Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1, т. 3
на Закона за бюджета на ДОО за 2005г.
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ"
Икономическа дейност код НКИД-2003 Осигурителнавноска (%)
Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати 12 1.1
Добив на метални руди 13 1.1
Добив на въглища и торф 10 1.1
Производство на превозни средства, без автомобили 35 1.1
Производство и леене на метали 27 1.1
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 34 1.1
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели 20 1.1
Добив на неметални материали и суровини 14 1.1
Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги 02 1.1
Воден транспорт 61 1.1
Рециклиране на отпадъци 37 1.1
Строителство 45 1.1
Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводен 60 1.1
Производство на метални изделия, без машини и оборудване 28 1.1
Производство на продукти от други неметални минерални суровини 26 1.1
Производство на изделия от каучук и пластмаси 25 0.9
Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 21 0.9
Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 01 0.9
Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде 36 0.9
Въздушен транспорт 62 0.9
Производство на машини, оборудване и домакински уреди 29 0.9
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 17 0.9
Производство и разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия 40 0.9
Добив на суров нефт и природен газ; услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи  11 0.9
Производство на хранителни продукти и напитки 15 0.9
Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде 31 0.9
Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 23 0.7
Събиране, пречистване и разпределение на вода 41 0.7
Производство на химични продукти 24 0.7
Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически агенции 63 0.7
Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възтановяване 90 0.7
Производство на обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки 19 0.7
Държавно управление; задължително обществено осигуряване 75 0.7
Други услуги за населението 93 0.7
Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията 92 0.5
Търговия, техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети, части и принадлежности за тях; търговия на дребно с горива и смазочни материали 50 0.5
Производство на тютюневи изделия 16 0.5
Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети 51 0.5
Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане на записани носители 22 0.5
Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници 33 0.5
Поща и далекосъобщения 64 0.5
Научноизследователска и развойна дейност 73 0.5
Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 32 0.5
Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника 30 0.5
Здравеопазване и социални дейности 85 0.5
Други бизнесуслуги 74 0.5
Хотели и ресторанти 55 0.5
Дейности в областта на компютърните технологии 72 0.4
Търговия на дребно, без търговия на дребно с автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за домаконството 52 0.4
Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи 18 0.4
Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове 65 0.4
Рибно стопанство и свързани с него услуги 05 0.4
Образование 80 0.4
Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации 91 0.4
Операции с недвижими имоти 70 0.4
Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, без задължително обществено осигуряване 66 0.4
Даване под наем на превозни средства, машини и друга техника, без оператор, на домашни и лични вещи 71 0.4
Спомагателни дейности по финансово посредничество 67 0.4
Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 95 0.4
Недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки за собствено потребление 96 0.4
Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление 97 0.4
Екстериториални организации и служби 99 0.4