Национални актове


Актове на Европейския съюз


Полезна връзка към Регламент 2016/679 относно защитата на данните
Регламент 2016/679 относно защитата на данните.
Харта на основните права на Европейския съюз
Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Всеобща декларация за правата на човека
Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност (Директива (ЕС) 2016/680)
Насоки относно прозрачността съгласно Регламент 2016/679
Насоки относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни
Насоки за длъжностните лица по защита на данните;
Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) и определяне дали съществува вероятност обработването да породи висок риск
Насоки относно съгласието
Насоки относно автоматизираното вземане на индивидуални решения и профилирането
Насоки относно правото на преносимост на данните
Насоки за определяне на водещ надзорен орган на администратор или обработващ лични данни
Насоки относно прилагането и определянето на административните наказания „глоба“ или „имуществена санкция“
Позиция на Работната група по член 29 относно изключенията от задължението за поддържане на регистри по дейностите по обработване, съгласно чл.30, параграф 5 от Регламента
Референтен документ относно адекватното ниво на защита