НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
 

 

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
2003 год.

Наименование Параграф Процент
ПРИХОДИ
§  Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения
100101 4.5
§ Вноски от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск 100109 6

§ Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения

§  Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения за времето, през което са в неплатен отпуск

100102 6

§ Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони

§ Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони за времето, през което са в неплатен отпуск

100103 6
Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност 100104 4.5
Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения възникнали на основание специални закони 100105 6
§  Лични вноски от работници и служители работещи по трудови правоотношения 100200 1.5
§ Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2002 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ 100401 6
§ Вноски за неосигурените членове на семейството от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2002 г. - 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството 0.3
§ Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО 100402 6
§ Вноски от възложители за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО. 100407 4.5
§ Лични вноски от лица, работещи без трудови правоотношения 100406 1.5
Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО 100405 6
Вноски за лица, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО 100701 6
Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения за периоди преди 1 януари 2003г. 100403 6

Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО
За периоди преди 1 януари 2003 г.

Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството

100704 0.3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК 280205 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК
280206 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 280215 -
Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица. 100800 -
     
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800 -
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет 280299 -
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ 280298 -
   

обратно към справочната информация