. за останалия персонал, необхванат в т. 2 и 3-по длъжности и длъжностни степени, утвърдени с отраслови (браншови) споразумения и/или с колективни трудови договори и вътрешни правила за работна заплата.
(2) Индивидуалните размери на основните месечни работни заплати при пълно работно време не могат да бъдат по-ниски от началните основни месечни работни заплати за съответната длъжност и степен.
(3) Основните месечни работни заплати на заетите в бюджетните организации и дейности се определят в рамките на утвърдените средни месечни брутни работни заплати на едно лице и средствата за работна заплата, формирани по реда на чл. 2, ал. 1 и 2.
(4) Възнаграждението на главния инспектор, инспекторите, ревизорите и експертите в инспектората по чл. 35 от Закона за съдебната власт към Министерството на правосъдието се определя съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт.

Чл. 8..За някои ръководни длъжности от централната и териториалната изпълнителна власт основните месечни работни заплати се определят от работодателя или от общинския съвет в процент към основната месечна работна заплата на народен представител съгласно приложение № 4.

Чл. 9.. (1) Администрациите от изпълнителната власт разработват разписание на длъжностите, което да съответства на утвърдената им численост на персонала по образец съгласно приложение № 9. Разписанието на длъжностите се утвърждава от ръководителя на съответнат администрация.
(2) Трудовите или служебните правоотношения се сключват въз основа на разписанията по ал. 1 и се отразяват в поименни разписания на длъжностите по образец съгласно приложение № 10.
(3) За незаетите длъжности се резервират средства за работни заплати в размер, както следва:
1. за длъжностите по раздел I от приложение № 4-80 на сто от основната месечна работна заплата на народен представител и 15 на сто за допълнителни и други трудови възнаграждения;
2. за работещите по служебни правоотношения-не по-малък от най-ниския размер на основното месечно възнаграждение за длъжността и 10 на сто за други установени добавки;
3. за работещите по трудови правоотношения-не по-малък от началната основна месечна работна заплата за длъжността и 10 на сто за допълнителни и други трудови възнаграждения.

Чл. 10.. Обезщетенията по чл. 220, 222 и 224 от Кодекса на труда и по чл. 61, чл. 104, ал. 2, 3 и 4, чл. 105, ал. 3 и чл. 106, ал. 2, 3 и 4 от Закона за държавния служител на лицата, работили съответно по трудово или по служебно правоотношение и освободени от съответните администрации, се осигуряват от бюджетите на министерствата и ведомствата, от самостоятелните бюджети на висшите училища, на общините и на другите бюджетни организации и звена, като се изплащат и отчитат по разходен параграф "Други възнаграждения и плащания за персонала" от Единната бюджетна класификация за 2001 г.

Допълнителна разпоредба

§ 1.. Бюджетни организации и дейности по смисъла на постановлението са:
1. органите на държавното управление, на местното самоуправление и местната администрация и техните структурни звена независимо от формата и източника на финансиране;
2. другите държавни и общински организации и звена, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет или от общинските бюджети;
3. специализираните организации и звена, които работят на извънбюджетна сметка, както и фондовете, създадени със закон или с друг нормативен акт, независимо от източниците на финансиране, доколкото друго не е указано в постановлението, в закон или в друг нормативен акт.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2.. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от фонд "Професионална квалификация и безработица" и в изпълнение на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 3.. Увеличението на основните заплати, произтичащо от § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г. (ДВ, бр. 108 от 2000 г.), за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, и свързаните с нея длъжности се осигуряват в рамките на средствата за работна заплата, формирани по реда на чл. 2, ал. 1 за първото полугодие на 2001 г.

§ 4.. В Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г., (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2001 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
"(2) За времето на платения годишен отпуск държавният служител получава възнаграждение съобразно размера на брутната му месечна работна заплата, определена по служебното правоотношение към момента на започване ползването на отпуска.
(3) В случаите, когато платеният годишен отпуск се ползва в период, който включва повече от един календарен месец, среднодневното брутно възнаграждение за всеки ден от отпуска през съответния месец се определя от брутната работна заплата по ал. 2 и броя на работните дни на съответния месец.
(4) Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет от определена дата се увеличават работните заплати на държавните служители и това увеличение не е включено в размера на брутната работна заплата по ал. 2, се извършват съответните преизчисления на среднодневното брутно възнаграждение по ал. 2 и 3 и разликата се доплаща.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение среднодневният размер на паричното обезщетение за компенсиране на неизползваните дни платен годишен отпуск се определя от размера на брутната месечна работна заплата, определена на държавния служител към датата на прекратяване на служебното правоотношение, и средномесечния брой на работните дни за съответната година."

2. В приложение № 4 към чл. 17, ал. 2:
а) в пореден № 8, категория В3 числото "176" се заменя със "180";
б) в пореден № 14, категория Б4 числото "176" се заменя със "180";
в) в пореден № 15, категории А4, Б1, Б2 и Б3 числото "176" се заменя със "180" и в категории Б4, В1 и В2 числото "171" се заменя със "179";
г) в пореден № 16 навсякъде числото "150" се заменя със "178".

3. приложения № 4, 5, 6 и 6а съответно към чл. 17, ал. 2, 3 и 4 и чл. 17а се изменят така:

"Приложение № 4 към чл. 17, ал. 2 :
Таблица на основните заплати за длъжност по категории администрации

№ по Видове длъжности Категория администрация
ред   А1 А2 А3 А4 Б1 Б2 Б3 Б4 В1 В2 В3 В4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  А. Ръководни длъжности                        
1. Председател на държавна агенция   465 460                  
2. Председател на държавна комисия   460 454 442                
3. Член на държавна комисия   453 436 430                
4. Заместник-председател на държавна                        
  агенция   455 448                  
5. Изпълнителен директор на изпълнителна                        
  агенция   450   411                
6. Ръководител на административна структу-                        
  ра, създадена със закон или с постановление   448 436 406                
7. Заместник-ръководител на администра-                        
  тивна структура, създадена със закон или                        
  с постановление   436 430 387                
8. Главен секретар; административен                        
  секретар 605 424 363 351 345 327 321 315 218 206 194  
9. Директор (главен директор) 484 363 333 327 309 303 297 290        
  Б. Експертни длъжности                        
  I. Експертни длъжности с ръководни                        
  функции                        
10. Началник на отдел 460 290 285 254 249 242 237 230        
11. Началник на сектор 351 254 249 242 230 224 218 212 206 200    
  II. Експертни длъжности с изпълнител-                        
  ски функции                        
12. Съветник 436                      
13. Държавен експерт; държавен инспектор 363 278 261                  
14. Главен експерт; главен инспектор 315 218 212 206 200 200 200 194        
15. Старши експерт; старши инспектор 206 206 200 194 194 194 194 188 188 188    
16. Младши експерт; младши инспектор 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178    

Приложение № 5 към чл. 17, ал. 3
Таблица за определяне размера на добавката за ранг

№ по Ранг Добавка за ранг
ред   (лв.)
1. I старши 242
2. II старши 218
3. III старши 194
4. IV старши 169
5. V старши 145
6. VI старши 121
7. VII старши 97
8. I младши 61
9. II младши 48
10. III младши 36
11. IV младши 24
12. V младши 12

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 4
Таблица за определяне размера на добавките за категория администрация

№ по Категория Добавка за категория
ред администрация администрация (лв.)
1. А1 218
2. А2 73
3. А3 67
4. А4 61
5. Б1 55
6. Б2 48
7. Б3 43
8. Б4 36
9. В1 24
10. В2 19
11. В3 12
12. В4 7

Приложение № 6а към чл. 17а
Таблица за максималните размери на заплатите за ранг в МВР

№ по Ранг Заплата за ранг
ред   (лв.)
1. I старши 484
2. II старши 472
3. III старши 460
4. IV старши 448
5. V старши 436
6. VI старши 424
7. VII старши 411
8. I младши 399
9. II младши 387
10. III младши 339
11. IV младши 290
12. V младши 254

Забележки:
1. Максималните размери на заплатите за ранг на държавните служители-граждански лица в МВР, със средно образование са: за V младши-165 лв.; за IV младши-176 лв.; за III младши-187 лв.
2. Минималните размери на заплатите за ранг са в размер 94 лв. за лицата със средно образование и 207 лв. за лицата с по-висока степен на образование."

§ 5.. В Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 56, 62, 63 и 89 от 2000 г. и бр. 10, 16, 17 и 28 от 2001 г.), се правят следните допълнения:

1. В чл. 15:
а) в ал. 2 след думите "експертните длъжности" се добавя "с изпълнителски функции";
б) в ал. 7 след думите "ръководните кадри" се поставя запетая и се добавя "и експертните длъжности с ръководни функции";
в) в ал. 8 след думите "експертните длъжности" се добавя "с изпълнителски функции".
2. В приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 в категория А2:
а) в пореден № 1, в колона 3 накрая се добавя "Председател на Държавната комисия по далекосъобщения", а в колона 4-"служебно";
б) в пореден № 2, в колона 3 накрая се добавят "Заместник-председател на Държавната комисия по далекосъобщения" и "Член на Държавната комисия по далекосъобщения", а в колона 4 срещу тях-"служебно".

§ 6.. Отменя се Постановление № 143 на Министерския съвет от 1996 г. за въвеждане на нова система за определяне на работните заплати на висшия персонал в здравеопазването (обн., ДВ, бр. 55 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 62, 71, 77, 80 и 85 от 1996 г. и бр. 13 от 1997 г.).

§ 7.. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по изпълнението на постановлението и решават в рамките на определените им компетенции възникнали специфични въпроси по прилагането му.

§ 8.. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2001 г., с изключение на:
1. параграф 4, т. 3, който влиза в сила от 1 април 2001 г.;
2. параграф 5, т. 1, който влиза в сила от 26 март 2001 г.;
3. средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и размерите на началните основни месечни работни заплати, определени с приложения № 1, 2, 3, 7 и 8 съответно към чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3, 7 и 8, които влизат в сила от посочените в тях дати.

Министър-председател: Иван Костов
Главен секретар на Министерския съвет: Елиана Масева


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет

 

Министерства, ведомства и други Средна месечна брутна работна заплата
по бюджетни организации на едно лице (лв.) в сила от:
ред  
    01.Януари 01.Февруари 01.Март 01.Април
1 2 3 4 5 6
  Раздел I        
           
1. Министерство на външните работи—общо 292,02   292,22 321,44
  в т.ч.:        
1 1 Администрация на министерството 295,66   295,89 325,47
           
2. Министерство на земеделието и горите—общо 226,8   227,13 250,57
  в т.ч.:        
2.1. Администрация на министерството 318,81   319,2 351,12
2.2. Педагогически персонал 238,49     262,34
3. Министерство на културата—общо 209,32     230,25
  в т.ч.:        
3.1. Администрация на министерството 335,51     369,06
3.2. Педагогически персонал 263,48     289,83
           
4. Министерство на образованието и науката—общо 177,35 177,48   195,24
  в т.ч.:        
4.1. Администрация на министерството 358,26     394,09
4.2. Педагогически персонал 213,45     234,8
4.3. Училища в чужбина 82,5     93,5
           
5. Министерство на околната среда и водите—общо 294,86     330,09
  в т.ч.        
5.1. Администрация на министерството 301,6     386,13
           
6. Министерство на правосъдието—общо        
  (без длъжностите в инспектората по чл. 36 ЗСВ) 286,3     314,93
  в т.ч.        
6.1. Администрация на министерството 316,83     348,51
           
7. Министерство на икономиката—общо 271,99   278,24 306,06
  в т.ч.        
7.1. Администрация на министерството 329,78   356,43 392,07
           
8. Министерство на регионалното развитие        
  и благоустройството—общо 225,28   231,24 254,64
  в т.ч.        
8.1. Администрация на министерството 287,03   318,39 350,22
           
9. Министерство на труда и социалната политика—общо 278,35   279,3 307,34
  в т.ч.:        
9.1. Администрация на министерството 348,7   349,45 387,4
9.2. Главна инспекция по труда 316,14     347,75
9.3. Национална служба по заетостта 274,3     301,73
           
10. Министерство на финансите—общо 304,56   304,8 336,08
  в т.ч.        
10.1. Администрация на министерството 360,68   367,18 411,45
           
11. Министерство на здравеопазването—общо 206,26   206,27 231,35
  в т.ч. Здравеопазване 205,77     230,82
  в т.ч. Администрация на министерството 327,94   328,55 361,4
           
12. Министерство на транспорта и съобщенията—общо 308,2   308,59 345,34
  в т.ч. Здравеопазване 194,07     230,9
  в т.ч. Администрация на министерството 342,83   345,28 379,81
  в т.ч. Педагогически персонал 230     253
           
13. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити        
  към Министерския съвет:        
13.1. Областни администрации 318,17     349,99
13.2. Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели 240,65     264,72
13.3. Централна комисия за борба с противообществените прояви        
  на малолетни и непълнолетни 669,71     736,68
13.4. Болница “Лозенец” 333,09     366,4
13.5. Резиденции и стопанства 260,95     287,05
13.6. Почивни бази 260,95     287,05
13.7. Център “Винарска изба Евксиноград” 235,4     258,94
13.8. Редакция “Нормативни актове” 684,33     752,76
13.9. Държавна агенция за младежта и спорта—общо 232,18     255,4
  в т.ч.:        
13.9.1. Администрация 272,09     299,3
13.9.2. Педагогически персонал 193,35     212,69
13.10. Агенция за бежанците 263,24     289,56
13.11. Институт по публична администрация и европейска        
  интеграция 479,73     527,7
13.12. Държавна административна комисия 699,6     769,56
13.13. Държавна агенция за българите в чужбина 359,21     395,13
14. Национален статистически институт—общо 259,64   260,06 286,06
  в т.ч.        
14.1. Администрация 320,35   321,45 353,7
15. Комисия за защита на конкуренцията        
  (без изборните длъжности) 328,15     360,96
16. Национален съвет за радио и телевизия        
  (административно-техническа служба) 302,4     332,64
17. Държавна комисия по далекосъобщения 388     426,8
18. Държавна агенция “Гражданска защита”     234,19 348,22

Забележки:

1. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл и дейност след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.

2. Начислените средства за работна заплата на лицата по чл. 8 от постановлението се прибавят към формираните по реда на чл. 2, ал. 1 и 2 от постановлението средства за работна заплата.

3. В средните месечни брутни работни заплати по пореден № 6 и по пореден № 12 не са включени съответно възнагражденията на офицерите, сержантите и гражданската администрация по Закона за Министерството на вътрешните работи, на Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" към Министерството на правосъдието и на под. 1224 към Министерството на транспорта и съобщенията.

4. В средната месечна брутна работна заплата на Министерството на здравеопазването са включени разчетните средни месечни брутни работни заплати на лечебните заведения, преобразувани по Закона за лечебните заведения.Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2

Средни месечни брутни работни заплати на едно лице в организациите и звената на отраслите и дейностите образование, здравеопазване, култура и социално подпомагане, финансирани от общинските бюджети

Отрасъл, дейност Средна месечна брутна
по   работна заплата за текущо
ред   възнаграждение на едно лице
    (лв.) в сила от:
    01.Януари 01.Март 01.Април
    2001 г. 2001 г. 2001 г.
         
1. Образование 195,6   215,16
  в т.ч.:      
  педагогически      
  персонал 224,98   247,48
  друг персонал 125,59   138,15
2. Социално      
  подпомагане 168,28   185,11
  в т.ч.      
  ОССП 217   238,7
3. Здравеопазване 169,84 169,6 186,56
4. Култура 175,23   192,75

Забележки:

1. Заведенията в отрасъл "Социално подпомагане" се категоризират по показатели и критерии, утвърдени със заповед на министъра на труда и социалната политика.
2. В средната месечна брутна работна заплата на Министерството на здравеопазването са включени разчетните средни месечни брутни работни заплати на лечебните заведения, преобразувани по Закона за лечебните заведения.


Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3
Единна таблица на размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за работещите по трудово правоотношение

№  Длъжностна степен Размер на началната
по   основна месечна
ред   заплата (лв.)
    в сила от:
    01.Януари 01.Април
    2001 г. 2001 г.
1. Първа 79 85
2. Втора 86 95
3. Трета 89 98
4. Четвърта 94 103
5. Пета 105 116
6. Шеста 116 128
7. Седма 127 140
8. Осма 138 152
9. Девета 143 157
10. Десета 154 169
11. Единадесета 165 182
12. Дванадесета 176 194
13. Тринадесета 198 218
14. Четиринадесета 220 242
15. Петнадесета 275 303
16. Шестнадесета 330 363
17. Седемнадесета 358 394
18. Осемнадесета 396 436
19. Деветнадесета 440 484Приложение № 4 към чл. 1, ал. 1, т. 4
Таблица на ръководните длъжности, чиито основни месечни работни заплати се определят в процент към основната месечна работна заплата на народен представител

№ по  Длъжност Максимален
ред   размер
I. Централни органи на изпълнителната власт  
1. Заместник-министър до 90 на сто
2. Председател на държавна агенция или комитет до 90 на сто
3. Ръководител на административна структура, създадена със закон; ръководител  
  на друго ведомство до 85 на сто
4. Председател на държавна комисия; заместник-председател на държавна агенция до 85 на сто
5. Заместник-председател на държавна комисия; председател на комисия; председател  
  на агенция до 82 на сто
6. Заместник-председател на комисия; заместник-председател на агенция до 81 на сто
7. Член на държавна комисия до 80 на сто
II. Териториални органи на изпълнителната власт  
1. Областен управител до 90 на сто
2. Кмет на община:  
  Столична (А3) до 130 на сто
  Категория Б1 до 100 на сто
  Категория Б2 до 90 на сто
  Категория Б3 до 80 на сто
  Категория Б4 до 70 на сто
3. Кмет на кметство:  
  Категория В1 до 60 на сто
  Категория В2 до 50 на сто
  Категория В3 до 40 на сто
4. Кметски наместник: (В4) до 30 на сто

Забележки:
1. Поредни номера 5, 6 и 7 се ползват, когато съответните органи и длъжности са предвидени в закон.
2. Конкретният размер на основната месечна работна заплата не може да бъде по-висок от основното месечно възнаграждение, предвидено за съответната длъжност при заемането є по служебно правоотношение от държавен служител.


Приложение № 5 към чл.1, ал. 1, т. 5

Таблица на длъжностните наименования и длъжностните степени, които се ползват според категорията на съответната администрация

Видове длъжности Минимална Категория администрация и длъжностни
по   образователна степени
ред   степен А1 А2 А3 А4 Б1 Б2 Б3 Б4 В1 В2 В3 В4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  А. Ръководни длъжности                          
1. Председател на държавна агенция Магистър     19                  
2. Председател на държавна комисия Магистър     19 18                
3. Член на държавна комисия Магистър     18 17                
4. Заместник-председател на държавна Магистър     18                  
  агенция                          
5. Изпълнителен директор на изпълни- Магистър       17                
  телна агенция                          
6. Ръководител на административна Магистър     18 17                
  структура, създадена със закон или с                          
  постановление                          
7. Заместник-ръководител на админи- Магистър     17 16                
  стративна структура, създадена със                          
  закон или с постановление                          
8. Главен секретар; административен Магистър 19 18 17 16 15 14 13 12 12 11 10  
  секретар; секретар на община;                          
  секретар на район; секретар на                          
  кметство                          
9. Директор (главен директор) Магистър 18 17 15 14 12 12 11 10        
  Б. Експертни длъжности                          
  I. Експертни длъжности                          
  с ръководни функции                          
10. Началник на отдел Магистър 15 14 13 12 12 11 10 9 9 8    
11. Началник на сектор Бакалавър 14 13 12 11 11 10 9 8 7 7    
  II. Експертни длъжности                          
  с изпълнителски функции                          
12. Съветник Магистър 16                      
13. Държавен експерт; държавен Магистър 15 14 13                  
  инспектор                          
14. Главен експерт; главен инспектор Бакалавър 14 13 12 11 10 10 9 8        
15. Старши експерт; старши инспектор Бакалавър 13 12 11 10 9 9 8 7 7 7    
16. Младши експерт; младши инспектор Специалист 11 10 10 9 7 7 7 6 6 6 5  
17. Главен специалист Средно 12 11 10 9 8 8 8 7 7 7 7  
    образование                        
18. Старши специалист Средно 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6  
    образование                        
19. Младши специалист Средно 9 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5  
    образование                        
  В. Технически длъжности                          
20. Технически сътрудник Средно 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
    образование                        
21. Изпълнител Средно и 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
    по-ниско об-                        
    разование                        

Забележки:

1. Таблицата се прилага във всички административни звена от централната и териториалната администрация независимо от начина на финансирането, както и от други звена, които работят изцяло или частично с издръжка от държавния или общинските бюджети, доколкото със закон или с друг нормативен акт за специфичните организации и дейности не са установени други разпоредби.

2. Категоризирането на администрациите и разпределението на длъжностите в тях се извърша съгласно Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 56, 62, 63 и 89 от 2000 г. и бр. 10 от 2001 г.).
3. Териториалните звена, включени с устройствените правилници в съответната администрация, ползват категорията, длъжностите и длъжностните степени на съответните териториални администрации, които обслужват, като категорията не може да бъде равна или по-висока от категорията на централната им администрация.
4. Категориите на териториалните звена от централната администрация извън случаите по т. 3 се определят от Министерския съвет.
5. Началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност се определя от посочената в таблицата длъжностна степен по приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3 от постановлението.
6. За длъжностите по поредни номера от 1 до 8 се определят длъжностни степени в случаите, когато за тях не се прилага таблицата по приложение № 4 към чл. 1, ал. 1, т. 4 от постановлението или друг акт на Министерския съвет.
7. Изискванията за вида на образованието и специалността, както и за трудов стаж, правоспособност и други се определят от работодателя като страна по трудовия договор с длъжностното разписание или с длъжностни характеристики, освен ако за това има задължителни разпоредби, утвърдени с нормативен акт.
8. Основната месечна работна заплата на работника или служителя се определя с индивидуалния трудов договор. Нейният размер при пълно работно време не може да бъде по-малък от началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност и степен.
9. За длъжностите от териториални органи на изпълнителната власт, необхванати в таблицата, основните месечни работни заплати се определят, както следва:
а) кмет на район в администрациите от категория Б2-от началната основна месечна работна заплата, предвидена за седемнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б3-от началната основна месечна работна заплата, предвидена за шестнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б4-от началната основна месечна работна заплата, предвидена за петнадесета длъжностна степен;
б) заместник-кмет на Столичната община (А3)-от началната основна месечна работна заплата, предвидена за осемнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б1-от началната основна месечна работна заплата, предвидена за седемнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б2-от началната основна месечна работна заплата, предвидена за шестнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б3-от началната основна месечна работна заплата, предвидена за петнадесета длъжностна степен, и в администрациите от категория Б4-от началната основна месечна работна заплата, предвидена за четиринадесета длъжностна степен;
в) в случаите, когато с правилника по чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е предвидено да се ползва длъжността "зам.-кмет на район", началната основна месечна работна заплата за първата длъжност се определя по предвидената за следващата по-ниска степен от тази за "кмет на район".
10. За лицата, които заемат експертни длъжности от общинските администрации от групите категории Б и В и не притежават необходимата минимална образователна степен, се ползва началната основна месечна работна заплата за следващата по-ниска длъжностна степен.
11. Длъжността технически сътрудник се ползва за техническото осигуряване и обслужване на съответния орган на държавната власт или ръководен служител, като конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост, като: деловодител, домакин, касиер, секретар и други подобни, конкретизирани с длъжностните характеристики.
12. Длъжността изпълнител се ползва за осъществяване на конкретна работа в съответната администрация и конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост, като: шофьор, закупчик, снабдител, куриер, машинописец, оператор на ..., механик, монтьор, готвач, сервитьор, помощник-готвач, работник в кухня, барман, градинар, камериер, сладкар, телефонист, портиер, охрана, общ работник, хигиенист (чистач) и други подобни, конкретизирани с длъжностната характеристика.
13. Длъжностните степени на длъжностите по т. 11 и 12 се определят, както следва:
първа-за лица, които не притежават необходимата минимална образователна степен;
втора-за лица на длъжност изпълнител, притежаващи средно образование;
трета-за лица на длъжност изпълнител, притежаващи средно образование и правоспособност;
четвърта-за технически сътрудници със средно общо образование;
пета-за технически сътрудници със средно професионално образование.
14. За длъжностите от общинските поземлени комисии се ползват длъжностните степени, определени за общинските администрации от съответната група общини. За членовете на кметските поземлени комисии се ползват длъжностите и длъжностните степени, определени за съответното кметство.
15. За лицата, които заемат длъжности по трудово правоотношение в Генералния щаб на Българската армия, се прилагат длъжностните наименования и длъжностните степени, предвидени за категория администрация А2.
16. За лицата, които заемат длъжности по трудово правоотношение във Военната академия "Г. С. Раковски" и във Военномедицинската академия, с изключение на научно-преподавателския състав, се прилагат длъжностните наименования и длъжностните степени, предвидени за категория администрация А4.
17. Конкретният размер на основните месечни работни заплати, на допълнителните трудови възнаграждения и на еднократните допълнителни възнаграждения в края на годината на кметовете на общини, райони и кметства се определя от общинския съвет в съответствие с нормативните актове.
18. Броят на длъжностите, определени за "държавен експерт" и "държавен инспектор" в специализираната администрация и в инспекторатите, с изключение на администрациите от категория А1, не може да надвишава 20 на сто от експертните длъжности с изпълнителски функции в специализираната администрация и в инспекторатите.
19. По предложение на администрациите от централната и териториалната изпълнителна власт министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите приравняват по тази таблица новосъздадени длъжности или длъжностите, които не са обхванати в нея.Приложение № 6 към чл. 1, ал. 1, т. 6

Таблица на длъжностните наименования и длъжностните степени за заетите в организациите, дейностите и звената на бюджетна издръжка, които не прилагат Закона за държавния служител

№ по  Длъжностни наименования Длъжностна
ред   степен
1 2 3
  I. Организации и дейности на бю-  
  джетна издръжка, които не прила-  
  гат Закона за държавния служител  
1.1. Ръководител на ведомство, който
  не се назначава от министър-пред-  
  седателя; главен директор на Глав-  
  ната данъчна дирекция (ГДД); ди-  
  ректор на Агенцията за държавен  
  вътрешен финансов контрол (АДВФК) 18
1.2. Заместник-ръководител на ведом-  
  ство; заместник главен директор  
  на ГДД; главен секретар 17
1.3. Директор 16
1.4. Началник на отдел; главен счето-  
  водител; главен юрисконсулт 15
1.5. Началник на сектор; държавен вът-  
  решен одитор в АДВФК 14
1.6. Главен научен секретар; началник  
  на сектор в ГДД 13
1.7. Главен експерт; главен инспектор;  
  главен вътрешен одитор в АДВФК;  
  главен данъчен експерт в ГДД 12
1.8. Главен данъчен инспектор в ГДД;  
  данъчен експерт в ГДД 11
1.9. Научен секретар; старши експерт;  
  старши инспектор; старши юрис-  
  консулт; старши вътрешен одитор  
  в АДВФК; данъчен инспектор 10
1.10. Младши експерт; младши инспек-  
  тор; младши юрисконсулт; младши  
  вътрешен одитор в АДВФК 9
  II. Звена, подчинени на организациите  
  и дейностите на бюджетна издръжка,  
  които не прилагат Закона за държав-  
  ния служител  
2.1. Ръководител на звено на национално  
  равнище 16
2.2. Директор на РДД и ТДД; директор на
  териториална дирекция на АДВФК;  
  заместник-ръководител на звено на  
  национално равнище; ръководител на  
  регионална служба по заетостта (РСЗ) 15
2.3. Заместник-ръководител на РСЗ; заме-  
  стник-директор на РДД и на ТДД; на-  
  чалник на бюро по труда; началник на  
  отдел, главен счетоводител, главен юрис-  
  консулт в звено на национално равнище 14
2.4. Ръководител на звено на териториално
  и регионално равнище; началник на от-  
  дел, главен счетоводител, главен юрис-  
  консулт в РДД и ТДД; началник на да-  
  нъчно подразделение; главен счетово-  
  дител в РСЗ; началник на отдел и дър-  
  жавен вътрешен одитор в териториал-  
  на дирекция на АДВФК 13
2.5. Заместник-ръководител на звено на ре-  
  гионално и териториално равнище; гла-  
  вен данъчен експерт в РДД и ТДД; на-  
  чалник на сектор в РДД и ТДД 12
2.6. Началник на отдел и главен счетоводител  
  в звено на регионално и териториално  
  равнище; главен данъчен инспектор в  
  РДД и ТДД; данъчен експерт в РДД и ТДД 11
2.7. Главен експерт; главен инспектор; гла-  
  вен юрисконсулт; главен вътрешен оди-  
  тор в териториална дирекция на АДВФК;  
  данъчен инспектор в РДД и ТДД 10
2.8. Старши експерт; старши инспектор; стар-  
  ши юрисконсулт; старши вътрешен оди-  
  тор в териториална дирекция на АДВФК 9
2.9. Ръководител на обслужващо звено 7
2.10. Главен счетоводител в обслужващо зве-  
  но; младши експерт; младши инспектор;  
  младши юрисконсулт; младши вътрешен  
  одитор в териториална дирекция на АДВФК 6

Забележки:
1. Длъжностните наименования и длъжностните степени в таблицата се прилагат само за лица, които притежават висше образование (бакалавър или магистър) по специалност, съответстваща на трудовите функции, присъщи на длъжността.
2. Изискванията за вида на образованието и специалността съгласно забележка 1, както и за трудов стаж, правоспособност и други се определят от работодателя като страна по трудовия договор с длъжностното разписание или с длъжностните характеристики, освен ако за това има задължителни разпоредби, утвърдени с нормативен акт.
3. Основната месечна работна заплата на работника или служителя се определя с индивидуалния трудов договор. Нейният размер при пълно работно време не може да бъде по-малък от началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност и степен.
4. За длъжностите, за които не се изисква притежаване на висше образование (магистър или бакалавър), се прилагат длъжностните степени и началните основни месечни работни заплати от единната таблица в приложение № 3, както следва:
а) първа-за изпълнител;
б) втора-за изпълнител със средно образование;
в) трета-за младши специалист, младши инспектор, със средно образование;
г) четвърта-за технически сътрудник, старши специалист, старши инспектор, със средно общо образование;
д) пета-за технически сътрудник, главен специалист, главен инспектор, със средно специално образование или с образователна степен "специалист по
...".
5. Длъжността технически сътрудник се ползва за техническото осигуряване и обслужване в съответната организация, като конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост, като: деловодител, домакин, касиер, секретар и други подобни, конкретизирани с длъжностните характеристики.
6. Длъжността изпълнител се ползва за осъществяване на конкретна работа в съответната организация и конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост, като: шофьор, закупчик, снабдител, куриер, машинописец, оператор на ..., механик, монтьор, готвач, сервитьор, помощник-готвач, работник в кухня, барман, градинар, камериер, сладкар, телефонист, портиер, охрана, общ работник, хигиенист (чистач) и други подобни, конкретизирани с длъжностната характеристика.
7. За изпълнители и технически сътрудници от втора до пета степен включително, за които е предвидена професионална квалификация или правоспособност, както и когато изпълняват функции на отговорници или ръководят структурнообособени звена (работилници, гаражи, бази, служби и др.), се прилага началната основна месечна работна заплата за следващата по-висока длъжностна степен.
8. За длъжностите от категориите "Работници" и "Помощен персонал", за които в длъжностните характеристики е предвидено изискване за висше образование, се прилага началната основна месечна работна заплата за длъжността "младши експерт" на съответното равнище с висше образование.
9. По смисъла на таблицата регионални звена са тези, които обслужват група общини, а териториални звена-които обслужват територията само на една община.
10. На ръководните длъжности и на длъжностите за специалисти в звената към Министерския съвет, които се заемат от лица с висше образование, началните основни месечни работни заплати се определят, както следва:
а) за директор на стопанство и управител на резиденция (комплекс, център)-по пореден № 2.1;
б) за управител на почивна база (ЛВБ), заместник-директор на стопанство, заместник-управител на комплекс и главен счетоводител на стопанство (резиденция, комплекс, център)-по пореден № 2.2;
в) за главен счетоводител на почивна база (ЛВБ)-по пореден № 2.3;
г) за ръководител на вътрешно структурно звено-по пореден № 2.4, а за специалист с висше образование (бакалавър или магистър)-по пореден № 2.7.
11. По предложение на министрите и ръководителите на ведомства министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите могат да приравняват по таблицата новосъздадени длъжности или длъжностите, които не са обхванати в нея.


Приложение № 7 към чл. 1, ал. 1, т. 7

Таблица на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за заетите в науката и образованието

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

I. Наука и висше образование

Длъжностни Размер на началната 
по наименования основна месечна
ред   работна заплата
    (в лв.), в сила от:
    01.Януари 01.Април
    2001 г. 2001 г.
1. Председател на НЦАН 440 484
2. Професор; ст. н. с. I ст. 330 363
3. Доцент; ст. н. с. II ст. 275 303
4. Гл. асистент; научен    
  сътрудник I ст.; старши    
  преподавател във ВУЗ 220 242
5. Старши асистент; научен    
  сътрудник II ст.; препода-    
  вател във ВУЗ 198 218
6. Асистент, научен    
  сътрудник III ст. 176 194
II. Средно образование      
№ по ред Длъжностни Размер на началната 
и наименования основна месечна
група   работна заплата
    (в лв.), в сила от:
    01.Януари 01.Април
    2001 г. 2001 г.
1. Педаго- директор I кат. 235 259
гически директор II кат. 228 251
специали- директор III кат. 213 234
сти с ръ- директор IV кат. 206 227
ководни помощник-директор    
функции с висше образование,    
  с образователна сте-    
  пен “магистър” или    
  “бакалавър” 191 210
2. Педаго- учител (педагогичес-    
гически ки специалист) с вис-    
специа- ше образование, с об-    
листи разователна степен    
  “магистър” или    
  “бакалавър” и I про-    
  фесионална квалифи-    
  кационна степен 195 215
  учител (педагогичес-    
  ки специалист) с вис-    
  ше образование, с об-    
  разователна степен    
  “магистър” или “бака-    
  лавър” и II професио-    
  нална квалификацио-    
  нна степен 191 210
  учител (педагогичес-    
  ки специалист) с вис-    
  ше образование, с об-    
  разователна степен    
  “магистър” или “ба-    
  калавър” и III профе-    
  сионална квалифи-    
  кационна степен 176 194
  учител (педагогичес-    
  ки специалист) с вис-    
  ше образование, с об-    
  разователна степен    
  “магистър” или “ба-    
  калавър” и IV профе-    
  сионална квалифи-    
  кационна степен 174 191
  учител (педагогичес-    
  ки специалист) с вис-    
  ше образование, с об-    
  разователна степен    
  “магистър” или “ба-    
  калавър” и V профе-    
  сионална квалифи-    
  кационна степен 171 188
  учител (педагогичес-    
  ки специалист) с вис-    
  ше образование, с об-    
  разователна степен    
  “магистър” или “ба-    
  калавър” без клас    
  квалификация 169 186
  ръководител на фили-  
  ал на междуучилищен    
  център за трудово-по-    
  литехническо обучение 191 210
3. Специа- специалист с ръковод-    
листи ни функции с висше    
  образование, с обра-    
  зователна степен “ма-    
  гистър” или “бакала-    
  вър”—главен счето-    
  водител и др. 162 178
  специалист с висше    
  образование, с обра-    
  зователна степен    
  “магистър” или    
  “бакалавър” 146 161
4. Работ- средно специално об-    
ници разование: майстор-    
  готвач, готвач,    
  майстор-сладкар,    
  лаборант, техник,    
  механик 107 118
  средно образование, средно    
  професионално и средно с ква-    
  лификация: помощник-готвач,    
  дърводелец, машинист, трак-    
  торист, шофьор, шивач, мон-    
  тьор, огняр, работник по ре-    
  монт и поддържане на...,    
  снабдител, спасител 99 109
  основно образование: прис-    
  лужник, чистач, работник в    
  кухня, перач, общ работник 85 94
5. По- средно специално образова-    
мощно- ние: завеждащ администра-    
обслуж- тивна служба, касиер, касиер-    
ващ пер- домакин 107 118
сонал средно образование: завеж-    
  дащ административна служ-    
  ба, касиер, касиер-домакин,    
  секретар, домакин, техничес-    
  ки изпълнител, помощник-    
  възпитател 99 109
       
6. Охрана пазач невъоръжена охрана 79 85

Забележки:

1. За общите длъжности, без тези по раздел II, се ползват длъжностните наименования по приложение № 6 към чл. 1, ал. 1, т. 6 от постановлението.

2. Министърът на образованието и науката определя длъжностите от преподавателския персонал, които се приравняват към длъжността "учител".

3. Длъжностните степени и началните основни месечни работни заплати на длъжностните наименования "старши научен сътрудник" I и II степен и "научен сътрудник" I, II и III степен могат да се ползват от организациите и звената на бюджетна издръжка, при условие че имат обособено структурно звено, в което се изпълняват научноизследователски задачи.Приложение № 8 към чл. 1, ал. 1, т. 8

Таблица на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати за висшия, полувисшия и средния медицински и друг персонал с висше образование, зает в здравните и лечебните заведения към Министерството на здравеопазването, общините и Министерството на транспорта и съобщенията

Длъжностни Размер на началната 
по наименования основна месечна
ред   работна заплата
    (в лв.), в сила от:
    01.Януари 01.Април
    2001 г. 2001 г.
1 2 3 4
1. Директор на здравно и ле-    
  чебно заведение с нацио-    
  нални функции 352 387
2. Заместник-директор на    
  здравно и лечебно заведе-    
  ние с национални функции 323 355
3. Директор на здравно и ле-    
  чебно заведение I и II кате-    
  гория с районни функции 308 339
4. Директор на здравно и лечебно    
  заведение III—V категория с    
  районни функции 289 318
5. Председател на специализиран    
  състав в Националната експерт-    
  на лекарска комисия (НЕЛК) 272 299
6. Заместник-директор на районен    
  център по здравеопазване 263 289
7. Заместник-директор на здравно    
  и лечебно заведение I и II катего-    
  рия с районни функции 257 283
8. Заместник-директор на здравно  
  и лечебно заведение III—V кате-    
  гория с районни функции 256 282
9. Началник на отдел в районен    
  център по здравеопазване 213 234
10. Член на НЕЛК; председател на    
  териториална-експертна лекар-    
  ска комисия (ТЕЛК); завеждащ    
  отделение (лаборатория); главен    
  счетоводител и началник на от-    
  дел с висше образование в здрав-    
  но и лечебно заведение; главен    
  юрисконсулт 206 227
11. Главен експерт в районен    
  център по здравеопазване 187 206
12. Член на ТЕЛК; главен експерт    
  по трудово-лекарска експертиза;    
  старши лекар в болнично отделе-    
  ние; ръководител на лаборато-    
  рия в хигиенно-епидемиологична    
  служба; завеждащ направление    
  (служба, сектор и др.) с висше    
  образование 184 202
13. Специалист (магистър или бакала-    
  вър) с висше медицинско образо-    
  вание; специалист (магистър или    
  бакалавър) с висше немедицин-    
  ско образование 164 180
14. Специалист по .... (за завършили-    
  те колежи с образователно-квали-    
  фикационна степен “специалист”    
  и приравнените към тях, завърши-    
  ли полувисше образование) и за-    
  вършилите средно медицинско    
  образование 110 121

Забележки:

1. Наименованието на длъжностите "специалист с висше медицинско образование" и "специалист с висше немедицинско образование" се конкретизира от работодателите в длъжностните разписания на организациите и звената от този отрасъл според изпълняваните дейности и функции.

2. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите може да приравнява специфични за здравеопазването длъжностни наименования, необхванати в таблицата.

3. За длъжностите главен асистент (н. с. I ст.), старши асистент (н. с.II ст.) и асистент (н. с. III ст.) се ползват началните основни месечни работни заплати съответно за длъжностите "завеждащ отделение", "старши лекар в болнично отделение" и "специалист с висше медицинско образование".

4. За длъжностите, необхванати в приложението, началните основни месечни работни заплати се договарят с отраслово споразумение, с колективен трудов договор и/или с вътрешните правила за работната заплата.Приложение № 9 към чл. 9, ал. 1

УТВЪРДИЛ

РЪКОВОДИТЕЛ:

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ

на категория администрация в сила от

по ред Струк-
турни звена
и длъж-
ностни
наиме-
нования
Брой на длъжностите Пореден номер или забележка Минимални изисквания Трудови правоотношения Служебни правоотношения Основна месечна заплата
образова- телна степен ранг дру- ги длъж- ностна степен начална заплата (в лв.) основна заплата за длъж- ността (от—до лв.) добавка за
  кате- гория адми- нист- рация (в лв.) ранг (в лв.) (начал- на или макси- мална) (от—до лв.)
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           

А. Политически кабинет

1.

Б. Обща администрация

1.

В. Специализирана администрация

1.

Г. Други

1.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

1. Численост на персонала общо бр.

в т. ч.:

политически кабинет бр.

обща администрация бр.

специализирана администрация бр.

други бр.

Ръководител "Човешки ресурси": Главен счетоводител:Приложение № 10 към чл. 9, ал. 2

Поименно разписание на длъжностите и работните заплати

на ......................................................................................................

№ по ред Структ. звена и длъжност- ни наиме- нования Име, презиме фами- лия Пореден номер или забе- лежка Обра- зова- телна степен По трудово правоотношение По служебно правоотношение Допълнителни възнаграждения Брутно мес. възнагр.
(лв.)
длъж- ностна степен начал- на ос- новна запла- та
(
лв.)
основ- на ме- сечна запла- та
(
лв.)
основ- на зап- лата за длъж- ността (лв.) ранг добавка за основ- но ме- сечно въз- наг- раж- дение (лв.) продъл- жител-
на работа (прослу- жено време)
други (лв.)
    ранг (лв.) кате- гория адми- нист- рация (лв.)
     
               
               
               
              % сума (лв.)    
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

1. Численост на персонала-общо бр.

(утвърдена с бюджета или с друг нормативен акт за съответния период)

в т.ч.:

1.1. политически кабинет бр.

1.1.1. заместник-министри бр.

1.2. областен управител бр.

1.3. кмет на община (кметство) бр.

1.4. кметски наместник бр.

1.5. останал персонал бр.

2. Средна брутна работна заплата на едно лице-общо лв.

(утвърдена с бюджета или с друг нормативен акт за съответния период)

в т.ч.:
2.1. политически кабинет лв.
2.1.1. заместник-министри лв.
2.2. областен управител лв.
2.3. кмет на община (кметство) лв.
2.4. кметски наместник лв.
2.5. останал персонал лв.
3. Средства за работна заплата (т. 3.1 + т. 3.2 + т. 3.3 + т. 3.4 + т. 3.5)-общо лв.
в т.ч.:
3.1. политически кабинет (т. 1.1 ? т. 2.1) лв.
3.1.1. заместник-министри (т. 1.1.1 ? т. 2.1.1) лв.
3.2. областен управител (т. 1.2 ? т. 2.2) лв.
3.3. кмет на община (кметство) (т. 1.3 ? т. 2.3) лв.
3.4. кметски наместник (т. 1.4 ? т. 2.4) лв.
3.5. останал персонал (т. 1.5 ? т. 2.5) лв.

Ръководител "Човешки ресурси": Главен счетоводител: