Вид на командировката и основание Размер Документиране Задължителни условия
 
I. В страната
1. Командировка за 2 и повече дни - чл. 26, ал. 1 от НКС действително платеното, но не повече от предварително утвърденото представен документ на името на командирования упоменаване на лимита на нощ ("не повече от") в ЗК
2. За придружаване на чуждестранни гости или специалисти - чл. 28 от НКС действително платеното за едно легло в същия хотел представен документ на името на командирования упоменаване в ЗК ("за придружаване на")
3. За платена такса за резервация или курортна такса - чл. 27 от НКС действително платеното представен документ от мястото на нощувката упоменаване на размера в ЗК
 
II. В чужбина
1. Задгранична (по ЗК със свободен текст) - чл. 49 от НСКСЧ във валута съобразно страната, съгл. Приложение № 1 към НСКСЧ (ДВ, бр. 18 от 1996 г.) представен документ от мястото на нощувката допълнителните условия (без телефон), като пране, гладене, и др. са за сметка на дневните пари на командирования

Забележка:
В таблиците са използвани следните съкращения:
НКС - Наредба за командировките в страната;
НСКСЧ - Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;
ЗК - заповед за командировка.

обратно към справочната информация