GDPR – Описание на процеса по внедряване

6. Приключване на процеса по Внедряване на GDPR

5. Разработка и приемане на документите по GDPR

4. Изготвяне и приемане на доклад с препоръки

3. GAP анализ

2. Подготовка за GAP анализ

1. Запознаване с Регламента и всички нормативни изисквания

×
 • Ще Ви бъде предоставени в електронен вид пълната документация на нормативната база по въпросите на GDPR, както и избрани най-важни извадки от нея;
 • Ще Ви отговорим на възникнали въпроси, касаещи нормативната база.
×
 • Ще Ви изпратим подготвен от нас въпросник за извършване на GAP анализ, който е предоставения Ви и попълнен от Вас въпросник преди офериране, но разширен с допълнителни въпроси;
 • Ще Ви окажем съдействие при попълването на въпросника, като отговорим на възникнали казуси и затруднения;
 • Ще прегледаме попълнения от Вас въпросник и ще направим (ако се налага) допълнителни уточнения с Ваши отговорни служители.
×
 • Ще извършим анализ на попълнените от Вас данни, за да преценим къде са пропуските в процесите и дейностите Ви по отношение на GDPR;
 • Ще направим допълнителни уточнения с Ваши отговорни служители, ако разбира се налагат такива;
 • Ще извършим оценка дали е необходимо във Вашата организация наличие на Длъжностно лице по защита на данните.
×
 • Ще изготвим писмен доклад с препоръки, в който ще Ви представим какво трябва да се промени в организацията на извършване на процесите във Вашата фирма, на база на направения от нас GAP анализ;
 • Ще Ви изпратим доклада и ще Ви дадем необходимото време, за да се запознаете с него;
 • Ще Ви дадем необходимите разяснения и ще отговорим на въпросите Ви при разглеждането на доклада;
 • Ще обсъдим с Вас реалните възможности да се направят предложените от нас и описани в доклада промени, като ще направим ако се налагат корекции в него, в резултат на тези консултации и обсъждания;
 • Ще Ви предоставим финалния вариант на доклада за промените, като ще изискаме от Вас да ни го потвърдите, тъй като това ще е основата, на базата на която ще разработим всички документи по GDPR.
×
 • Ще изготвим за Вас всички необходими документи по GDPR – правилници, процедури, регистри, споразумения и др., на база на направения доклад и информацията, получена от Вас;
 • В етапа на разработката на документите ще правим допълнителни уточнения с Ваши отговорни служители, ако се налагат такива;
 • Ще Ви изпратим всички подготвени от нас документи, като ще Ви дадем необходимото време за да се запознаете с тях;
 • Ако имате въпроси или предложения за промени по документите, ще ги обсъдим с Вас и ще нанесем необходимите корекции.
×
 • Ще Ви предадем финалния вариант на пълната документация по GDPR;
 • Ще обсъдим с отговорни Ваши служители и ще дадем ако се налагат разяснения относно извършването на реалните промени в бизнес процесите на организацията, описани в предадените Ви документи;
 • Ще дадем необходимите разяснения на посочени от Вас отговорни служители относно задълженията Ви по текущата поддръжка на документацията и необходимите за попълване текущи документи през годината, като ще Ви предложим и вариант ние да извършваме тези текущи промени и поддръжка вместо Вас;
 • Ще подпишем финален приемо-предавателен протокол към договора за внедряване на GDPR.

Самостоятелни услуги

×

Описание на процеса при услуга GDPR Наръчник:

При отправено запитване от Ваша страна за услугата GDPR Наръчник, първо уточняваме кой от двата варианта на Наръчника Ви е необходим – базовия или пълния вариант. В зависимост от Вашата необходимост Ви предоставяме:

 • Базов вариант – електронен документ GDPR Наръчник от около 60 страници;
 • Пълен вариант – електронен документ GDPR Наръчник от около 60 страници, както и подготвени образци на необходимите документи, както и примерни типови такива.
×

Описание на процеса при услуга GDPR Абонамент + Съдействие на поискване:

Това е комплексна услуга, чрез която Ви предоставяме извършването на периодичен мониторинг на работата Ви чрез независим одит, както и процесуално представителство и защита на фирмата Ви при възникнал казус по повод подаден сигнал или жалба срещу дейността Ви като администратор на лични данни.

×

Описание на процеса при услуга GDPR Консултации:

При необходимост от консултация свързана с GDPR по въпроси, произтичащи от всички задължения на администратори и обработващи лични данни вменени от Регламента, ние можем да ви консултираме по телефон, имейл или на място във Вашия офис.

×

Описание на процеса при услуга GDPR Абонамент:

С услугата GDPR Абонамент ние Вместо Вас извършваме периодичен мониторинг на работата Ви в съответствие с изискванията на GDPR. Този процес се случва една година след внедряване на изискванията на GDPR чрез провеждане на одит на цялата документация и процеси свързани с личните данни след внедряване на изискванията. Наш консултант прави одита на място във Вашата организация, като в зависимост от дейностите по обработване на лични данни, този одит може да отнеме от 2 до 6 часа. Одитът се прави минимум веднъж годишно и се провежда на извадков принцип, като се проследява целия жизнен цикъл на произволно избрани лични данни. Гаранция за успешното поддържане на изискванията е внедряването на процедура за постоянен мониторинг и наблюдение на процесите по управление на личните данни. След направата му ние изготвяме Доклад са проведения одит, с който доказвате пред регулаторните органи, че е направена външна и независима проверка на дейностите по съответствие с изискванията на GDPR.

×

Описание на процеса при услуга GDPR Съдействие на поискване:

С тази наша услуга може да Ви окажем пълно съдействие при или по повод подадени сигнали или жалби срещу дейността Ви като администратор на лични данни, включително при проверки или твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни. Можем да Ви предложим обосновани становища, отговори на запитвания, консултации и разяснения при всички случаи, отнасящи се до прилагането на GDPR, както и при контакти с надзорните органи. В случаи на иницииране на проверка от страна на Комисията за защита на личните данни ние можем да Ви консултираме и да подпомогнем представянето на Вашата дейност в съответствие с изискванията на GDPR. Гарантираме професионализъм при преценката и извършването на съответните действия, както и адекватна защита на Вашите интереси.

×

Описание на процеса при услуга DPO (ДЛЗД) Аутсорсинг:

Тази услуга може да Ви бъде оказана след оценка на Вашата организация относно необходимостта от наличие на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД, DPO). Такава оценка се прави при изготвянето на GAP анализ. Ако такова лице е необходимо във Вашата организация, ние можем да ви предложим услугата ДЛЗД аутсорсинг. ДЛЗД Аутсорсинг означава че ние ще изпълняваме тази длъжност вместо Вас (DPO outsourcing). Услугата се базира на месечен абонамент, като ние изпълняваме вместо Вас всички задължения на ДЛЗД, ние сме и Вашето лице за контакт с държавните органи и с всички останали структури, за всичко, свързано с GDPR.