7301 01 000 7 Данък върху добавената стойност при сделки в страната
7301 02 000 5 Акциз при сделки в страната
7301 03 000 3 Акциз при внос
7301 04 000 1 Данък върху печалбата от нефинансови предприятия
7301 05 000 0 Данък върху печалбата от финансови институции
7301 06 000 8 Данък върху печалбата от организации с идеална цел
7301 07 000 6 Данък върху печалбата от бюджетни предприятия
7301 08 000 4 Данък върху добавената стойност при внос
7301 12 000 4 Данък върху доходите на физически лица - от доходи по трудови и служебни правоотношения
7301 13 000 2 Данък върху доходите на физически лица (граж.) - еднолични търговци,собствени професии, договори и др.
7301 14 000 0 Окончателен годишен (патентен) данък
7301 15 000 9 Данък върху дивидента и доходите на местни юридически и чуждестранни лица
7301 16 000 7 Данък върху дивидентите и доходите на бюджетни предприятия
7301 18 000 3 Окончателен данък върху залози за хазартни игри по ЗКПО
7301 19 000 1 Данък върху застрахователните и презастрахователните премии
7301 20 000 7 Данък върху представителните разходи по ЗКПО
7301 26 000 6 Митнически такси при внос
7301 27 000 4 Митнически такси при износ
7301 28 000 2 Вносни мита
7301 29 000 0 Осигурителни вноски за републиканския бюджет
7301 30 000 6 Данък върху социалните разходи по ЗКПО
7301 31 000 4 Данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО
7301 32 000 2 Данък върху дарения и спонсорство по ЗКПО
7301 33 000 0 Данък върху прираста на капитала по ЗКПО
7301 34 000 9 Други данъци
7301 35 000 7 Държавни такси
7301 37 000 3 Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции
7301 40 000 5 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
7301 41 000 3 Приходи от наеми на имущество
7301 42 000 1 Приходи от наеми на земя
7301 43 000 0 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
7301 44 000 8 Приходи от лихви по срочни депозити
7301 47 000 2 Приходи от други лихви
7301 49 000 9 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
7301 50 000 4 Глоби,санкции и неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети
7301 51 000 2 Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
7301 52 000 0 Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
7301 53 000 9 Вноски от Булгаргаз
7301 55 000 5 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
7301 56 000 3 Приходи от продажби на земя
7301 57 000 1 Приходи от концесии
7301 58 000 0 Приходи от продажба на финансови активи-дялове, акции, облигации, съучастия, вкл. и от ликвидиране на държавни предприятия
7301 59 000 8 Приходи от продажба на нематериални активи
7301 70 000 2 Други неданъчни приходи
7301 93 000 5 Дивидент
7301 98 000 6 Средства подлежащи на възстановяване
7501 99 000 4 дебитно- контролираща сметка

 

 

обратно към справочната информация