Условия за ползване

на сайта на фирма Бизнес Софтуер Консулт

 
 
 • Приемане на условията по този документ.
 • Услугите, които Бизнес Софтуер Консулт АД предлага чрез този сайт са обект на долуописаните "Условия на ползване" (УП). Кликнете тук за подробности

 • Описание на услугите.
 • Бизнес Софтуер Консулт АД, чрез своя сайт Ви осигурява достъп до различен вид информация,

 • Използване на услугите, предоставяни чрез сайта.
 • Доколкото не е указано изрично друго, Услугите са за ваша лична и нетърговска употреба.

 • Авторски права върху информацията в сайта:
 • Всички материали, документи, информация, дизайн, структура и състав на сайта

 • Авторски права върху софтуера:
 • Ако зареждате софтуер от този сайт ("Софтуер"), ползването му е предмет на лицензионните условия, съдържащи се в Договора за софтуерен лиценз, който съпровожда или се предоставя заедно със Софтуера.

 • Споделяне на идеи.
 • Бизнес Софтуер Консулт АД, или който и да е от служителите й, или друг неин предсдтавител, не приемат споделени идеи от какъвто и да е характер, обективирани по какъвто и да е начин или форма

 • Използване на форуми и публична комуникация между потребители на сайта.

 • Пароли и сигурност.
 • Вие сте единствено отговорни за конфиденциалността на вашите пароли или акаунти.

 • Достъп до защитени области.
 • Достъпът до и ползването на защитени с парола и/или по друг начин области от сайта са ограничени единствено за оправомощени потребители. Всеки опит за неоторизиран достъп влече след себе си съответната отговорност.

 • Неприемливо съдържание.
 • Мнението и възгледите, изразени от други потребители или доставчици на смислово съдържание не обвързват Бизнес Софтуер Консулт АД.

 • Използване на сайта извън пределите на страната.
 • С оглед глобалната природа на Интернет, Вие приемате да спазвате всички правила и норми, съгласно българското законодателство и настоящите УП.

 • Пректатяване ползването насайта.
 • Вие се съгласявате, че Бизнес Софтуер Консулт АД може, по собствено усмотрение, по всяко време, да прекрати достъпа Ви до сайта, както и всички Ваши акаунти, свързани със сайта.

 • Препратки до други уев сайтове.
 • Връзките към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство.

 • Сделки с рекламна цел.
 • Всички сделки с рекламна цел или характер, извършени на или чрез Сайта, не обвързват Бизнес Софтуер Консулт АД, не я правят страна и не я задължават по никакъв начин.

 • Опровержение.
 • Материалите и услугите на този сайт се предоставят такива каквито са и Бизнес Софтуер Консулт АД поема единствено изрично упоменатите в този документ гаранции.

 • Отговорност.
 • Бизнес Софтуер Консулт АД, неговите доставчици или други трети лица, споменати на този сайт, не могат да носят отговорност извън изрично поетите задължения за това.

 • Обезщетяване.
 • Бизнес Софтуер Консулт АД, нейните филиали, клонове, съдружници, длъжностни лица, служители и агенти, имат право на обезщетение за всички вреди, включително и за адвокатски услуги, в случай на искове, свързани с информация, разпространявана чрез Сайта, поведение в директна връзка, или обикновено използване на Сайта.
 
Copyright © 2002 Бизнес Софтуер Консулт АД    Условия за ползване