НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ
ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Внасянето на суми по тези параграфи става само по сметките на Национална агенция по приходите

 


ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ФОНДОВЕ - “ПЕНСИИ”, “ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО”, ”ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ” И “БЕЗРАБОТИЦА”)


2006 г.

Наименование

За родените преди 1 януари 1960 г.

За родените след 31 декември 1959 г.

ПРИХОДИ Параграф Процент Параграф Процент

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията (от осигурители и осигурени лица)

080101 29,5 080131 25,5

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /19,175% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,575% - за родените след 31 декември 1959 г./ и вноски за сметка на осигурените лица /10,325% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 8,925% - за родените след 31 декември 1959 г./. При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търговските дружества, ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/

080102 32,5 080132 28,5

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /22,175% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 19,575% - за родените след 31 декември 1959 г./ и вноски за сметка на осигурените лица /10,325% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 8,925% - за родените след 31 декември 1959 г./. При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост /от осигурители и осигурени лица/

080127 26,5 080157 22,5

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/

080126 26,5 080156 22,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за следователи по Закона за съдебната власт 080115 32,5 080145 28,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт 080109 29,5 080139 25,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за кадровите военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавните служители - офицери, серажанти и граждански лица от МВР, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията 080103 32,5 080133 28,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за офицери и сержанти в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията  080170 32,5 080170 32,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване  и майчинство" и за фонд "Безработица" за служителите /граждански лица/ в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията 080171 29,5 080171 29,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ТРЕТА категория труд 080114 29,5 080144 25,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд 080105 32,5 080135 28,5
Осигурителни вноски  за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ТРЕТА категория труд (от осигурители и осигурени лица) 080108 23 080138 19
Осигурителни вноски  за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ПЪРВА и ВТОРА категория труд (от осигурители и осигурени лица) 080111 26 080141 22
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения , членове на ЦИК, РИК и СИК по закона за избор на народни представители (от възложители и осигурени лица) 080110 23 080140 19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/ 080116 23 080146 19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  080112 23 080142 19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  080124 26 080154 22
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител  080117 23 080147 19
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (внасят се само от НОИ) 080160

29,5
32,5

080160 25,5
28,5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи 
 
080129 23
26
080159 19
22
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица 080401 26,5 080441 22,5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица 080402 23 080442 19
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица 080404 26,5 080444 22,5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители  080405 23 080445 19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2005 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ 080406 29 080436 26
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение  080403 23 080403 23
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия 080413 23    
Осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за лицата осигурени за фонд "Трудова злополука и професионална болест" от осигурители 080149 0,4; 0,5; 0,7; 
0,9; 1,1
080149 0,4; 0,5; 0,7; 
0,9; 1,1
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005 г. 080104 21,75 080134 19,5
Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г. 080106 0,7 080106 0,7
Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. 080107 - 080107 -
Възстановени суми за трудови злополуки съгласно § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. 080600 - 080600 -
Осигурителни вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г. 080500 4 080500 4
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г. 280201 - 280201 -
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г. 280230 - 280230 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 280202 - 280202 -
Глоби, санкции и неустойки по наказателни постановления 280209 - 280209 -
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 080118 - 080118 -

 

 

Начало

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
2006 г.

Наименование

Параграф

Процент

 Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд 080120  12
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд  080121 7
Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд  080123 4
Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2005 г. /вноските се превеждат по ЕГН/  080124 3
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в професионален фонд (внасят се само от НОИ) 080128 12

7

Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в универсален фонд (внасят се само от НОИ) 080150 4
Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН. 280223 -
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд  280207 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд  280208 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд  280210 -
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за  универсален пенсионен фонд  280212 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд   280213 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за универсален пенсионен фонд  280211 -
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица  080122 -

Начало


УЧИТЕЛСКИ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
2006 г.

Наименование Параграф Процент

ПРИХОДИ

   
Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни (40 часа) 081008
4,3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ 280203 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ 280204 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ 280214 -
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 080118
-

 

Начало

 

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
2006 г.

Наименование Параграф Процент

ПРИХОДИ

   
Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията 100101 3,9

Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск

100109 6
 - Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения
 - Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск
100102 6
 - Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони 
 - Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск
100103 6
Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете 100104 3,9
Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони 100105 6
Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; лицата,  упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служители с духовно зване на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията 100200 2,1
Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2005 г. /вноските се превеждат по ЕГН/
100401

 

6
Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО  100402 6
Вноски от възложители след намаляване с нормативно признатите разходи за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители   100407

3,9

Вноски за членове на СИК и РИК по Закона за избор на народни представители за сметка на Републиканския бюджет 100408 6
Лични вноски след намаляване с нормативно признати разходи от лицата, работещи без трудови правоотношения; работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители   100406

2,1

Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО  100405 6
Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО 100701 6
Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г. 100403 6
Вноски за лица и членове на семейства с право на социално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г.  100603 6
Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (внасят се само от НОИ) 100106 3,9
Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (внасят се само от НОИ) 100201 2,1
Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 - годишна възраст, както и за останалите лица по чл. 40, ал. 1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003 г.  100703 6
Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО за периоди преди 1 януари 2003 г.
Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството
100704 0,3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК 280205 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК 280206 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления  280215 -
Вноски и лихви за здравно осигуряване по разсрочени плащания 280222 -
Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12 /дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне 280218 6
Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 100800 -

 

Начало

 

 

 

ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" (ГВРС)
2006 г.

 

Наименование Параграф Процент
 Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени за фонд "ГВРС"

080910

0,5

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на фонд "ГВРС" 280220 -

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за фонд "ГВРС"

280221 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС" 280219 -
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от вносителите 080118 -
Възстановени суми от работодатели за гарантирани вземания на работници и служители и осигурителни вноски върху тях 428200 -

 

Начало