НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

 

 • Фонд "ГВРС"


 • ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
  (ФОНДОВЕ - “ПЕНСИИ”, “ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО”, ”ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ” И “БЕЗРАБОТИЦА”)

   
   2005 г.

  Наименование

  За родените преди 1 януари 1960 г.

  За родените след 31 декември 1959 г.

  ПРИХОДИ Параграф Процент Параграф Процент

  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служтилеи ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията (от осигурители и осигурени лица)

  080101 35,5 080131 32,5

  Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /24,85% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 22,75% - за родените след 31 декември 1959 г./ и вноски за сметка на осигурените лица /10,65% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 9,75% - за родените след 31 декември 1959 г./. При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02

  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/

  080102 38,5 080132 35,5

  Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /27,85% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 25,75% - за родените след 31 декември 1959 г./ и вноски за сметка на осигурените лица /10,65% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 9,75% - за родените след 31 декември 1959 г./. При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02

  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост /от осигурители и осигурени лица/

  080127 32 080157 29

  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/

  080126 32 080156 29
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за следователи по Закона за съдебната власт 080115 38,5 080145 35,5
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт 080109 35,5 080139 32,5
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчонств" и а фонд "Безработица" за кадровите военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавните служители - офицери, серажанти и граждански лица от МВР, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията 080103 38,5 080133 35,5
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за офицери и сержанти в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията  080170 38,5 080170 38,5
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване  и майчинство" и за фонд "Безработица" заслужителите /граждански лица/ в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията 080171 35,5 080171 35,5
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ТРЕТА категория труд 080114 35,5 080144 32,5
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд 080105 38,5 080135 35,5
  Осигурителни вноски  за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, за смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ТРЕТА категория труд (от осигурители и осигурени лица) 080108 29 080138 26
  Осигурителни вноски  за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, за смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ПЪРВА и ВТОРА категория труд (от осигурители и осигурени лица) 080111 32 080141 29
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения (от възложители и осигурени лица) 080110 29 080140 26
  Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставяне без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/ 080116 29 080146 26
  Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  080112 29 080142 26
  Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  080124 32 080154 29
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител  080117 29 080147 26
  Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи  080129 32
  29
  080159 29
  26
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица 080401 32 080441 29
  Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица 080402 29 080442 26
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица 080404 32 080444 29
  Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители  080405 29 080445 26
  Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2004 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ 080406 29 080436 26
  Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху МРЗ от лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение  080403 29 080403 29
  Осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за лицата осигурени за фонд "Трудова злополука и професионална болест" от осигурители 080149 0,4; 0,5; 0,7; 
  0,9; 1,1
  080149 0,4; 0,5; 0,7; 
  0,9; 1,1
  Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005 г. 080104 21,75 080134 19,5
  Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г. 080106 0,7 080106 0,7
  Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. 080107 - 080107 -
  Възстановени суми за трудови злополуки съгласно § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. 080600 - 080600 -
  Осигурителни вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г. 080500 4 080500 4
  Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО 280201 - 280201 -
  Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 280202 - 280202 -
  Глоби, санкции, неустойки и  обезщетения по наказателни постановления 280209 - 280209 -
  Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 080118 - 080118 -

  Постъпили суми въз основа на декларация по чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО

  280222
  Приходи от НЗОК по чл. 20, ал. 2, т. 2 от КСО 361901
  Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от КСО 361902
   Приходи от универсални пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от КСО 361903
  Други неданъчни приходи /от търгове и др./ 361904
  Нетни приходи от продажба на стоки и продукция  240400
  Приходи от наеми на имущество 240500
  Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800
  Приходи от лихви по срочни депозити 240900
   Приходи от други лихви 241900
  Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет 280299
  Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ 280298
  Приходи от професионални пенсионни фондове по  чл. 157, ал. 6 от КСО и § 4 от ПЗР на КСО 080800
   Реализирани курсови разлики от валутни операции 360100
  Получени застрахователни обезщетения за ДМА  361100
  Получени други застрахователни обезщетения  361200
  Други неданъчни приходи 361900
  Приходи от продажба на ДМА 400200
  Приходи от продажба на НМДА 400300
  Приходи от продажба на земя 400400

   

  Наименование

  РАЗХОДИ

    Параграф

  Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 420100
  Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 420200
  Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 420300
  Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420401
  Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420402
  Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420403
  Парични обезщетения за трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420404
  Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420405
  Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420406
  Парични обезщетения поради профeсионална болест по чл. 56 от КСО 420407
  Парични обезщетения за изследване поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420408
  Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420409
  Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване 420501
  Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420502
  Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420503
  Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420504
  Парични обезщетения за бременност и раждане 420600
  Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 420700
  Парични обезщетения за отглеждане на дете до 2 години 420801
  Парични обезщетения за отглеждане на дете от 2 до 3 години /за периоди преди 1 април 2002 г./ 420802
  Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване 420901
  Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО 420902
  Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО 420903
  Еднократна помощ при смърт поради професионална болест по чл. 56 от КСО 420904
  Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване по чл. 11, ал. 3 от КСО,  когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване  429800

   

  Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 1 от КСО 427111
  Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 3 от КСО 427112
  Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от КСО 427113
  Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 5 от КСО 427114
  Обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 6 от КСО 427115
   Обезщетения по чл. 233, ал. 3 от ЗОВСРБ 427120
  Еднократни парични суми по чл. 47 от ЗНЗ 427130
  Парични обезщетения по ЗЗБНЗ 427140
  Парични обезщетения по чл. 67, ал. 3 от ЗЗБНЗ - сезонни работници 427141
  Парични обезщетения по чл. 69, ал. 3 от ЗЗБНЗ - прекратени договори  427142
  Парични обезщетения по чл. 69, ал. 4 от ЗЗБНЗ - с ново обезщетение в 3-год. период  427143
   Други обезщетения по чл. 69 от ЗЗБНЗ  427144
  Парична помощ по ЗЗБНЗ  427150
  Парична помощ по чл. 77 от ЗЗБНЗ - продължително безработни 427151
  Парична помощ по чл. 73, ал. 5 от ЗЗБНЗ - работа при непълно работно време  427152
   Парична помощ по чл. 91 от ЗЗБНЗ  427153
  Възстановени обезщетения и помощи от безработни (получени на други основания)  427170

  Начало

   

   

   

  ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

  2005 г.

  Наименование

  Параграф

  Процент

   Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд 080120  12
  Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд  080121 7
  Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд  080123 3
  Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2004 г. /вноските се превеждат по ЕГН/  080124 3
  Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН. 280223 -
  Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд  280207 -
  Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд  280208 -
  Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд  280210 -
  Начети и лихви по ревизионни актове за начет за  универсален пенсионен фонд  280212 -
  Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд   280213 -
  Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за универсален пенсионен фонд  280211 -
  Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица  080122 -

  Постъпили суми въз основа на декларация  по чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО в професионален пенсионен фонд  280224 -
  Постъпили суми въз основа на декларация по чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО в универсален пенсионен фонд  280225 -
  Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800 -
  Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд 280299
  -
  Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд 280297 -
  Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за професионалните пенсионни фондове 280298
  -
  Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за универсалните пенсионни фондове 280296
  -

  Начало


  УЧИТЕЛСКИ
  ПЕНСИОНЕН ФОНД
  2005 г.

  Наименование Параграф Процент

  ПРИХОДИ

     
  Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни (40 часа) 081008
  4,3
  Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ 280203 -
  Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ 280204 -
  Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ 280214 -
  Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 080118
  -

   

  Постъпили суми въз основа на дакларация по чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО 280226 -
  Приходи от други лихви 241900 -
  Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800 -
  Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет 280299 -
  Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ 280298
  -

   Начало

   

  ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

  2005 г.

  Наименование Параграф Процент

  ПРИХОДИ

     
  Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; заслужителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията /от осигурители и осигурени лица/ 100101 4,2

  Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск

  100109 6
   - Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения
   - Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск
  100102 6
   - Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони 
   - Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск
  100103 6
  Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете 100104 4,2
  Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони 100105 6
  Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията 100200 1,8
  Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2004 г. /вноските се превеждат по ЕГН/
  100401

  6
  Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО  100402 6
  Вноски от възложители за лицата, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията  100407

  4,2

  Лични вноски от лица, работещи без трудови правоотношения; работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията  100406

  1,8

  Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО  100405 6
  Вноски за лица, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО 100701 6
  Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г. 100403 6
  Вноски за лица и членове на семейства с право на социално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г.  100603 6
  Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 - годишна възраст, както и за останалите лица по чл. 40, ал. 1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003 г.  100703 6
  Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО за периоди преди 1 януари 2003 г.
  Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството
  100704 0,3
  Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК 280205 -
  Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК 280206 -
  Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления  280215 -
  Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права в размер на 3 /три/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигурияващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне /в сила до 31 януари 2005 г./ 280217 6
  Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12 /дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне 280218 6
  Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 100800 -

   

  Постъпили суми въз основа на декларация по чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО 280227 -
  Вноски за лица, получаващи обезщетение за безработица  100601  6
  Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800  -
  Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове за начет 280299  -
  Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ 280298  -

   

   Начало

   

  ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ"

  2005 г.

  Наименование Параграф Процент
  Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени за фонд "ГВРС" 080910  0.5
  Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на фонд "ГВРС" 280220  -
  Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за фонд "ГВРС" 280221  -
  Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС" 280219  -
  Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от вносителите 080118 -
  Възстановени суми от работодатели за гарантирани вземания на работници и служители и осигурителни вноски върху тях 428200 -
       
  Постъпили суми въз основа на декларация по чл. 5, ал. 4 т. 2 от КСО 280228 -
  Приходи от други лихви 241900 -
  Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800 -
  Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет 280299 -
  Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ 280298 -