НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ(ФОНДОВЕ - “ПЕНСИИ”, “ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО”, ”ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ” И “БЕЗРАБОТИЦА”)

Наименование За родените преди 1 януари 1960 г. За родените след 31 декември 1959 г.
ПРИХОДИ Параграф Процент Параграф Процент

Осигурителни вноски за фондовете на ДОО за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията (от осигурители и осигурени лица)

080101 36,7 080131 33,7

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /27,7% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 25,45% - за родените след 31 декември 1959 г./ и вноски за сметка на осигурените лица /9% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 8,25% - за родените след 31 декември 1959 г./. При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02

Осигурителни вноски за фондовете на ДОО за работници и служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд (от осигурители и осигурени лица) 

080102 39,7 080132 36,7

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /30,7% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 28,45% - за родените след 31 декември 1959 г./ и вноски за сметка на осигурените лица /9% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 8,25% - за родените след 31 декември 1959 г./. При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02

Осигурителни вноски за фондовете на ДОО /без фонд "Безработица"/ за работници и служители, включени в прогрмата от социални помощи към осигуряване на заетост (от осигурители и осигурени лица)

080127 32,7 080157 29,7

Осигурителни вноски за фондовете на ДОО /без фонд "Безработица"/ за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията (от осигурители и осигурени лица)

080126 32,7 080156 29,7
Осигурителни вноски за фондовете на ДОО за следователи по Закона за съдебната власт  080115 39,7 080145 36,7
Осигурителни вноски за фондовете на ДОО за съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт 080109 36,7 080139 33,7
Осигурителни вноски за фондовете на ДОО за кадровите военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от МВР, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието,  държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията 080103 39,7 080133 36,7
Офицери и сержанти в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията 080170 39,7 080170 39,7
Служителите /граждански лица/ в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в  Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията 080171 36,7 080171 36,7
Осигурителни вноски за фондовете на ДОО за държавни служители ТРЕТА категория труд 080114 36,7 080144 33,7
Осигурителни вноски за фондовете на ДОО за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд 080105 39,7 080135 36,7
Осигурителни вноски  за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ТРЕТА категория труд и за фонд "Трудова злополука и професионална болест"  (от осигурители и осигурени лица) 080108 29,7 080138 26,7
Осигурителни вноски  за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ПЪРВА и ВТОРА категория труд и за фонд "Трудова злополука и професионална болест"  (от осигурители и осигурени лица) 080111 32,7 080141 29,7
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения (от възложители и осигурени лица) 080110 29 080140 26
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане (от осигурители и самоосигуряващи се) 080104 21,75 080134 19,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование (от осигурители и осигурени лица) 080116 29 080146 26
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  080112 29 080142 26
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  080124 32 080154 29
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител  080117 29 080147 26
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи  080129 2932 080159 2629
Осигурителни вноски за фондовете на ДОО /без фонд “Безработица”/ от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица 080401 32 080441 29
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица 080402 29 080442 26
Осигурителни вноски за фондовете на ДОО /без фонд “Безработица”/ от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица 080404 32 080444 29
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители  080405 29 080445 26
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2003 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ 080406 29 080436 27
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху МРЗ от лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение  080403 29 080403 29
Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г. 080106 0,7 080106 0,7
Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. 080107 - 080107 -
Възстановени суми за трудови злополуки съгласно § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. 080600 - 080600 -
Осигурителни вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г. 080500 4 080500 4
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО 280201 - 280201 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 280202 - 280202 -
Глоби, санкции, неустойки и  обезщетения по наказателни постановления 280209 - 280209 -
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 080118 - 080118 -

Приходи от НЗОК по чл. 20, ал. 2, т. 2 от КСО 361901
Приходи от професионални осигурителни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от КСО 361902
 Приходи от универсални осигурителни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от КСО 361903
Други неданъчни приходи /от търгове и др./ 361904
Други неданъчни приходи от надвзети пенсии за минали години 361905
Приходи от наеми на имущество 240500
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800
Приходи от лихви по срочни депозити 240900
 Приходи от други лихви 241900
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет 280299
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ 280298
Приходи от професионални пенсионни фондове по § 4 от ПЗР на КСО 080800
 Реализирани курсови разлики от валутни операции 360100
Получени застрахователни обезщетения за ДМА  361100
Получени други застрахователни обезщетения  361200
Други неданъчни приходи 361900
Приходи от продажба на ДМА 400200
Приходи от продажба на НМДА 400300
Приходи от продажба на земя 400400

Наименование  

РАЗХОДИ

Параграф
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 420100
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 420200
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 420300
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420401
Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420402
Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420403
Парични обезщетения за трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420404
Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420405
Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420406
Парични обезщетения поради профeсионална болест по чл. 56 от КСО 420407
Парични обезщетения за изследване поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420408
Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420409
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване 420501
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420502
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420503
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420504
Парични обезщетения за бременност и раждане 420600
Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 420700
Парични обезщетения за отглеждане на дете до 2 години 420801
Парични обезщетения за отглеждане на дете от 2 до 3 години /за периоди преди 1 април 2002 г./ 420802
Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване 420901
Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420902
Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420903
Еднократна помощ при смърт поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420904
Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване по чл. 11, ал. 3 от КСО,  когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване  429800

 

Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 1 от КСО 427111
Обезщетения по безработица по чл. 54б, ал. 3 от КСО 427112
Обезщетения по безработица по чл. 54б, ал. 4 от КСО 427113
Обезщетения по безработица по чл. 54б, ал. 5 от КСО 427114
Обезщетения по безработица по чл. 54б, ал. 6 от КСО 427115
 Обезщетения по чл. 233, ал. 3 от ЗОВСРБ 427120
Еднократни парични суми по чл. 47 от ЗНЗ 427130
Парични обезщетения по ЗЗБНЗ 427140
Парични обезщетения по чл. 67, ал. 3 от ЗЗБНЗ - сезонни работници 427141
Парични обезщетения по чл. 69, ал. 3 от ЗЗБНЗ - прекратени договори  427142
Парични обезщетения по чл. 69, ал. 4 от ЗЗБНЗ - с ново обезщетение в 3-год. период  427143
 Други обезщетения по чл. 69 от ЗЗБНЗ  427144
Парична помощ по ЗЗБНЗ  427150
Парична помощ по чл. 77 от ЗЗБНЗ - продължително безработни 427151
Парична помощ по чл. 73, ал. 5 от ЗЗБНЗ - работа при непълно работно време  427152
 Парична помощ по чл. 91 от ЗЗБНЗ  427153
Възстановени обезщетения и помощи от безработни (получени на други основания)  427170
Начало

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Наименование Параграф Процент
 Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд 080120  12
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд  080121 7
Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд  080123 3
Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2003 г. /вноските се превеждат по ЕГН/  080124 2
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд  280207 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд  280208 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд  280210 -
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за  универсален пенсионен фонд  280212 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд   280213 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за универсален пенсионен фонд  280211 -
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица  080122 -

Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800 -
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд 280299 -
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд 280297 -
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за професионалните пенсионни фондове 280298 -
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за универсалните пенсионни фондове 280296 -
Начало

УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД 2004 г.

Наименование Параграф Процент

ПРИХОДИ

   
Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни (40 часа) 081008 4,3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ 280203 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ 280204 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ 280214 -
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 080118 -

 

Приходи от други лихви 241900 -
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800 -
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет 280299 -
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ 280298 -
Начало

 

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ2004 г

Наименование Параграф Процент

ПРИХОДИ

   
Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията 100101 4,5

Вноски от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск

100109 6
 - Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения - Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения за времето, през което са в неплатен отпуск 100102 6
 - Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони  - Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони за времето, през което са в неплатен отпуск 100103 6
Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете 100104 4,5
Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони 100105 6
Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията 100200 1,5
Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2003 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ 100401

6
Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО  100402 6
Вноски от възложители за лицата, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията  100407

4,5

Лични вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията  100406

1,5

Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО  100405 6
Вноски за лица, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО 100701 6
Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г. 100403 6
Вноски за лица и членове на семейство с право на социално подпомагане, за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание, и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети  (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г.  100603 6
Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 - годишна възраст, както и за останалите лица по чл. 40, ал. 1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003 г.  100703 6
Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО за периоди преди 1 януари 2003 г.Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството 100704 0,3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК 280205 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК 280206 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления  280215 -
Вноски и лихви за здравно осигуряване по разсрочени плащания  280216 -
Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 100800 -

 

Вноски за лица, получаващи обезщетение за безработица  100601  6
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800  -
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет 280299  -
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ 280298  -
Начало