Вид на командировката и основание Размер Документиране Задължителни условия
I. В страната
1. Еднодневна командиравка - чл. 1, ал. 2 от НКС 6.00 лв. датиране, подписи и печат в ЗК -
2. Командировка за 2 и повече дни - чл. 19, ал. 1 от НКС 12.00 лв.за всеки ден заверка за дата на пристигане и отпътуване нощуване в мястото на командировката
3. При придружаване на чуждестранни гости, провеждане на международни прояви, съвместно изпълнение на обекти и задачи с чуждестранни специалисти - чл. 21, ал. 1 от НКС до 24.00 лв. за всеки ден заверка на ЗК упоменаване на размера в ЗК
4. За придружителя на чуждестранните гости - дребни разходи - чл. 21, ал. 2 от НКС до 48.00 лв. за всеки ден безотчетни упоменаване на основанието и размера в ЗК
II. В чужбина
1. Задгранична (по ЗК със свободен текст) - чл. 45 и 46 от НСКСЧ във валута според страната съгл. Приложение № 1 към НСКСЧ (ДВ, бр. 18/1996 г.) - за всеки ден заверка за фактическия брой на дните зад граница в авансовия отчет или копие на паспорта за датите упоменаване в ЗК, че са за сметка на предприятието
2. За допълнителните разходи, свързани с поставената задача (такси за участие, входни билети и др.) - чл. 60 и чл. 74 от НСКСЧ действително платеното във валута представени билети или други документи

обратно към справочната информация