7311 02 000 2 Акциз
7311 04 000 9 Данък върху печалбата от нефинансови предприятия
7311 05 000 7 Данък върху печалбата от финансови институции
7311 06 000 5 Данък върху печалбата от организации с идеална цел
7311 07 000 3 данък върху печалбата от бюджетни предприятия
7311 08 000 1 Данък за общините от нефинансови предприятия
7311 09 000 0 Данък за общините от финансови институции
7311 10 000 5 Данък за общините от организации с идеална цел
7311 11 000 3 Данък за общините от бюджетни предприятия
7311 12 000 1 Данък върху доходите на физически лица - от доходи по трудови и служебни правоотношения
7311 13 000 0 Данък върху доходите на физически лица - еднолични търговци, собствени професии, граж. договори и др.
7311 14 000 8 Окончателен годишен (патентен) данък
7311 15 000 6 Данък върху дивидентите и доходите на местни юридически и чуждестранни лица
7311 16 000 4 Данък върху дивидентите и доходите на бюджетни предприятия
7311 18 000 0 Окончателен данък върху залози за хазартни игри по ЗКПО
7311 19 000 9 Данък върху застрахователните и презастрахователните премии
7311 20 000 4 Данък върху представителните разходи по ЗКПО
7311 21 000 2 Данък върху недвижимите имоти
7311 22 000 0 Данък върху наследствата
7311 23 000 9 Данък върху превозните средства
7311 24 000 7 Такси за битови отпадъци
7311 25 000 5 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
7311 30 000 3 Данък върху социалните разходи по ЗКПО
7311 31 000 1 Данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО
7311 32 000 0 Данък върху дарения и спонсорство по ЗКПО
7311 33 000 3 Данък върху прираста на капитала по ЗКПО
7311 34 000 6 Други данъци
7311 37 000 0 Вноски от приходи на общински предприятия и институции
7311 40 000 2 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
7311 41 000 0 Приходи от наеми на имущество
7311 42 000 9 Приходи от наеми на земя
7311 43 000 7 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
7311 44 000 5 Приходи от лихви по срочни депозити
7311 48 000 8 Дивидент
7311 49 000 6 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
7311 50 000 1 Глоби,санкции и неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети
7311 51 000 0 Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
7311 52 000 8 Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
7311 55 000 2 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
7311 56 000 0 Приходи от продажби на земя
7311 57 000 9 Приходиот концесии
7311 58 000 7 Приходи от продажба на финансови активидялове, акции, облигации, съуастия, вкл. и от ликвидиране на общински предприятия
7311 59 000 5 Приходи от продажба на нематериални активи
7311 70 000 0 Други неданъчни приходи
7311 81 000 7 Такси за технически услуги
7311 82 000 5 Такси за ползване на детски градини и други по образованието
7311 83 000 3 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
7311 84 000 1 Такси за ползване на детски лагери и други по социапния отдих
7311 86 000 8 Такси за добив на кариерни материали
7311 87 000 6 Такси за административни услуги
7311 88 000 4 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
7311 90 000 8 Такси за кучета
7311 91 000 6 Такси за охрана и опазване на земеделски имоти
7311 92 000 4 Такси за гробни места
7311 93 000 2 Курортни такси
7311 95 000 9 Други общински такси

обратно към справочната информация